Khóa luận Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH Thương mại sản xuất FOX (Phần 1)

pdf 22 trang phuongnguyen 150
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH Thương mại sản xuất FOX (Phần 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfkhoa_luan_hoan_thien_cong_tac_dai_ngo_nhan_su_tai_cong_ty_tn.pdf

Nội dung text: Khóa luận Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH Thương mại sản xuất FOX (Phần 1)

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA KINH TẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ÐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI FOX GVHD : ThS. HUỲNH THỊ CẨM TÚ SVTH : HUỲNH THỊ KIM NGÂN S K L 0 0 4 9 2 1 Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06/2017
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ KHÓA LUẬN ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI FOX Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Kim Ngân GVHD : Th.S Huỳnh Thị Cẩm Tú Lớp : 131242A Khóa : 2013 Hệ : Đại học chính quy Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2017
 3. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ ֍֍֍֍ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 Giảng viên hƣớng dẫn Th.S Huỳnh Thị Cẩm Tú
 4. LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật TPHCM đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu. Đặc biệt em rất cảm ơn Cô Huỳnh Thị Cẩm Tú - ngƣời hƣớng dẫn góp ý để em hoàn thành bài Khóa luận này. Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn BGĐ cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành tốt bài khóa luận này. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn các anh chị ở phòng nhân sự đã tận tình chỉ giúp em tìm hiểu thực tế về công tác nhân sự tại công ty cũng nhƣ hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. Qua thời gian học tập tại trƣờng cùng với thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty em đã từng bƣớc trang bị kiến thức và học hỏi kinh nghiệm cho bản thân để làm việc vững vàng hơn trong chuyên môn nghề nghiệp sau này. Cuối cùng, với lòng quý trọng và biết ơn sâu sắc em xin kính chúc Cô dồi dào sức khỏe và thành đạt hơn nữa trong sự nghiệp, chúc quý công ty ngày càng phát triển lớn mạnh trong lĩnh vực kinh doanh. Sinh viên thực tập Huỳnh Thị Kim Ngân
 5. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BGĐ : Ban giám đốc BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp CBNV : Cán bộ nhân viên NLĐ : Ngƣời lao động TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TMSX : Thƣơng mại sản xuất iii
 6. DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 1.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013–2015 9 Bảng 3.1: Tổng hợp lao động của Công ty giai đoạn 2013 – 2015 30 Bảng 3.2: Sự thay đổi số lƣợng lao động của Công ty trong giai đoạn từ 331 Bảng 3.3: Tổng hợp cơ cấu nhân sự theo trình độ giai đoạn 2013 -2015 32 Bảng 3.4: Tổng hợp cơ cấu nhân sự theo độ tuổi giai đoạn 2013 -2015 33 Bảng 3.5: Tổng hợp cơ cấu nhân sự theo giới tính giai đoạn 2013 -2015 34 Bảng 3.6: Cơ cấu nhân sự theo tính chất công việc giai đoạn 2013 -2015 35 Bảng 3.7: Hệ số lƣơng theo trình độ 35 Bảng 3.8: Bảng chấm công tháng 02 năm 2015 37 Bảng 3.9: Mẫu đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên 38 Bảng 3.10: Hệ số thƣởng lƣơng tháng thứ 13 40 Bảng 3.11: Thƣởng chuyên cần 41 Bảng 3.12: Thƣởng theo doanh số 42 Bảng 3.13: Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm năm 2015 43 Bảng 3.14: Mức phụ cấp tiền cơm 44 Bảng 3.15: Mức phụ cấp theo năng lực chuyên môn 44 Bảng 3.16: Mức phụ cấp chức danh 45 Bảng 3.17: Mức phụ cấp xăng dầu 45 Bảng 3.18: Kết quả du lịch năm 2014- 2015 47 Bảng 3.19: Tình hình thuyên chuyển nhân sự năm 2013-2015 50 Bảng 3.20: Kế hoạch và thực tế công tác đào tạo tại chỗ 2013 – 2015 52 Bảng 3.21: Kế hoạch và thực tế công tác đào tạo nội bộ 2013 – 2015 53 Bảng 3.22: Kế hoạch và thực tế công tác đào tạo bên ngoài 2013 – 2015 53 Bảng 4.1: Hệ số lƣơng theo Ngạch 64 Bảng 4.2: Bậc tăng lƣơng theo hiệu quả công việc 65 Bảng 4.3: Đánh giá năng lực cơ bản của khối văn phòng cấp bậc quản lý trở xuống . 67 Bảng 4.4: Đánh giá năng lực kỹ thuật của khối văn phòng cấp bậc quản lý trở xuống 68 iv
 7. DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH TMSX FOX 16 Sơ đồ 2.1: Hệ thống đãi ngộ trong doanh nghiệp 6 v
 8. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 1 3. Ý nghĩa của đề tài 2 4. Phạm vi nghiên cứu 2 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 2 6. Kết cấu đề tài 2 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SẢN XUẨT FOX 4 1.1 Tổng quan về công ty TNHH Thƣơng mại sản xuất FOX 4 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 4 1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm 5 1.1.3 Cơ cấu tổ chức 6 1.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh 9 1.1.5 Định hƣớng phát triển công ty trong thời gian tới 10 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 12 2.1 Những vấn đề chung về quản trị nhân sự 12 2.1.1 Khái niệm quản trị nhân sự 12 2.1.2 Tầm quan trọng của quản trị nhân sự 13 2.1.3 Mục tiêu của quản trị nhân sự 14 2.2 Những vấn đề chung về đãi ngộ nhân sự 15 2.2.1 Khái niệm đãi ngộ nhân sự 15 2.2.2 Các hình thức đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp 15 2.2.2.1 Đãi ngộ tài chính 16 2.2.2.2 Đãi ngộ phi tài chính 22 2.2.3 Tầm quan trọng của đãi ngộ nhân sự 24 vi
 9. 2.3 Vai trò của đãi ngộ nhân sự 26 2.3.1 Đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 26 2.3.2 Đối với việc thỏa mãn nhu cầu của lao động 27 2.3.3 Đối với việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực cho xã hội 28 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TRONG CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SẢN XUẤT FOX 30 3.1 Tổng quan tình hình nhân sự của công ty 30 3.1.1 Số lƣợng và tình hình biến động nhân sự 30 3.1.2 Cơ cấu nhân sự trong giai đoạn 2013 - 2015 32 3.1.2.1 Cơ cấu nhân sự theo trình độ chuyên môn 32 3.1.2.2 Cơ cấu nhân sự theo độ tu i 33 3.1.2.3 Cơ cấu nhân sự theo gi i tính 34 3.1.2.4 Cơ cấu nhân sự theo tính chất công việc 35 3.2 Thực trạng công tác đãi ngộ tài chính 35 3.1.2 Đãi ngộ tài chính trực tiếp 35 3.1.2.1 Đãi ngộ thông qua tiền lương 35 3.1.2.2 Đãi ngộ thông qua tiền thưởng 40 3.2.2 Đãi ngộ tài chính gián tiếp 43 3.2.2.1 Bảo hiểm 43 3.2.2.2 Phụ cấp 43 3.2.2.3 Phúc lợi 45 3.2.2.4 Chế độ nghỉ phép 47 3.3 Thực trạng công tác đãi ngộ phi tài chính 49 3.3.1 Đãi ngộ thông qua công việc 49 3.3.2 Đãi ngộ thông qua môi trƣờng làm việc 51 3.3.3 Đãi ngộ thông qua các chính sách nâng cao tay nghề 52 3.4 Đánh giá chung công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH TMSX FOX 54 3.4.1 Ƣu điểm 54 vii
 10. 3.4.2 Hạn chế và nguyên nhân 56 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SẢN XUẤT FOX 62 4.1 Mục tiêu đãi ngộ nhân sự của Công ty trong thời gian tới 62 4.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH TMSX FOX 63 4.2.1 Đãi ngộ tài chính 63 4.2.2 Đãi ngộ phi tài chính 70 PHỤ LỤC 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 viii
 11. Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Tú PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, sự phân công lao động ngày càng sâu sắc trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng đang phát triển trên con đƣờng hội nhập kinh tế quốc tế. Quá trình toàn cầu hóa đem đến cho các doanh nghiệp Việt Nam rất nhiều cơ hội nhƣng đồng nghĩa với không ít thách thức. Để đứng vững và phát triển trong hoàn cảnh đó, các doanh nghiệp cần phải phát huy mọi nguồn lực của mình, mà trong đó phải có nhìn nhận đúng đắn về vai trò của nguồn nhân lực công ty. Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững trong môi trƣờng cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay thì công ty cần có những chính sách, biện pháp, chiến lƣợc trong ngắn hạn và dài hạn hoàn thiện hơn nữa nhƣ: mở rộng quy mô thị trƣờng, nâng cao trình độ quản lý, tăng chất lƣợng phục vụ khách hàng và để thực hiện thành công những kế hoạch chiến lƣợc đó thì công ty cần phải chú trọng đến yếu tố con ngƣời trƣớc tiên. Vì chính con ngƣời là ngƣời trực tiếp vận hành doanh nghiệp, đƣa ra những chính sách, biện pháp thực hiện hay nói cách khác con ngƣời chính là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công của công ty trong hoạt động kinh doanh. Vậy để có thể duy trì, khơi dậy đƣợc tinh thần làm việc hiệu quả của ngƣời lao động cũng nhƣ thu hút những nhân tài phục vụ cho công ty thì công tác đãi ngộ nhân sự đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nhận thức đƣợc điều này, sau một thời gian tìm hiểu, em quyết định chọn đề tài "HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SẢN XUẤT FOX" cho khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Thứ nhất: trên cơ sở phân tích thực trạng chế độ đãi ngộ nhân sự của doanh nghiệp trong giai đoạn từ 2013 – 2015, luận văn nêu ra những ƣu điểm, hạn chế còn tồn tại trong chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty và xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế đó SVTH: Huỳnh Thị Kim Ngân Trang 1
 12. Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Tú - Thứ hai: từ những nguyên nhân và hạn chế đã đƣợc phân tích, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự trong công ty. 3. Ý nghĩa của đề tài Về mặt lý luận: Tổng kết một cách có hệ thống cơ sở lý luận về đãi ngộ nhân sự tại doanh nghiệp, trong đó đã đi sâu vào hệ thống hóa cơ sở lý luận về các hình thức đãi ngộ nhân sự nhằm tạo động lực thúc đẩy ngƣời lao động làm việc hăng hái, hiệu quả. Về mặt thực tiễn: - Đi sâu vào luận giải và vận dụng lý luận vào thực tiễn thực hiện đãi ngộ nhân sự trong những năm qua của Công ty TNHH TMSX FOX, - Là cơ sở để doanh nghiệp nhận định và đánh giá lại công tác đãi ngộ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và phát huy hơn nữa công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty, nhất là trong bối cảnh mà sự cạnh tranh trong nền kinh tế ngày khốc liệt hơn. 4. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài là công tác đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH Thƣơng mại sản xuất FOX trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2015. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực hiện đƣợc đề tài này, tác giả đã sử dụng một số phƣơng pháp nghiên cứu sau: + Phƣơng pháp thu thập và xử lý dữ liệu Thu thập dữ liệu thứ cấp gồm những tài liệu có sẵn trong bộ phận nhân sự liên quan đến lịch sử hình thành, sơ đồ tổ chức, hoạt động kinh doanh, cơ cấu lao động . Thu thập dữ liệu sơ cấp thu thập đƣợc thông qua các bảng khảo sát, phỏng vấn trực tiếp với nhân viên nhân sự trong công ty + Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích Từ những dữ liệu đã đƣợc thu thập, tiến hành phân tích và nêu nhận xét dựa trên kết quả phân tích 6. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 4 chƣơng: SVTH: Huỳnh Thị Kim Ngân Trang 2
 13. Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Tú Chƣơng 1: Tổng quan về công ty TNHH Thƣơng mại sản xuất FOX Chƣơng 2: Cơ sở lý luận về đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp Chƣơng 3: Thực trạng công tác đãi ngộ nguồn nhân lực tại Công ty Thƣơng mại sản xuất FOX. Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH Thƣơng mại sản xuất FOX. SVTH: Huỳnh Thị Kim Ngân Trang 3
 14. Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Tú CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SẢN XUẨT FOX 1.1 Tổng quan về công ty TNHH Thƣơng mại sản xuất FOX 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Thƣơng mại sản xuất FOX đƣợc thành lập theo giấy chứng nhận kinh doanh số 0312027663 do sở kế hoạch và đầu tƣ thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01 tháng 11 năm 2011. Công ty có trụ sở chính tại Số 18/16 Nguyễn Xuân Khoát, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 18/16 Nguyễn Xuân Khoát, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0312027663 (01-11-2011) Điện thoại: 0838490101 Ngƣời đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Anh Ngày hoạt động: 01-11-2011 Giấy phép kinh doanh: 0312027663 Công ty chính thức đƣa sản phẩm của mình ra thị trƣờng vào đầu năm 2010. Sản phẩm chính là nƣớc tinh khiết “RO” đóng chai. Ngày mới thành lập công ty chỉ có 90m2 nhà xƣởng, một dây chuyền sản xuất nƣớc khoáng công suất 50.000 lít/ ca. Đến nay công ty đã có tổng mặt bằng công nghiệp rộng 9.000m2 và trên 3.000m2 nhà xƣởng khang trang sạch đẹp với các dây chuyền thiết bị máy móc tƣơng đối hiện đại, sản xuất và tiêu thụ 25 triệu lít nƣớc khoáng/năm với nhiều mẫu mã sản phẩm khác nhau. Với ý thức và trách nhiệm một doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm, công ty luôn chú trọng và đƣa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn HACCP–CODE: 2003 nên sản phẩm làm ra luôn đảm bảo chất lƣợng vệ sinh an toàn thực phẩm, các loại sản phẩm nƣớc khoáng thiên nhiên của công ty đã khẳng định đƣợc thƣơng hiệu và ngày càng có uy tín trên thị trƣờng, đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa chuộng. Cho tới nay, công ty TNHH Thƣơng mại sản xuất FOX đã đi vào hoạt động đƣợc 6 năm, trƣớc sự cạnh tranh ngày càng gay gắt cùng với những khó khăn thử SVTH: Huỳnh Thị Kim Ngân Trang 4
 15. Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Tú thách của cơ chế thị trƣờng, công ty đã gặp không ít những khó khăn thử thách. Mặc dù vậy công ty vẫn đứng vững trên thị trƣờng và ngày càng khẳng định đƣợc vị thế của mình. Công ty ngày càng mở rộng quy mô, thị trƣờng cũng nhƣ khách hàng nhờ vậy doanh thu hàng năm không ngừng tăng trƣởng ở mức cao và ổn định. Giá trị cốt lõi của công ty: - Thực tiễn là những bài học có giá trị nhất - Trƣởng thành qua những thách thức và thất bại, không sợ khó khăn - Chất lƣợng là sức mạnh cạnh tranh - Sáng tạo là nền tảng - Tƣ duy tổ chức có hệ thống - Bạn hàng luôn khó kiếm hơn khách hàng (đối tác, khách hàng) - Công ty là ngôi nhà chung, Đồng nghiệp là gia đình. Quan điểm phát triển: - Phát triển có định hƣớng và tổ chức có hệ thống - Chú trọng đầu tƣ vào máy móc phƣơng tiện để nâng cao chất lƣợng sản phẩm. - Kinh doanh định hƣớng khách hàng - Phát triển nhanh, liên tục cải cách và tuân thủ quy định để bền vững - Lấy con ngƣời làm yếu tố cốt lõi 1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm + Lĩnh vực kinh doanh: hoạt động chính của công ty là sản xuất nƣớc khoáng tinh khiết đóng chai. Đây là hoạt động đƣợc quan tâm hàng đầu của công ty, chiếm phần lớn trong tổng doanh thu của công ty hàng năm. - Ngành: sản xuất nƣớc khoáng, nƣớc tinh khiết đóng chai - Mã ngành: 111041 + Sản phẩm: buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (4661) Hiện nay công ty đang đầu tƣ sản xuất nƣớc uống đóng chai loại nhỏ từ 350ml đến 1.5 lít nhằm đáp ứng nhu cầu ngƣời tiêu dùng. Nhiệm vụ chính công ty: từ khi công ty thành lập tới nay cùng với sự nổ lực của ban lãnh đạo công ty, những đóng góp của cán bộ công nhân viên toàn công ty mà công ty đã luôn hoàn thành và vƣợt kế hoạch đặt ra. SVTH: Huỳnh Thị Kim Ngân Trang 5
 16. Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Tú Công ty phải luôn nghiên cứu đáp ứng đƣợc mọi yêu cầu của ngƣời tiêu dùng với nhiệm vụ sản xuất nƣớc uống tinh khiết đóng chai phục vụ cho nhu cầu trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Công ty xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dài, trung và ngắn hạn do cấp trên giao xuống. Trong quá trình kinh doanh, công ty phải đổi mới phƣơng pháp mua bán phù hợp với nhu cầu thị trƣờng và tự cân đối mức luân chuyển hàng hóa, cải tổ thay thế các sản phẩm cũ, chất lƣợng, dung tích, những sản phẩm chƣa đạt yêu cầu, bảo vệ an toàn trong sản xuất, bảo vệ môi trƣờng, giữ gìn an ninh trật tự. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nƣớc, không ngừng nâng cao trình độ, đời sống của cán bộ, công nhân viên trong công ty đồng thời quản lý và bảo tồn phát triển vốn. 1.1.3 Cơ cấu tổ chức Ban Giám Đốc B ộ phận sản xuất Bộ phận quản lý Bộ phận văn phòng Bộ phận kinh Xƣởng gia công doanh– phát triển thị cơ khí trƣờng P. Tài chính - Quản lý sản Kế toán xuất P. Hành chính P. Kinh doanh và - Nhân sự Quản lý chất tiếp thị. lƣợng Kho, vận chuyển Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH TMSX FOX (Nguồn: Phòng Hành chính - Nhân sự) SVTH: Huỳnh Thị Kim Ngân Trang 6
 17. Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Tú Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban Ban Giám Đốc: Giám đốc là ngƣời quản lý, điều hành xây dựng chiến lƣợc kinh doanh, định hƣớng phát triển thực hiện các mối liên hệ với đối tác, giao nhiệm vụ cho các bộ phận theo chức năng, kiểm tra phối hợp thống nhất sự hoạt động của các bộ phân trong Công ty. Bộ phận quản lý gồm: bộ phận văn phòng và bộ phận kinh doanh – phát triển thị trƣờng. . Bộ phận kinh doanh – phát triển thị trƣờng: Phòng Kinh doanh và tiếp thị Đây là bộ phận hết sức quan trọng, đóng vai trò chủ chốt trong Công ty. Đảm bảo đầu vào và đầu ra của Công ty, tiếp cận và nghiên cứu thị trƣờng, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trƣờng cũng nhƣ thu hút khách hàng mới. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, tính giá và lập hợp đồng với khách hàng. . Bộ phận văn phòng: + Phòng Tài chính - Kế toán Chịu trách nhiệm toàn bộ thu chi tài chính của công ty, đảm bảo đầy đủ chi phí cho các hoạt động lƣơng, thƣởng, mua máy móc, vật liệu và lập phiếu thu chi cho tất cả những chi phí phát sinh. Lƣu trữ đầy đủ và chính xác các số liệu về xuất, nhập theo quy định của công ty. Chịu trách nhiệm ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có, lập chứng từ về sự vận động của các loại tài sản trong công ty, thực hiện các chính sách, chế độ theo đúng quy định của Nhà nƣớc. Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng quý, hàng năm để trình BGĐ. Phối hợp với phòng hành chánh – nhân sự thực hiện trả lƣơng, thƣởng cho cán bộ công nhân viên theo đúng chế độ, đúng thời hạn. Theo dõi quá trình chuyển tiền thanh toán của khách hàng qua hệ thống ngân hàng, chịu trách nhiệm quyết toán công nợ với khách hàng. Mở sổ sách, lƣu trữ các chứng từ có liên quan đến việc giao nhận. + Phòng Hành chính - Nhân sự SVTH: Huỳnh Thị Kim Ngân Trang 7
 18. Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Tú Lập bảng báo cáo hàng tháng về tình hình biến động nhân sự. Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý nhân sự, tổ chức tuyển dụng, bố trí lao động đảm bảo nhân lực cho sản xuất, sa thải nhân viên và đào tạo nhân viên mới. Chịu trách nhiệm soạn thảo và lƣu trữ các loại giấy tờ, hồ sơ, văn bản, hợp đồng của công ty và những thông tin có liên quan đến công ty. Tiếp nhận và theo dõi các công văn, chỉ thị, quyết định Tổ chức, triển khai, thực hiện nội quy lao động của công ty, theo dõi quản lý lao động, đề xuất khen thƣởng. Thực hiện các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ đối với ngƣời lao động nhƣ lƣơng, thƣởng, trợ cấp, phúc lợi, Phối hợp với phòng kế toán thực hiện về công tác thanh toán tiền lƣơng, tiền thƣởng và các mặt chế độ, chính sách cho ngƣời lao động, và đóng bảo hiểm xã hội thành phố theo đúng quy định của Nhà nƣớc và của công ty. Bộ phận sản xuất: Gồm xƣởng gia công cơ khí, quản lý sản xuất, quản lý chất lƣợng, kho, vận chuyển. + Tổ chức nghiên cứu, áp dụng quy trình về hệ thống đo lƣờng chất lƣợng, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất chế tạo tại các phân xƣởng. + Theo dõi tình hình sản xuất của Công ty bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đề ra. + Kiểm tra các mặt hàng mà Công ty thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu. + Nghiên cứu cải tiến đổi mới thiết bị nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm, đề xuất sản phẩm không phù hợp. + Tiến hành tổng kết, đánh giá chất lƣợng sản phẩm hàng tháng, tìm ra những nguyên nhân không đạt để đƣa ra biện pháp khắc phục. +Chịu trách nhiệm quản lý, vận chuyển sản phẩm cho khách hàng. + Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn chất lƣợng. SVTH: Huỳnh Thị Kim Ngân Trang 8
 19. Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Tú 1.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh Tổng quan kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đƣợc thể hiện ở bảng sau: Bảng 1.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013 - 2015 Đơn vị tính: Tỷ đồng 2013/2014 2014/2015 Năm Năm Năm Chỉ tiêu Doanh Tỷ lệ Doanh Tỷ lệ 2013 2014 2015 thu tăng tăng % thu tăng tăng % Tổng doanh 126 136 154 10 7,93 18 13,23 thu Tổng chi phí 109 116 129 7 6,4 13 11,2 Lợi nhuận 17 20 25 3 18 5 25 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) Nhận xét: Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty đạt tƣơng đối cao. Cụ thể năm 2013, doanh thu đạt 126 tỷ đồng, kế đến năm 2014 đạt 136 tỷ đồng (tăng 10 tỷ so với năm 2013, tƣơng ứng 7,93%) và năm 2015 đạt 154 tỷ đồng (tăng 18 tỷ đồng so với năm 2014, tƣơng ứng 13,23%). Tổng chi phí của công ty năm 2013 là 109 tỷ đồng, năm 2014 là 116 tỷ đồng (tăng 7 tỷ đồng với tỷ lệ tƣơng ứng là 6,4%) và năm 2015 chi phí lên đến 129 tỷ đồng (tăng 13 tỷ đồng so với năm 2014 với tỷ lệ tƣơng ứng là 11,2%). Sở dĩ tổng chi phí tăng lên trong năm 2015 là do công ty chủ động tăng sản lƣợng do đã ký kết đƣợc nhiều hợp đồng nên chi phí cho nguyên vật liệu tăng lên đồng thời chi phí cho đầu tƣ trang thiết bị, khấu hao máy móc hiện đại cũng tăng lên. Lợi nhuận của công ty năm 2013 là 17 tỷ đồng, đến năm 2014 thì đạt đƣợc 20 tỷ đồng (tăng 3 tỷ đồng so với năm 2013, tƣơng ứng 18%). Năm 2015, lợi nhuận lên đến 25 tỷ đồng (tăng 5 tỷ đồng so với năm 2014, tƣơng ứng 25%). Lợi nhuận năm 2015 đã tăng lên một cách nhanh chóng cho thấy quy mô sản xuất của công ty ngày càng mở rộng, tăng cƣờng sản xuất các mặt hàng cốt lõi không chỉ SVTH: Huỳnh Thị Kim Ngân Trang 9
 20. Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Tú lớn về số lƣợng mà còn đảm bảo chất lƣợng, ngày càng tạo đƣợc sự tín nhiệm các khách hàng trong nƣớc, đặc biệt ở khu vực TP.HCM. 1.1.5 Định hƣớng phát triển công ty trong thời gian tới Trong những năm qua Công ty TNHH Thƣơng mại sản xuất FOX đã gặt hái nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh. Trải qua nhiều năm hoạt động, công ty đã khẳng định đƣợc vị thế của mình trên thị trƣờng. Trong mỗi giai đoạn hoạt động của mình, công ty luôn đặt ra những mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển, căn cứ đề ra những phƣơng hƣớng này là kết quả hoạt động kinh doanh của giai đoạn trƣớc. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm của công ty đến năm 2020 đó là: - Phát triển sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo nhịp độ tăng trƣởng ổn định, vững chắc. - Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty theo tiêu chí đoàn kết, kỷ cƣơng, cần cù, sáng tạo, văn minh, phát huy đƣợc truyền thống văn hóa của tổ chức, có nền nếp làm việc khoa học, chuyên nghiệp vững tiến. - Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhằm mở rộng quy mô lao động và tìm kiếm đƣợc những ứng viên phù hợp với công việc giúp cho hiệu quả sử dụng lao động đạt kết quả cao. - Coi trọng việc đào tạo cán bộ và khuyến khích việc tự đào tạo để hoạt động sáng tạo, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất trở thành việc làm thƣờng xuyên của mọi ngƣời trong công ty. Công ty cũng có chính sách kịp thời và hoàn thiện các chính sách đó để nâng cao tinh thần sáng tạo cho ngƣời lao động. - Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng ISO, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lƣợng hàng hóa. - Hoàn thiện công tác tổ chức nhằm tăng cƣờng tinh thần chủ động sáng tạo của ngƣời lao động, đồng thời tháo dỡ mọi khó khăn cản trở để ngƣời lao động đƣợc đóng góp cho công ty, đồng thời tăng thu nhập cho ngƣời lao động. SVTH: Huỳnh Thị Kim Ngân Trang 10
 21. Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Tú TÓM TẮT CHƢƠNG 1 Sau khi đƣợc thành lập, công ty TNHH TMSX FOX đã chính thức đi vào hoạt động từ 2010. Công ty đã nhanh chóng tiếp cận thị trƣờng, chủ yếu là TPHCM và các tỉnh lân cận và xây dựng đƣợc hệ thống cửa hàng trực thuộc công ty, cung cấp, phân phối và tiêu thụ sản phẩm thông qua các đại lý với sản phẩm chính là nƣớc đóng chai RO. Cho tới nay, công ty TNHH Thƣơng mại sản xuất FOX đã đi vào hoạt động đƣợc 6 năm, trƣớc sự cạnh tranh ngày càng gay gắt cùng với những khó khăn thử thách của cơ chế thị trƣờng, công ty đã gặp không ít những khó khăn thử thách. Mặc dù vậy, công ty vẫn đứng vững trên thị trƣờng và ngày càng khẳng định đƣợc vị thế của mình bằng cách mở rộng quy mô, thị trƣờng cũng nhƣ khách hàng. Chính vì vậy mà doanh thu của công ty hàng năm không ngừng tăng trƣởng ở mức cao và ổn định. Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty đạt tƣơng đối cao. Cụ thể trong năm 2013, doanh thu đạt 126 tỷ đồng, kế đến năm 2014 là 136 tỷ đồng (tăng 10 tỷ so với năm 2013) và năm 2015 đạt 154 tỷ đồng (tăng 18 tỷ đồng so với năm 2014). Tổng chi phí của công ty năm 2013 là 109 tỷ đồng, năm 2014 là 116 tỷ đồng (tăng 7 tỷ đồng) và năm 2015 chi phí lên đến 129 tỷ đồng (tăng 13 tỷ đồng so với năm 2014). Lợi nhuận của công ty năm 2013 là 17 tỷ đồng, đến năm 2014 đạt đƣợc 20 tỷ đồng (tăng 3 tỷ đồng so với năm 2013) và năm 2015 thì lợi nhuận 25 tỷ đồng (tăng 5 tỷ đồng so với năm trƣớc). SVTH: Huỳnh Thị Kim Ngân Trang 11