Bài giảng Lịch sử lớp 5: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

ppt 32 trang phuongnguyen 3020
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử lớp 5: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptlich_su_lop_5_chien_thang_lich_su_dien_bien_phu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử lớp 5: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

 1. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 Câu hỏi 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam ? Để thực hiện nhiệm vụ đó chúng ta cần phải làm gì? TrảCâu lời hỏi: Đại 2: hộiHãy đại cho biểu biết toàn tình quốc hình lần hậu thứ phương II của của Đảngta những đề ranăm nhiệm sau chiếnvụ: Phải dịch đưa Biên kháng giới chiến 1950 đến? thắng lợi cuốiTrả cùng.Để lời: Sau thực năm hiện1950, nhiệm hậu phương vụ đó phải của phátta được triển mởtinh rộng thần vàyêu xây nước, dựng đẩy vững mạnh mạnh thi đua,, làm chia tăng ruộng thêm đấtsức mạnhcho nhân cho dân cuộc kháng chiến .
 2. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010
 3. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 Điện Biên Phủ
 4. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 I. Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ: Tröôøng Chinh Nguyeãn Chí Pham Vaên Ñoàng Voõ Nguyeân Giaùp 1Thanh HS đọc từ “ Mùa đôngHoà Chí năm Minh 1953 Điện Biên Phủ” ? Mùa đông năm 1953, tại chiến khu Việt Bắc, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã làm gì? Bộ chính trị họp thông qua phương án mở chiến dịch Điện Biên Phủ
 5. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 1. Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ.
 6. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 Hoạt động cả lớp ? Vì sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ? ?. Quân và dân ta chuẩn bị cho chiến dịch như thế nào?
 7. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 1. Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Cả tiền tuyến và hậu phương đã chuẩn bị gì ? Cả tiền tuyến và hậu phương đều sẵn sàng chiến đấu với tinh thần cao nhất Sức người: - Hơn nửa triệu chiến sỹ từ các mặt trận Sức của hành quân về Điện Biên Phủ. - Hàng vạn tấn vũ khí. - Gần 3 vạn người từ hậu - Lương thực, thực phẩm, phương tham gia vận quần áo, thuốc men chuyển hàng hoá cho chiến dịch.
 8. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 1. Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. 2. Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhóm 1: Thuật lại đợt tấn công thứ nhất Nhóm 2: Thuật lại đợt tấn công thứ hai Nhóm 3: Thuật lại đợt tấn công thứ ba Nhóm 4: Kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ
 9. Đồi ĐỘC LẬP Ngày 13 -3 - 1954 Bản Kéo Đồi HIM LAM C MƯỜNG A1 1 THANH Chó gi¶i Së chØ huy cña ®Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch. S©n bay Qu©n ta tÊn c«ng ®ît1 Bản Hồng Cúm
 10. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 2. Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhóm 1 : Đợt 1
 11. Đồi ĐỘC LẬP Bản Kéo Đồi HIM LAM Ngày 30- 3 - 1954 C MƯỜNG A1 1 THANH Chó gi¶i Së chØ huy cña ®Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch. S©n bay Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 2 Bản Hồng Cúm
 12. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 2. Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhóm 2 : Đợt 2
 13. Đồi ĐỘC LẬP Bản Kéo Đồi HIM LAM A C1 Ngày 1 – 5 - 1954 MƯỜNG 1 THANH Chó gi¶i Së chØ huy cña ®Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch. S©n bay Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 3 Bản Hồng Cúm
 14. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 1. Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. 2. Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhóm 3 : Đợt 3
 15. Đồi ĐỘC LẬP Ngày 13 -3 - 1954 Bản Kéo Đồi HIM LAM C MƯỜNG A1 1 Ngày 30- 3 - 1954 THANH Ngày 1 – 5 - 1954 Bản Hồng Cúm
 16. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 1. Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. 2. Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. 3. Kết quả và ý nghĩa.
 17. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 Nhóm 4: - Kết quả: Đúng 17h 30 phút ngày 7-5-1954 cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca-xtơ-ri. - Ý nghĩa: Đập tan pháo đài “Không thể công phá” của giặc Pháp. Kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.
 18. 2. Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. 17 giê 30 phót ngµy 7-5-1954, cê chiÕn th¾ng tung bay trªn nãc hÇm tíng Đê Ca-xt¬-ri
 19. CHIỀN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ Chủ trương của Quyết tâm giành thắng lợi để Quyết tâm tiêu diệt cơ quan đầu ta. kết thúc cuộc kháng chiến não của cách mạng Âm mưu của địch. Chuẩn bị -Hơn nữa triệu chiến sỹ -Xây tập đoàn cứ điểm vững chắc - Hàng vạn tấn vũ khí, lương -Đưa bộ chỉ huy và nhiều quân thực, thực phẩm quần áo, tinh nhuệ đến để chiến đấu thuốc men chuyển về Điện Biên Phủ Diễn biến Tiêu diệt ở: Him Lam, Độc - Địch chống trả quyết liệt nhưng Từ ngày 13- Lập, Bản Kéo lần lượt mất các cứ điểm phòng 17/3/1954 thủ quan trọng ở phía Bắc Ngày 30/3/1954 Tiến quân vào Mường Thanh - Cầu cứu quân tiếp viện và quyết còn 2 cứ điểm đồi A1, C1 chưa tâm kháng cự ở đồi A1 và C1 giành được. Từ ngày 1/5 – 7/5 Mở cuộc Tổng tiến công. Bộ đội -Bắt sống Tướng Đờ Ca-xtơ-ri và ta xông lên như vũ bão tiêu diệt toàn bộ Bộ chỉ huy của địch địch Kết quả Ta giành thắng lợi hoàn toàn -Địch lũ lượt giương cờ trắng ra hàng
 20. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 ❖Vì sao ta giành được thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ Coù ñöôøng loái laõnh ñaïo ñuùng ñaén cuûa Ñaûng. Quaân vaø daân ta coù tinh thaàn chieán ñaáu kieân Ta giaønh ñöôïc cöôøng, baát khuaát. thaéng lôïi vì: Ta coù söï chuaån bò toái ña cho chieán dòch. Ta ñöôïc söï uûng hoä cuûa baïn beø quoác teá.
 21. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
 22. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh năm 1911 Đại tướng là người lên kế hoạch và trực tiếp chỉ huy trận đánh Điện Biên Phủ năm 1954 . Ông là một thiên tài về quân sự, một anh hùng dân tộc, một danh tướng của thế kỷ 20.
 23. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 1. Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. - Sức người: + Hơn nửa triệu chiến sỹ từ các mặt trận hành quân về Điện Biên Phủ. + Gần 3 vạn người từ hậu phương tham gia vận chuyên hàng hoá cho chiến dịch. - Sức của: + Hàng vạn tấn vũ khí. + Lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men 2. Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. + Đợt 1 : Ngày 13-3-1954 + Đợt 2 : Ngày 30-3-1954 + Đợt 3 : Ngày 1-5-1954 3. Kết quả và ý nghĩa. - Kết quả: Đúng 17h 30 phút ngày 7-5-1954 cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca-xtơ-ri. - Ý nghĩa: Đập tan pháo đài “Không thể công phá” của giặc Pháp. Kết thúc 9 năm kháng chiến chống thùc dân Pháp, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.
 24. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 Bài học: Sau 56 ngµy ®ªm chiÕn ®Êu kiªn cêng, gian khæ, bé ®éi ta ®· ®¸nh sËp “Ph¸o ®µi khæng lå” cña thùc d©n Ph¸p ë ĐiÖn Biªn Phñ, ghi trang vµng chãi läi vµo lÞch sö chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc ta.
 25. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010
 26. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 Tượng đài chiến thắng Hầm Đờ Ca- x tơ ri
 27. C¸nh ®ồng Mêng Thanh
 28. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 Đồi A1
 29. Thứ 4 ngày 15 tháng 15 năm 2010
 30. CHóC HäC Ch¡m NGOAN 31
 31. Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2010 1. Sự chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. - Sức người: + Hơn nửa triệu chiến sỹ từ các mặt trận hành quân về Điện Biên Phủ. + Gần 3 vạn người từ hậu phương tham gia vận chuyên hàng hoá cho chiến dịch. - Sức của: + Hàng vạn tấn vũ khí. + Lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men 2. Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. + Đợt 1 : Ngày 13-3-1954 + Đợt 2 : Ngày 30-3-1954 + Đợt 3 : Ngày 1-5-1954 3. Kết quả và ý nghĩa. - Kết quả: Đúng 17h 30 phút ngày 7-5-1954 cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca-xtơ-ri. - Ý nghĩa: Đập tan pháo đài “Không thể công phá” của giặc Pháp. Kết thúc 9 năm kháng chiến chống thùc dân Pháp, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.