Tài liệu Kỹ thuật trồng điều

pdf 33 trang phuongnguyen 4840
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu Kỹ thuật trồng điều", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftai_lieu_ky_thuat_trong_dieu.pdf

Nội dung text: Tài liệu Kỹ thuật trồng điều

 1. Kỹ thuật trồng điều
 2. Kthuttrngcâyðiucơngnghcao ðngNaicĩdintíchcâyđiuđngth2cnưc(sauBìnhPhưc). Dintíchhincĩkhong45.000ha,trongđĩcĩkhong15.000hacây điughép,cĩnhngmơhìnhcâyđiughépnăngsut>3tn/ha. ðngNaicĩcơngtyChbinxutnhpkhunơngsnthcphmðngNai (gittlàDONAFOODS)cĩ7nhàmáychbinhtđiu,nănglcchbin> 40.000tn/năm. Thtrưngtiêuth,xutkhuhtđiuchim95%(chyuChâuM,ChâuÁ). I.ðCðIMTHCVTHC: 1. R:Rccvàrngangđupháttrin,rcccĩthănsâuhàngchcmét, tùyvàotngđt. 2. Thân: Thângcao510m,cànhlápháttrinsumxuê,đưngkínhtàncĩ thtihàngchcmét. 3.Lá: Lámccách,phinláhìnhtrng,hìnhthoitùyvàoging. 4.Hoa :Hoacĩhoađơntínhvàlưngtính/chùmbơng/cây.Hoaratnđucác cànhnhánh,hoacâyđiuchyuthphnchéonênđiconchyulàcon lai,đngnghĩaviphânlivàthốihĩaging. Hoađcnvàolúc910gisáng.
 3. Hoalưngtínhnvào1011gi. 5Qu:Chínhlàphncngmàngưitathưnggilàhtđiu,cịnphnmà ngưitagilàquthcchtlàđhoaphìnhtokhichíncĩmàuđ,vàng,tím thm tùyging. II.ðCðIMSINHLÝSINHTHÁI. 1.Thititkhíhu: 1.1 Ánhsáng :ðiulàloicâyưaánhsángtrcx,nucâybchebĩngnhiu spháttrinkém,chonăngsutthp. 1.2 Nhitđ :nhitđbìnhquânthánglà27 0C,nhitđcctiutrongngàyt 12–25 0C,nhitđccđitrongngàyt25 0C35 0C.ðiucĩthchuđưc nhitđ40 0C,tuynhiênnhitđnàytronggiaiđonpháttrinqunons làmrngbơngvàqu. 1.3 mđ: mđkhơngkhít6877%.Câyđiutrbơngvàkthtthunli trongđiukinmđkhơngkhíthp.Numđcaotronglúcđiutrbơngs cntrsmcabao,đunhykhơngthphn,bơngsthirng. 1.4 Lưngmưa: Lưngmưathíchhpt10001500mm/năm,tptrungt4 6tháng,cĩmùakhơkéodàitươngđương. Trongnămcncĩmùamưavàmùakhơrõrtđtođiukinchocâyphân hĩammhoa. 2.ðttrngđiu:
 4. Câyđiucĩtínhthíchngrng,sngtrênnhiuloiđtkhácnhau,đcbit câyđiuđưctrngnhiutrênđtcĩkhĩkhănvngunnưctưitrongmùa khơ. Ttnhtnêntrngđiutrênvùngđtthốtnưc,đtphacát,tngcanhtác sâu. ðpHthíchhpt4,56,5. Câyđiurtmncmviđmn,đmn³0,8ppmlàcâysinhtrưngphát trinkém,gâyhintưngcâylùn. IIIGINGVÀKTHUTNHÂNGING: 1.Ging: MtsgingphbinđưcBNN&PTNTcơngnhnvànhânrng,đthiu qucao,gingchonăngsutcaovànđnhthíchhpviđiukinsinhthái caðơngNamBnhưgingPN 1,MH 4/5 ,MH 5/4 2.Kthutnhânging: Hinnaycĩnhiuphươngphápnhânging,nhưngphươngphápghépđtcĩ hiuqunht. 2.1Tiêuchuncâyđudịng(câym): ðãđưccơquanchcnăngcơngnhn Năngsutđt>15kght/cây/năm(nđnhhàngnăm).
 5. Trnglưnght120160ht/kg. Tlht/nhân³27%. Chínsm,chíntptrung,khơngsâubnh. * Luý:Chnnhngvưn ³8nămtui,chnnơicĩmtđ100cây/ha. 2.2Tiêuchungcghép: Tuigc6070ngày,cĩđưngkínhgc³0,7cm,khơngsâubnh.Câycon gieothttrongbuniloncĩkíchthưc15×25cm.ðtphacát+10%phân hucơhoaimc+35gramSupelân.Trưckhigieoươm,chnnhnght chc,ngâmtrongnưc48gi,sauraschrikhimcmmgieoươm. 2.3Tiêuchunchighép (philycâyđudịng) : Cànhghéplytcâyđãchnđttiêuchun,khơngbsâu,bnh,chibánht (màunâunht),chiudài810cm,cànhghépphitươikhighép,lyxongphi ghéplin,càngnhanhcàngtt(khơngđquađêm)hocnungunchily xaphiđưcboqungimtt.Thivghépthíchhpnhtvàotháng58 dươnglch. Thaotácghép: Trêngcghépchali2cplá,ctngnvtrícách2cplá chalit510cm,ctvtmtđưngdài4cm.Trêncànhghépphíadưi gcctvtmtđưngdnghìnhnêmdài4cm.ðtcànhghépvàogcghép, dùnggiâynilon(ttnhtdùnggiâynilonthy)cuncđnh(cuncht),kín vtghépvàngnghépkhơngđnưcmưa,nưctưiltvàovtghép.
 6. 2.4Chămsĩccâyươmvàcâyghép: Xpcâythànhlung,tưinưcgimthưngxuyên,chúýghépxongđcây rangồinng,khơngnênchebĩngmát. Khichiđãpháttrinkhe,đtiêuchuncĩthđemđitrng.Trongquátrình chămsĩccnđánhtachigcghépthưngxuyên,lưuýphịngbnhlcr giaiđonvưnươm. 2.5Tiêuchuncâyghépxutvưn: Khicâyghépra1đtlámihồnchnh,sinhtrưngpháttrinkhe,khơng sâu,bênh,cĩbrpháttrintt,cĩthđưađitrng. IV.KTHUTTRNGVÀCHĂMSĨC: 1Thitkvưntrng: VưnbngphngtrngtheohưngBcNam. Vưncĩđdcthìtrngtheođưngđngmc. Clytrng10x5mhoc10x6m(đtxutrngdy,đttttrngthưa).Mt đtrng200cây/hahoc170cây/ha. Htrngđào50x50x50cm. ðàohtrưctrng2030ngày.Bĩnlĩtphânhucơ1020kg+0,7kgSupper lân+0,20,5kgvơitrnvilpđtmt,lpxungh,sau1520ngàyđemcây gingđitrng.
 7. Sơđthitkvưntrngcâyðiu 2Kthuttrng : ðàomtlnhgiahđãbĩnlĩt,rchbbunilon,ctrgià,rxon.ðt câygiah,mtbucâyconngangmtđthocthphơnmtchút(khong 510cm)dùngtaylpđt,nénnhquanhbuđkhivbuvàvunđtxung quanhgicây.Dùngcâycm,ctgiyêncâykhơngđgiĩlaygc.Khơngcĩ mưathìphitưi. Nhngnămđunêntrngxencâyhđu. 3.Phânbĩnvàkthutbĩnphân 3.1phânbĩn Thikỳxâydngcơbn: Bĩnphân3ln/năm(cĩđiukinbĩn46ln/nămviđiukincĩtưinưc trongmùakhơ).
 8. Trưckhibĩnphânphilàmcxigc. Saukhibĩnlpđt,tránhmtphân. Thikỳkinhdoanh: Lưngphânbĩnnhưsau: Nuđtchuathìbĩnthêmvơi,vilưngt5001000kg/ha/năm. Bĩnlàm4đttrongnăm: *Tháng5(DL):Dùng200kgurê+200kgLân+40kgKali *Tháng8:Dùng170kgurê+300kgLân+50kgKali *Tháng11:Dùng150kgurê+300kgLân+60kgKali *Sautưngtrái:Dùng130kgUrê+50kgKali 3.2Tưinưckthpvibĩnphânvơcơquađưngng
 9. Milnbĩnphânđuchovàobnchaphânhịatanrimhthngtưitit kimnưcchophântheonưcđntnggccây. Saukhiđutrái,bĩnsphâncịnlicũngtheohthngtưititkimnưc. Câyðiunuđưctưinưcnăngsutstănglênđángk,manglihiu qucaphânbĩnrtcao. Cácưuđimcaphươngpháptưinưctitkimvàbĩnphânquađưng ng: +Titkimlưngnưctưi +Titkimdutưi +Titkimcơngtưi +Titkimcơnglàmbn +Tănghiuqucavicbĩnphân +Tăngnăngsutvàchtlưngtrái Tùyvàođiukincth,nhàvưncĩthlpđththngtưinưcvàbĩn phânquađưngngtheo1trong3mơhìnhsau: Mơhình1 :Hthngtưinưcvàbĩnphânquađưngng
 10. Chúthích: Căncvàohưngdncácđtbĩnphânvơcơtrongquytrìnhkthut,mi đtbĩnphân,lưngphânbĩnđưchịavàohthngtưi3–5lnmiln cáchnhau710ngày,chianhlưngphânracáclnbĩnnhưthsgĩp phngimthtthĩatphânbĩn,nângcaohiuqusdngphânbĩncacây trng. Phaphân: Khibĩnphânchocây,phânbĩnđưcngâmtrưc1ngày,thưng xuyênkhuyđukhingânphânđhịatanhồntồnlưngphâncntưivào bndungdchphân(khơngnênsdngcácloiphânkhĩtan). Nguyêntchotđng: Khivnhànhmáybơm,dưilchútcamáynưctgingvàdungdch phântrongbnchasđưchútvàomáybơmvàđưckhuyđutrongh
 11. thngvàracácvịitưichocây.Chúngtacĩththayđilưngphânbĩn trưckhiđivàotrongmáybngkhĩađiuchnh. Tmáybơm,mtlưnglnnưcchaphânđưcđưađnblc(tránh nghtbét)riđnngcp1.Nunưctrongbnbcnhthngsngưng hotđng. Tngcp1nưcchaphânđưcđưađncácngcp2,riđnngcp 3tưivàotnggccây. ngcp2đưcđtdctheocáchàngcây,trêncácngcp2nàychúnga lpđththngvanđiuchnhlưulưngvàáplcnưcvìnơignmáybơm áplcvàlưulưngnưccaohơnnhngnơicáchxamáybơm.Ngồiracác vannàycũngrtquantrngđđiuchnhlưulưngvàáplcnưccho nhngvùngcĩđahìnhkhơngđngđu,đidc Mơhình2 :Hthngtưinưcvàbĩnphânquađưngng
 12. Nguyêntchotđng: Khivnhànhmáybơm,dưilcđycamáynưctgingvàdungdch phântrongbnchasđưchịađutronghthngvàracácvịitưicho cây.Chúngtacĩththayđilưngphânbĩntrưckhiđivàotronghthng bngkhĩađiuchnh.Tmáybơm,Phnlnnưccịnlisđưchịavi dungdchphântrongđưngngriđnblc(tránhnghtbét)sauđĩđn ngcp1. Tngcp1nưcchaphânđưcđưađncácngcp2,riđnngcp 3tưivàotnggccây. ngcp2đưcđtdctheocáchàngcây,trêncácngcp2nàychúngta lpđththngvanđiuchnhlưulưngvàáplcnưcvìnơignmáybơm áplcvàlưulưngnưccaohơnnhngnơicáchxamáybơm.Ngồiracác
 13. vannàycũngrtquantrngđđiuchnhlưulưngvàáplcnưccho nhngvùngcĩđahìnhkhơngđngđu,đidc Mơhình3 :Hthngtưinưcvàbĩnphânquađưngng Nguyêntchotđng: Nưcvàdungdchphântcácbnchasđưchịađutrongđưngng, đnblc(tránhnghtbét)sauđĩđnngcp1vàracácvịitưichocây. Chúngtacĩththayđilưngphânbĩntrưckhiđivàotronghthngbng khĩađiuchnh. Tngcp1nưcchaphânđưcđưađncácngcp2,riđnngcp 3tưivàotnggccây.
 14. ngcp2đưcđtdctheocáchàngcây,trêncácngcp2nàychúngta lpđththngvanđiuchnhlưulưngvàáplcnưcvìnơignmáybơm áplcvàlưulưngnưccaohơnnhngnơicáchxamáybơm.Ngồiracác vannàycũngrtquantrngđđiuchnhlưulưngvàáplcnưccho nhngvùngcĩđahìnhkhơngđngđu,đidc v Chúý: Bnchanưcphicaođđáplcnưc. Bnchadungdchphâncũngphicaođnưctưikhơngbđyngưcli bnchaphân. 4.Trngcâyphđt: Cĩýnghĩaquantrngtrongđiukinmưanhiu,đtđaicĩđdc.Mtkhác trongmùakhơthmphđtcũnggĩpphngimsbcthĩathơinưctrên lpđtmt. Gimtrongmùanngbngrơmrkhơvàcáchgckhong20cm.Binpháp nàycũngtránhđưccdipháttrinđngthikhirơmrphânhyscung cpchođtmtlưngdinhdưngđángk.Trongthikỳkinthitcơbnnên trngcâyphđtđtránhbxĩimịnđt.Trongkhongthigiantnăm1đn nămth4cĩthtrngxencanhvimtsloicâyhðu,Bp,Raumàu, mtsnơicĩthtrngmtsloicđchănnuơiBị.Thunhptcácloi câynàygĩpphnrútngnthigianthuhivnđutưchosnxut.
 15. Trongđiukinkhơngtrngcácloicâyktrênthìnhàvưncĩthtrngcác loicphđtnhưclágng,haycáclồichđuthpcâykhác.Trong quytrìnhnàychúngtơigiithiuhailoichđuphđt(Kudzuvàđu Mucuna)đưctrngphđttrngCaoSurtcĩhiuqu. 4.1QuytrìnhtrngcKudzuvàđuMucuna KudzuvàđuMucunacĩthtrngphđtchocâycơngnghipdàingàyvà câyăntrái,cĩkhnăngpháttrinđưctrênnhiuloiđt.Hailoicnày đưclyhigingtrongtháng1112hàngnămvàđemgieotrngvàođu mùamưanămsau(tháng56). 4.1.1Gingvàxlýhtging: Htgingtrưckhigieophiđưcsànglcđloibhtxu. Xlýhtging:rtquantrng,cnthchinđúngcáchvàđúngthigian. +Kudzu:ngâmnưcm70 oc(2phnnưcsơi+1phnnưclnh)quađêm (12gi)rigieovàongàyhơmsau. +Mucuna:ngâmnưc70 0c(2phnnưcsơi+1phnnưclnh)trong5phút, sauđĩchothêmmtphnnưclnhngâmtipquađêmrigieo. Lưuý:khingâmht,phiđnưcngphtphnhtgingcngieo. 4.1.2Chunbđt:đ tphiđưcdnschcdi,càybachotơixptrưc khitrngcâyðiukthpgieohtgingchđu.
 16. ðiviđuKudzuchtrngmtln,cácnămsauđusttáisinhvàomùa mưa,điviđuMucunanucĩcàyvùivàođtvàocuimùamưathìcn philàmđtlitrưckhigieohtging. 4.1.3Mtđkhongcách Sơđminhha Cuclđgieotheomtđquyđnh,sauđĩphlênbmtmtlpđttơi xp. Chúý:viKudzukhơnggieoquásâu,tránhchohtkhĩnymm. 4.1.4Chămsĩc:
 17. Thmphsaukhitrngt1520ngàytinhànhlàmcđtmt,sau4045 ngàylàmcđt2. RiêngđuKudzutcđtăngtrưngchmdođĩcĩthlàmcđt3khong 60ngàysaukhigieo. Nuđusinhtrưngkémcĩthxtbsungphânurea(nngđ1%). Khicđupháttrin,phátdnngnctheocáctrưnghpsau: *Vncâynămth1: chđcpháttrinbênngồithànhbn(đưngkính bn1m),khơngchođuqunvàocâyăntráilàmnhhưngđnsinhtrưng pháttrincacâyăntrái. *Vnnămth2trđi: tiptcđchocđupháttrinnhưngchúý thưngxuyênphtdnngncthànhvàtrongbn(đưngkínhkhong1 mét)tránhcholeoquncâyăntrái. TrongthigiansinhtrưngđuMucunathưngbchuchupháhoitrên lá.phịngtrbngxtthucBassa,Applan,Sumialpha ðiviđuKudzu,thigianrahoabrpsáppháhirtnng,giaiđonkt trái,nhimnngnhtthưnglàbsâuđctrái,phịngtrbngthucBasudin, Bi58 4.1.5Thuhoch: +ðuMucunacĩththuhochtháng1112dươnglchkhilpthmphbt đuriht,tráithuvphơikhơ,táchhtboqun.
 18. +ðuKudzuthuhochchmhơn,cĩthvàotháng13nămsau.ðuKudzu thuhochphnlntráigiàđãchuynsangmàuvàng(dotráitnkhivđã khơ)dùnglimctnguyênphntráiđưavphơit23nng,đpvlyht boqun. 4.2Nhnglưuýkhitrngcphđt Nhngnămđucathikỳkinthitcơbntrongvưncâyăntráicnưu tiêntrngxencácloicâyhđunhư:đuxanh,đuphng,đunànhhoc cácloichịathomcthpdùngtrongchănnuơigiasúcngồimcđíchlàm thmphđtcịntănghiuqusnxutvimctiêu “lyngnnuơidài”. ChđuKudzutrngthmphcĩnhiuhiuqutrêncâycaosu.Tuynhiên nutrnglàmthmphtrongvưncâyăntráicnlưuýcácvnđchínhnhư sau: Hailoichđutrêncĩkhnăngsinhtrưngmnhmcđbịleoqun vàocâytrngtrongvưnlnvìvyphithưngxuyênlàmcquanhgcđ hnchbịleolàmnhhưngđncâytrng. ðivichđuKudzukhơngtànlitrongmùanngvìvycnlưuýdn schccáchxagcđtránhcnhtranhnưctưivicâytrngkháctrong mùanng. Chđukhơngcĩkhnăngpháttrinđưckhivưncâyăntráikhéptán, chonênkhicâytrngđãkhéptánphinghĩđnphươngphápphđtkhác. 5.Tacànhtotán:
 19. Saukhithuhochvàotháng56,ctbcànhsâubnh,cànhgiáptán,cành giatán(cànhtăm ),dùngkéo(chuyêndùng),cưa đctta. Sauthuhoch78năm,cànhgiáptàn,cĩthchtb1cây,khongcáchcịn 10×10mhoc10×12m. Khơngctcànhnhngngàymưa,tránhnmbnhxâmnhpquavtct,ta. NhngcànhlnsaukhictphiquétsơnhoăcdùngBordeaux 1%xtlênvt ct. VI.SÂUBNHVÀBINPHÁPPHỊNGTR: 1.SÂUHI: 1.1Bxítmuiđ: Helopeltisantonii Làlồisâuhinghiêmtrnghuhtcáckhuvctrngđiunưcta. 1.1.1Nhndng Btrưngthànhcĩmàunâuđ,đuđen,ngcđ,bngtrng. Trngrtnh,hìnhbàudc,màutrngtrong. utrùngkhơngcĩcánh,mìnhthondài,đuơinhnmàuhngnht 1.1.2Tpquánsinhsngvàcáchgâyhi Btrưngthànhhotđngsángsmhochiumát,ngàyâmuítnnghot đngcngày.Muicáiđtrngriráchoctngcm34trngtrênngn
 20. hoclánon.Trngđsâutrongcâyđlracácsilơngdài.Mtconcáiđ 3050trng,milnđkhong10trng. Thưngxuthinlúccâyracànhnon,nbơngvàtptrungcaonhtlúccây trbơng.Trưngthànhvàutrùngdùngvịichíchhútnhalánon,chinon, hoa,tráivàhtnon.Cácvtchíchchynhamàutrngtrongsautothành nhngchmmàuđen.Nhiuvtchíchliênktlivinhautothànhvtso, nubnngthìchivàchùmhoacĩthchtkhơ,lábxoănbindng.Htnon bchíchtrênvcĩcácđmvymàunâuđen,rngsmhocgimkíchthưc vàphmcht.Nguyhihơnnalàcácvtchíchcabxítmuilànơixâm nhpgâyhicamtslồinmnhưGleosporiumsp,Colletotrichumsp, Phomospsissp. 1.1.3Binphápphịngtr Vsinhvưnđiu,dnschcdi,hunkhĩivàosángsmhocchiuti. Phunthucvàolúccànhnonpháttrinnhiu(tháng10dươnglch),lúccâybt đurabơng(tháng12)vàlúctráinonrar(tháng23).Numtđbxítcao nênphunlúcsángsmhocchiumát.CácloithuctrsâunhưDibamerin 10EC,Cyperan10EC,Karate2.5EC,Tiper25EC,Phironin50SC,Permecide 50EC đucĩhiuqutrbxítmui. Ngồicâyđiubxítmuicịngâyhitrêncâychè,cacao,thudu.Vìvy nuchungquanhvưnđiucĩtrngcácloicâytrênthìphiphịngchng đngthiđtiêuditđnglotnhtlàkhicĩdchbxítmui. 1.2Sâuđcngn(Vịivoiđcthân) Alcides sp.
 21. 1.2.1Nhndng Trưngthànhdài1012mm,màunâuđen,trêncánhcngcĩnhiuchmlõm nh,đunhvàkéodàivphíatrưc. Trnghìnhbudc,dài1mm,màutrngsa. Sâunonmàutrngngà,đumàunâu. Nhngtrncĩmmvịirõ,màutrngngà. 1.2.2Tpquánsinhsngvàcáchgâyhi Btrưngthànhchmchp,ítbaycĩtínhgichtkhibđng.Bdùngvịiđc vàonõnnonđđtrngvàođĩ,sâunonnrađcsâuvàonõn,đùnphânra calđc.Ngnbsâuđckhơhéo. Sâuphátsinhquanhnămtrênvưnđiu,gâyhinhiuvàothikỳcâyranõn nhiu. 1.2.3Binphápphịngtr Ctbcácchibhitptrungtiêuhyđditsâunonvànhng. KhicâyđiurađtnhiuhocpháthincĩsâunonphunthucSherbush 25ND,Tungmectin1.9EC 1.3Xéntĩcnâu: Plocaederusobesus 1.3.1Nhndng
 22. Trưngthànhlàlồicánhcng,thândài3545mmmàunâuđen,baophlp lơngnhungmn.Râudàihơnthân,congvphíasau Trnghìnhbàudc,dài5mm,màutrngngà Sâunonminmàutrngngà,đumàunâu Nhngtrnmàunâuvàng,dài45mm 1.3.2Tpquánsinhsngvàcáchgâyhi Trưngthànhhotđngbanngày,ítbay.Trngđriráctrênvthânvàcành cây,thưngcáckntcav.Sâunonminđcvàophnvmmănmơ v,lnlênsâuđcvàophngbêntrongtothànhđưnghmnhiungõ ngách.Nhacâycùngviphânmùncasâuđùnratlđc.Mtcâycĩth bnhiusâunongâyhi.Sâunonsngvàpháhitrongthânti67tháng,khi lnsâuđcraphnvcâyhĩanhng. Sâuđctrongthân,cànhvàcrlàmcâysinhtrưngkém,lávàngúa,cànhb khơcht.Câycịnnhbhicĩthcht 1.3.3Binphápphịngtr Dosâuđcbêntrongthânvàrcâynênrtkhĩtr,cnchúýpháthinsâu ngaylúcmiđcphnv,bĩcchvcĩsâuđcditsâu.Nuthytrên thânchymmàutrng,gtlpmsthylsâuđc,dùngdâykmmoitheo đưngđcđditsâuhoctrnthuctrsâuviđtséttrétvàolđc.Bt nhng,sâunonvàtrngbngtaycũnghnchđưcthithidoxéntĩc.
 23. Quétvơilêngcthânt1mtrxungvàođumùakhơ(tháng12DL)đ phịngsâuđcthânđtrnggâyhi. 1.4Btrĩ 1.4.1Nhndng Btrưngthànhrtnh,dài11,5mm.cơthhp,đuơinhn,màunâuhoc đen,cánhdngsichungquanhcĩnhiulơngtơ.Bnonhìnhdngging trưngthành,khơngcánh,màutrngsahocvàngnht. Pháthinbtrĩbngcáchrũchùmbơngđiulêntrênmttgiytrng,nu cĩbtrĩsrơixungtgiyvàdichuynrtnhanh. 1.4.2Tpquánsinhsngvàcáchgâyhi Btrĩxuthinkhicâyđiurabơng,đtrngtrongmơmtdưilá.Cu trùngvàtrưngthànhtptrungmtdưilá,trênchùmbơngchíchhútnha câylàmlábinmàuvànhăn,bơngđiubcháykhơmàunâuvàng,rngnhiu. Thithidobtrĩthưngđiđơivithithidobnhthánthư,cnphânbit kđcĩbinphápphịngtrđthiuqu. Trênnhngvưnđiurabơngmunthưngbgâyhinng.Nhtlàvưn điuxnhsauTtnguyênđán. 1.4.3Binphápphịngtr Chămsĩccây
 24. Cĩthxlýcácloithuctrsâunhưđivibxítmuiphuntrưckhiđiu xnh. 1.5Nhĩmsâugâyhilá Gmrtnhiulồi:sâurĩmđ,sâuđcnõn,sâubao,câucuxanhvàsâu đclácịngilàsâuphnglá,thưngxuthinsaumùathuhochvàmùa mưagâythithitrênlánonvàcâycontrongvưnươm. Binphápphịngtr Vsinhvưnđiu,dnschcdi. Phunkhithymtđdchhităngcaocĩthdùngcácloithucnhưphun trbxítmui. 2.BNHHI 2.1.Bnhthánthư Donm Colletotrichumgloeosporioides cĩthgâyhitrênnhiulồicâytrng khácnhau. 2.1.1Triuchng Nmgâyhitrênlá,chinon,bơngvàtrái.Trênlávtbnhbanđulànhng chmnhmàunâutím,saulndnhơitrịn,giamàunâuxám,chungquanh vinnâuvàng.Trênvtbnhcĩnhngchmđennhđĩlàcácbàot. Nhiuvtbnhliênktnhaulàmlábcháykhơtngmng.
 25. Trêncànhnonbnhtocácvtnâulàmkhơv,cànhhéo.Bơngbbnhbin nâukhơ,rngnhiu.Vtbnhtrênqulànhngđmnâu,hơiưt,bêntrong bthi. Bnhnnglàmđtvàlákhơvàng,hoavàquthirng,câysinhtrưngkém, năngsutgimnghiêmtrng. 2.1.2ðiukinphátsinhpháttrin Bnhpháttrinnhiutrongđiukinthititnĩngm,mđkhơngkhícao. Câychămsĩckém,sinhtrưngyubtáchinng 2.1.3Binphápphịngtr Tăngcưngchămsĩcvưncây,tochovưnthơngthống. Khibnhphátsinh,điukinthunlichobnhpháttrincĩthsdng thuctrbnhcĩhotchtCarbendazimnhưBavitin50WP;Carbenda60WP, 50SC;Derosal50SC,60WPđphun. 2.2Bnhđmlánâu (vtcháytrênlá) Bnhdomtsnm( Phyllostictasp,Pestalotiasp,Phomopsissp, Collectotrichumsp ). 2.2.1Triuchng Bnhphátsinhtrênlá,đơikhicĩtrêncành.ðutiênlànhngchmnhmàu nâuvàngsaulanrnggâynhngvtcháytrênlácĩkhiđn2/3lávàlàmrng
 26. lá.Trêncànhvtbnhmàunâuxám,vcànhbkhơ,đơikhibnhcũnglàm khơhoa 2.2.2ðiukinphátsinhpháttrin Nmthưngpháttrinnhiutrêncáccâyđiuthiudinhdưngbsuyyu. Bnhlâylannhanhtrongđiukinmđkhơngkhícao,thiuánhsáng. 2.2.3Binphápphịngtr Cũngnhưđivibnhthánthư. Chúý:Phunsmkhimipháthinbnh,phunđulêntánlánon,chùmhoa sptr. 2.3Bnhnmhng (Mchng) Donm Corticiumsalmonicolor . 2.3.1Triuchng Trênvcâythânhoccànhxuthinnhngđmtrng,đĩlànhngsinm đandy.Vsaucácđmtrnglndnchuyndnsangmàuhng,baoph mtphnhocquanhkhpvcây.Trêncànhbnhthưngchnhánhgiáp vithân.Khibnhpháttrinmnh,vcâybbongravàcànhbbnhlávàng vàchtkhơdntngntrvào. 2.3.2ðiukinphátsinhpháttrin
 27. Bnhpháttrinmnhtrongđiukinnhitđcao,mưanhiu,câyrmrpít ánhnng.Sinmvàbàottnticáccànhbhi,gpđiukinthíchhp pháttrintiptclâynhim 2.3.3Binphápphịngtr Thchinvsinhvưnđiu,tabtcànhlávơhiu,chtbnhngcànhb bnhđemđt,dùngcácthucgcđngbơivàomtctđngănnmxâm nhptrli. Coschcácvtbnhthâncâybơithucgcđng. cácvùngthưngbbnh,phunphịngbnhbngcácloithucgcđng 2.4Bnhchymthâncành DonhiuloinmPellicularia salmonicolor,Diplodianatalensis,Ceratocystis sp gâyhi. 2.4.1Triuchng Khicâybbnhthâncànhxuthincácđưngntdc,chynha,lúcđucĩ màunâunhtsauđensmdn.Nubnăngcâysuykitvàcht. 2.4.2ðiukinphátsinhpháttrin Bnhpháttrinmnhtrongđiukinnhitđcao,mưanhiu,câyrmrpít ánhnng 2.4.3Binphápphịngtr
 28. Tovưnthơngtháng,thốtnưctt. ThưngxuyênphunngaBordeaux1%vàođumùamưavàquétBordeaux 2%tdưiđtlên1m. Khicâybbnh,nêncoschvtbnhquétBordeaux 2.5Bnhthicr: Bnhdonm Rhizoctonia spgâyhi 2.5.1Triuchng Bnhhiphbintrêncâygingcácvưnươngvàcâyđiuconkhimi trngravưnsnxut.chcrgiápmtđtxuthincácvtmàunâu, lúcđunhsaulanrngraxungquanhgc,vcâychbbnhthikhơvà bongrađtrơphnlõigcũngbthâmđen.Câymibbnhsinhtrưngkém, sauđĩlávàng,saucùngccâyhéocht Mtstrưnghpcùngvinm Rhizoctonia cịncĩnm Fusarium cùngxâm nhpgâyhilàmcâymausuyyuvàcht. 2.5.2ðiukinphátsinhpháttrin Trongđiukincâysinhtrưngkémvàbvtthươngphngcthânnơitip giápvirtothunlichonmbnhxâmnhpvàocâygâyhi Bnhpháttrinmnhtrongđiukinthititmưt,vưnươngkhơngthơng thống,đtthốtnưckém. 2.5.3Binphápphịngtr
 29. XlýđtvàrutbubngFormol40%(pha50ccFormolvi5lítnưcphun cho1m 2đt) Chămsĩccâyconđyđ,tránhgâythươngtíchchocây. Khơngđngplungươngcâyconkhitưi. Kimtrathưngxuyên,khipháthincâyconbbnhloibngaykhivưn ương.Khibnhphátsinhtrongđiukinthunlichobnhpháttrindùng thuctrbnhphuntr. ðvicphịngtrsâubnhchocâyđiuđthiuqucaocntácđngmts thiđim: Sauthuhoch(ttháng45)dnvưn,cttavàđtcáccànhbsâubnh. Thikỳđiurachinon(ttháng711)giaiđonnàyđiurat13đt chi,xuthinmtssâubnhnhưnhĩmsâuănlá,bnhthánthư,numc gâyhinngmiphunthucphịngtr. Thikỳđiurahoađutrái(tháng123).ðâylàgiaiđonphịngtrsâu bnhquantrngnhtvàcĩhiuqakinhtcaonhttrongnăm,giaiđonnày thưngxuthinbxítmuipháhinngvàbnhthánthưgâykhơcànhnon, bơngvàrngtráinon. Bxítmuichíchhútmđưngchonmbnhxâmnhpgâyhinhưlàtác nhânthcp.Dođĩđphịngtrcĩhiuqunênkthpphunthuctrsâu vàbnh,phun34ln,2lnphuncáchnhau10ngày.
 30. ðhnchrngbơngvàtráinonphunchphmBortrac2ln:ln1rahoa5 10cm,ln2khitưngtráinon. VII.KTHUTTHUHÁI 1.Xácđnhđchíncahtvàtrái Thutráiphidatrênnguyêntcthuđưcnguyênliu(ht,trái)cĩchtlưng caonht.Munvyphiphânbitchínthuhochvichínsinhlý.Chínsinhlý chyumihồnthànhgiaiđonpháttrinphơivàchcnăngbovchưa đưckintồn.Cịnchínthuhochthưnghồnthànhsaugiaiđonchínsinh lý.Khicácbinđihĩasinhtronghtđãktthúc,lưngchtkhơđãnđnh, lưngnưctronghtgimthpnht.Htbtđuchuynsangtrngtháing, vàvhtđãđcng,cĩtínhnăngbovtt.Dođĩthuhochvàogiaiđon nàyđmbochtlưngnguyênliunht.Nhưngkhĩkhănlàcnxácđnh đưcchínhxácgiaiđonchínđcĩquytđnhthuháimàkhơngcnphilàm cácphươngphápphântíchhĩahc.Cácnhàphânloihìnhtháiđãcĩđĩng gĩptronglĩnhvcnày,saukhiđãphihpvicácnhàhĩahctìmmiliênh giabinđichtlưngnguyênliuvisthayđivhìnhthái,màusc,kích thưcvàtrnglưngcahtvàtráitrongquátrìnhpháttrinvàtichínhồn tồn.Vìthchínthuhochcũngđưcxácđnhtrctipbngchínhìnhthái. Khihtchínhồntồn,vcĩmàuxámsángbĩngvàtráicĩmàuđ,hnghay vàngtùytngging,mngnưc,dalángbĩngvàcĩmùithơmngátđctrưng catráiđàolnht. 2.Phươngphápthuhái
 31. Victhuháihtvàtráiphithtchínmiđmbochtlưngvàgiúpchovic boqunhtvàchbinhtddàng. Tùytheodintíchthuháinhiuhayíthockhnăngbovchngmtmát (hái,nhttrmnguyênliu)ngưitacĩthchnmttronghaiphươngpháp sau: a/Thuháitrêncây: khidintíchnhhocscâycĩít,đtbitcnthuhtcamtsgingtt mcxenvinhiuloikhác,thìcáchttnhtlàthuháitrêncâykhihtchín hồntồn.Cĩthdùngtayhaybng(mtloisàođucĩmĩcvàrchaht) đhái.Phươngphápthuhochnàythưngtncơng,nhưngkhơngslnht ging,khơngsmtmátvàthuhochctráilànhln. b/Thunhtdiđt: Làphươngphápthuphbincáccơstrngđàolnhtlntrênthgii. Khitráichínmngtđngrơixungđt.Cơngnhânhàngngàytitnggc câyđãđưcdnschc,nhttráitđtngtlyht,cịntráitptrungthành đngchobphnchbintrái(nưcgiikhát,rưuthcphm,thcăngia súc)lưmvsdnghàngngày.Trưnghpthiunhânlccĩthvàingày tigccâynhthtmtlnkhơngshtbinphmcht,nhưngtráiđãthi ra,chcĩthdưcdùnglàmphânbĩn. VIII.BOQUNHT 1.Làmschvàphơinng
 32. Saukhithuháiphilàmschphnthttráiđãdínhcunght,vàcĩthra nưcchothtsch.Sauđĩđemphơihtngồinng23ngàychothtkhơ (bmmĩngtayvàovhtkhơngcĩvt)ridùngsàng(rsàng1cm)loib nhngdvtlntronght.Htđưcsơbphânhngtheo3loikíchthưcvà trnglưng:ln,trungbìnhvành,cũngnhưloibcáchtxu,lépsâubnh trưckhiđĩngbaochuynvàokho. 2.Khoboqun: ðivigiađìnhcĩlưnghtít,chcnphơikhơchovàobaobđnơikhơ thốngmátlàđưc.Cịncáccơstrnglncnphicĩkhoboquntrưc khichuynđnxínghipchbinhocđơnvthumua.Riêngtráichínmun dtrđchbindchchit,nưcgiikháchoccácloirưuphicĩkho lnhboqun. Khoboqunhtphiđưcxâydngnơicaoráo,mátm.Mĩngkhophi chc,nncao,tưngdàyvàcĩđiukinthơnggiĩ. Dngcđhtcĩthlàbaob,hịmg,thùngthicvàkêcaokhimtnn khoítnht3040cm. Riêngđivihtgingcncĩbaobìriêngchotngloithmchíchotng cây,ttnhtđngtrongcácthùngcĩnpđykín.Nuhtlưukho,đtnhiên ch6thángsaulàgimkhnăngnymm. Khophiquétdnkhơráothưngxuyênkimtrasâubnhvàđưcsáttrùng đnhkỳ.
 33. ThucsáttrùngthưngdùnglàBêkapht(Gastoxin)thànhphnchínhca Bêkaphtlàphotphuanhơm66%hơiphotphuartđcđivisâu,mtvà chutnhưngcũngrtnhanhboxyhĩathànhaxitmetaphotphorichocaxit photphoric,nênthigianhiulcngn(910ngày).Thucítđcvingưi,gia súcvàkhơnglàmnhhưnghươngvcaht.Lưngthuc1220gcho1m 3 ht,trongkhixlýthuccnbtkínkhotrong3ngàyđêm,sauđĩđưcxhơi thuctrong1012givàchơnbãthuc. TTKHUYNNƠNGðNGNAI