Khóa luận Tìm hiểu hoạt động marketing mix tại Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phương (Phần 1)

pdf 22 trang phuongnguyen 210
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Tìm hiểu hoạt động marketing mix tại Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phương (Phần 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfkhoa_luan_tim_hieu_hoat_dong_marketing_mix_tai_cong_ty_tnhh.pdf

Nội dung text: Khóa luận Tìm hiểu hoạt động marketing mix tại Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phương (Phần 1)

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA KINH TẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP TÌM HIỂU HOẠT ÐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH IN ẤN & QUẢNG CÁO MINH PHƯƠNG GVHD : TS. VÒNG THÌNH NAM SVTH : VŨ NGỌC BÍCH TRÂM MSSV : 13124107 S K L 0 0 4 9 0 5 Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06/2017
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH IN ẤN & QUẢNG CÁO MINH PHƢƠNG GVHD : TS. Vòng Thình Nam Sinh viên thực hiện : Vũ Ngọc Bích Trâm Mã số sinh viên : 13124107 Lớp : 131241B Khóa : 2013 Hệ : Đại học chính quy Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2017
 3. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA KINH TẾ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN TP.HCM, ngày tháng năm 2017 i
 4. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA KINH TẾ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN TP.HCM, ngày tháng năm 2017 ii
 5. LỜI CẢM ƠN Ngay từ những ngày đầu tiên bƣớc chân vào trƣờng Đại học Sƣ Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh và trở thành sinh viên Khoa Kinh Tế, em đã đƣợc quý Thầy cô tận tình dạy dỗ, truyền đạt rất nhiều những kiến thức không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn cả những kỹ năng mềm cần thiết cũng nhƣ cách “đối nhân xử thế” trong cuộc sống và công việc. Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi đến quý Thầy cô Khoa Kinh Tế nói riêng và toàn thể quý Thầy cô trƣờng Đại học Sƣ Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh nói chung một lời cảm ơn chân thành, chính những kiến thức quý báu và ngọn lửa nhiệt huyết từ quý Thầy cô đã giúp em thêm tự tin mang hành trang của mình góp ích cho gia đình và xã hội. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn Thầy Vòng Thình Nam – Giảng viên hƣớng dẫn đã tận tình chỉ bảo và dành thời gian hƣớng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện từ Báo cáo thực tập đến Khóa luận tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng đã tạo điều kiện giúp em hoàn thành đợt thực tập cũng nhƣ hỗ trợ số liệu và góp ý cho em những kiến thức thực tế quý báu để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Cuối cùng em xin kính chúc quý Thầy cô và các anh chị dồi dào sức khỏe, gặt hái đƣợc nhiều thành công trên con đƣờng sự nghiệp. Chúc quý công ty ngày càng phát triển vững mạnh và nâng cao vị thế trên thị trƣờng hơn nữa. TP.HCM, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực hiện Vũ Ngọc Bích Trâm iii
 6. CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG STT Chữ viết tắt Nghĩa Tiếng Việt 1 TNHH Trách nhiệm Hữu hạn 2 CBCNV Cán bộ công nhân viên 3 CNTT Công nghệ thông tin 4 PR ( Public Relationship ) Quan hệ công chúng 5 TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh 6 Website Trang web 7 KPI (Key Performance Chỉ số đánh giá hiệu suất làm việc Indicators) iv
 7. DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 1.1– Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2014 – 2016 9 Bảng 3.1 – Doanh thu theo sản phẩm của công ty từ năm 2014 – 2016 38 Bảng 3.2 – Hệ thống mạng lƣới khách hàng năm 2016 47 Bảng 3.3 – Ma trận hình ảnh cạnh tranh 48 Bảng 3.4 - Số lƣợng khách hàng của công ty từ năm 2014 - 2016 50 v
 8. DANH SÁCH BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Danh mục biểu đồ Biểu đồ 3.1 - Mức độ hài lòng của khách hàng về chính sách phân phối của công ty 41 Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1.1 - Tổ chức bộ máy Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng 8 Sơ đồ 2.1 – Ba cấp độ của sản phẩm 15 Danh mục hình ảnh Hình 1.1 – Logo công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng 4 Hình 3.1 – Minh họa sản phẩm sách 34 Hình 3.2 – Minh họa sản phẩm lịch 35 Hình 3.3 – Minh họa sản phẩm tờ rơi 35 Hình 3.4 – Minh họa sản phẩm brochure 35 Hình 3.5 – Minh họa sản phẩm thiệp 36 Hình 3.6 – Minh họa sản phẩm túi giấy 36 Hình 3.7 – Minh họa sản phẩm catologue 37 Hình 3.8 – Minh họa sản phẩm danh thiếp 37 Hình 3.9 – Minh họa sản phẩm tem, nhãn mác 38 vi
 9. MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ii LỜI CẢM ƠN iii CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG iv DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG v DANH SÁCH BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH vi LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 2 5. Kết cấu của đề tài 3 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH IN ẤN & QUẢNG CÁO MINH PHƢƠNG 4 1.1. Giới thiệu chung 4 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 4 1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 5 1.3.1. Chức năng 5 1.3.2. Nhiệm vụ 5 1.3.3. Quyền hạn 6 1.4. Định hƣớng phát triển của công ty 6 1.5. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 6 1.5.1. Lĩnh vực hoạt động của công ty 6 vi
 10. 1.5.2. Năng lực cung cấp 7 1.6. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng 8 1.6.1. Sơ đồ tổ chức 8 1.6.2. Chức năng các phòng ban 8 1.7. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm 9 1.8. Định hƣớng chiến lƣợc phát triển kinh doanh 10 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX 12 2.1. Khái niệm, nội dung và vai trò của Marketing Mix 12 2.1.1. Khái niệm Marketing Mix 12 2.1.2. Nội dung phối hợp trong Marketing Mix 12 2.1.3. Vai trò của Marketing Mix đối với hoạt động kinh doanh của công ty 14 2.2. Các thành phần cơ bản của Marketing Mix 15 2.2.1. Sản phẩm 15 2.2.1.1. Định nghĩa sản phẩm 15 2.2.1.2. Danh mục sản phẩm 16 2.2.1.3. Chiến lƣợc sản phẩm 17 2.2.1.4. Mối liên hệ giữa sản phẩm với các yếu tố khác trong Marketing Mix 18 2.2.2. Giá cả 18 2.2.2.1. Khái niệm và vai trò của giá cả 18 2.2.2.2. Mục tiêu của chính sách giá cả 19 2.2.2.3. Phƣơng pháp định giá 21 2.2.2.4. Mối liên hệ giữa giá cả với các yếu tố khác trong Marketing Mix 22 2.2.3. Phân phối 23 2.2.3.1. Khái niệm và yêu cầu của hoạt động phân phối 23 vii
 11. 2.2.3.2. Phƣơng thức phân phối 23 2.2.3.3. Kênh phân phối 24 2.2.3.4. Chiến lƣợc phân phối 25 2.2.3.5. Mối liên hệ giữa phân phối với các yếu tố khác trong Marketing Mix 25 2.2.4. Chiêu thị 26 2.2.4.1. Khái niệm và vai trò của chiêu thị 26 2.2.4.2. Chiến lƣợc chiêu thị 27 2.2.4.3. Các công cụ hỗ trợ thực hiện chính sách chiêu thị 27 2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng tới hoạt động Marketing Mix 29 2.3.1. Môi trƣờng vĩ mô 29 2.3.1.1. Môi trƣờng kinh tế 29 2.3.1.2. Môi trƣờng khoa học công nghệ 30 2.3.1.3. Môi trƣờng tự nhiên 30 2.3.1.4. Môi trƣờng pháp luật 31 2.3.1.5. Môi trƣờng văn hóa xã hội 31 2.3.2. Môi trƣờng vi mô 32 2.3.2.1. Khách hàng 32 2.3.2.2. Đối thủ cạnh tranh 32 2.3.2.3. Nhà cung cấp 33 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH IN ẤN & QUẢNG CÁO MINH PHƢƠNG 34 3.1. Thực trạng hoạt động Marketing Mix tại công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng 34 3.1.1. Về sản phẩm 34 3.1.2. Về giá 40 viii
 12. 3.1.3. Về phân phối 41 3.1.4. Về chiêu thị 42 3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng tới thực trạng hoạt động Marketing tại công ty 43 3.2.1. Môi trƣờng vĩ mô 43 3.2.1.1. Môi trƣờng kinh tế 43 3.2.1.2. Môi trƣờng khoa học công nghệ 44 3.2.1.3. Môi trƣờng tự nhiên 45 3.2.1.4. Môi trƣờng pháp luật 45 3.2.1.5. Môi trƣờng văn hóa xã hội 45 3.2.2. Môi trƣờng vi mô 46 3.2.2.1. Khách hàng 46 3.2.2.2. Đối thủ cạnh tranh 47 3.2.2.3. Nhà cung cấp 49 3.3. Đánh giá về hoạt động Marketing Mix của công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng 49 3.3.1. Những thành quả đạt đƣợc 49 3.3.2. Những vấn đề tồn tại 50 3.3.3. Nguyên nhân những vấn đề tồn tại 51 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH IN ẤN & QUẢNG CÁO MINH PHƢƠNG 52 4.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 52 4.1.1. Bối cảnh thị trƣờng ngành in ấn Việt Nam hiện nay 52 4.1.2. Mục tiêu phƣơng hƣớng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng trong năm 2107 53 ix
 13. 4.2. Phân tích SWOT trong hoạt động Marketing – Mix tại công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng 54 4.3. Các giải pháp Marketing Mix 56 4.3.1. Giải pháp về sản phẩm 56 4.3.2. Giải pháp về giá 57 4.3.3. Giải pháp về phân phối 58 4.3.4. Giải pháp về chiêu thị 59 4.4. Các giải pháp hỗ trợ khác 61 4.4.1. Hoàn thiện cơ cấu phòng ban 61 4.4.2. Đào tạo và quản lý chặt chẽ đội ngũ nhân sự 61 4.4.3. Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu thị trƣờng 62 4.4.4. Đẩy mạnh gia tăng nguồn vốn của công ty 63 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 x
 14. LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập nhƣ hiện nay, vô vàn cơ hội đƣợc mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển, nhƣng đồng thời cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức buộc các doanh nghiệp phải có những chiến lƣợc, những định hƣớng riêng để vƣợt qua khó khăn và phát triển doanh nghiệp mình, qua đó khẳng định vị thế trong lòng khách hàng cũng nhƣ trên thị trƣờng đầy biến động này. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng gay gắt thì nhận thức của khách hàng càng cao, họ có quyền đòi hỏi và lựa chọn nhiều hơn. Vì thế, để thành công doanh nghiệp phải luôn hƣớng đến khách hàng trong mọi hoạt động của mình. Marketing đƣợc biết đến nhƣ một công cụ hữu hiệu kết nối giữa doanh nghiệp và thị trƣờng, giúp doanh nghiệp định hƣớng phát triển và tăng cƣờng hoạt động trên cơ sở đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trƣờng với khả năng của mình. Xây dựng chiến lƣợc Marketing phù hợp là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những thông tin về kinh tế, xã hội, những xu hƣớng khoa học – kỹ thuật. Thông qua chiến lƣợc Marketing, doanh nghiệp có thể phát huy hết nội lực của mình, hƣớng vào những cơ hội hấp dẫn trên thị trƣờng, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cƣờng khả năng cạnh tranh và tạo dựng chỗ đứng vững chắc cho doanh nghiệp. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng, ý nghĩa và hiệu quả to lớn mà Marketing mang lại, em quyết định chọn đề tài “TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH IN ẤN & QUẢNG CÁO MINH PHƢƠNG” cho khóa luận tốt nghiệp của mình, với mong muốn hiểu rõ hơn về thực tế hoạt động Marketing Mix tại công ty, qua đó đóng góp những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nói riêng và phát triển tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty nói chung. 1
 15. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của đề tài khóa luận này nhằm: - Củng cố kiến thức về Marketing Mix cũng nhƣ nghiên cứu những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh để có thể đạt đƣợc hiệu quả tối ƣu nhất khi áp dụng các chiến lƣợc Marketing. - Phân tích hoạt động Marketing Mix tại Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng. - Đánh giá hiệu quả của hoạt động Marketing thông qua thực trạng hoạt động Marketing Mix tại Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng trong những năm gần đây. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing Mix, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty trong thời gian tới. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là tình hình những hoạt động Marketing Mix tại Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng. Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích hoạt động Marketing Mix tại công ty thông qua thực trạng áp dụng, dựa vào thực trạng đó và những xu hƣớng phát triển của thị trƣờng đề xuất một số giải pháp cho công ty, cụ thể nhƣ sau: - Không gian nghiên cứu: Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng. - Thời gian nghiên cứu: tháng 2/2017 đến tháng 7/2017. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp thu thập dữ liệu: Dữ liệu sơ cấp: đƣợc thu thập thông qua quá trình quan sát và tiếp cận thực tế tại công ty, đồng thời thăm dò và thu thập thông tin qua những chia sẻ và giúp đỡ của CBCNV trong công ty. Dữ liệu thứ cấp: đƣợc lấy từ các thống kê tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2014 – 2016; báo cáo về hoạt động Marketing Mix đã và đang áp dụng tại công ty. 2
 16. - Phƣơng pháp phân tích và so sánh: dựa trên những dữ liệu đã thu thập đƣợc để phân tích, so sánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận giữa các năm; đối chiếu với thị trƣờng, từ đó đề xuất những giải pháp Marketing Mix mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 5. Kết cấu của đề tài Chƣơng 1: Giới thiệu Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng Chƣơng 2: Cơ sở lý luận về Marketing Mix Chƣơng 3: Thực trạng hoạt động Marketing Mix tại Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh phƣơng Chƣơng 4: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing Mix tại Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng 3
 17. CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH IN ẤN & QUẢNG CÁO MINH PHƢƠNG 1.1. Giới thiệu chung Logo công ty: Hình 1.1 – Logo công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phương ( Nguồn: Phòng Hành chính tổng hợp) Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH IN ẤN & QUẢNG CÁO MINH PHƢƠNG Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài: MINH PHUONG ADVERTISING & PRINTING COMPANY LIMITED Tên công ty viết tắt: MINH PHUONG ADVERTISING & PRINTING CO., LTD Địa chỉ trụ sở chính: 61 Chấn Hƣng, phƣờng 6, quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam Điện thoại: (08) 6277 5365 Email: mp.quangcao@gmail.com Mã số thuế: 0311817690 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng đƣợc thành lập vào ngày 4/6/2012 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0311817690 của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ TP.HCM với ngƣời đại diện pháp lý là ông Nguyễn Bảo Minh (cũng là Giám đốc của công ty). Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực in ấn, cụ thể là in sách, lịch, tờ rơi, thiệp và một số loại khác cũng trên chất liệu giấy nhƣ: tem nhãn mác, 4
 18. catologue, túi giấy, danh thiếp Có thể chia quá trình phát triển của công ty thành 2 giai đoạn: - Giai đoạn 1 (2012 - 2013): đây là giai đoạn công ty mới thành lập nên gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp, ổn định quy trình sản xuất và tạo dựng niềm tin nơi khách hàng. - Giai đoạn 2 (2014 – nay): hoạt động kinh doanh đã từng bƣớc ổn định, công ty tập trung mở rộng qui mô sản xuất, đầu tƣ trang thiết bị, máy móc hiện đại hơn. Đây là giai đoạn công ty phát triển và dần khẳng định uy tín của mình trên thị trƣờng. 1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1.3.1. Chức năng Nhận in ấn hầu hết các loại sản phẩm trên chất liệu giấy, trong đó nổi bật là sách, lịch, thiệp, brochure, tờ rơi, catologue, túi giấy, tem, nhãn mác, bao lì xì, Tƣ vấn & hỗ trợ khách hàng khâu thiết kế về mặt kiểu dáng, kích thƣớc, màu sắc sản phẩm phù hợp và cập nhật nhất với xu hƣớng của thị trƣờng. Cam kết chất lƣợng sản phẩm thông qua những tiêu chuẩn cụ thể đối với từng loại hàng. 1.3.2. Nhiệm vụ Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng đặt chiến lƣợc trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về kinh doanh dịch vụ in ấn trong khu vực TP.HCM nói riêng và cả nƣớc nói chung, phấn đấu trở thành nơi cung cấp các sản phẩm in tốt nhất với chất lƣợng cao nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, công ty còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang tính nhân văn, minh bạch, gìn giữ uy tín, kích thích sự sáng tạo, thúc đẩy học hỏi và tăng trƣởng, tích cực tham gia các hoạt động phát triển vì cộng đồng. Ngoài ra cũng không quên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nƣớc trên cơ sở xác định yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cán bộ 5
 19. nhân viên, nâng cao thu nhập bằng các hợp đồng kinh tế với kế hoạch thực hiện tốt chế độ tiền lƣơng. 1.3.3. Quyền hạn Công ty có quyền hoạch toán độc lập và quyền chủ động sáng tạo. Đƣợc quyền sử dụng con dấu riêng và có đầy đủ tƣ cách pháp nhân để ký hợp đồng kinh tế. Đƣợc vay vốn ngân hàng, có quyền chủ động sử dụng các nguồn vốn để thực hiện sản xuất kinh doanh có lãi, có quyền đƣợc chọn ngân hàng để mở tài khoản và giao dịch. Đƣợc chủ động tuyển dụng và sử dụng lao động. Đƣợc quyền đàm phán ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các thành phần kinh tế khác ở trong và ngoài nƣớc. 1.4. Định hƣớng phát triển của công ty Phấn đấu trở thành công ty dẫn đầu về dịch vụ in ấn, không chỉ ở chất lƣợng sản phẩm mà còn là thái độ phục vụ. Khẳng định uy tín và vị thế trên thị trƣờng cung cấp các sản phẩm in ấn, tạo thƣơng hiệu cho chính mình thông qua các sản phẩm độc quyền. 1.5. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 1.5.1. Lĩnh vực hoạt động của công ty Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực in ấn, in theo yêu cầu của khách hàng hoặc trọn gói bao gồm cả thiết kế và in. Một số dòng sản phẩm tiêu biểu tại công ty nhƣ sau: - Sách: phần lớn đƣợc in trên chất liệu giấy Fort đối với phần ruột sách, phần bìa sử dụng chất liệu Couche có độ mịn và bóng hơn. - Lịch: sản xuất và cung cấp các loại lịch để bàn, lịch treo tƣờng - Tờ rơi, brochure: tƣ vấn và thiết kế theo nhu cầu của khách hàng, chất liệu sử dụng chủ yếu cho dòng sản phẩm này thƣờng là giấy couche hoặc couche matt. 6
 20. - Thiệp: thiết kế và in tất cả các loại thiệp, chất liệu thƣờng là giấy mỹ thuật có gân theo thớ. Ngoài ra, còn in tất cả các loại trên chất liệu giấy nhƣ: catologue, tem nhãn mác, danh thiếp, túi giấy, bao lì xì, 1.5.2. Năng lực cung cấp Hiện tại công ty đang sở hữu đầy đủ các loại máy móc, thiết bị phục vụ tốt nhất cho hoạt động in ấn, trong đó phải kể đến Máy in UV dạng cuộn INFINITI FY-UV3200SE, sử dụng đầu phun SPT1024GS – 7L của SEIKO (Nhật Bản), đèn UV Led của hãng Phoseon (Mỹ), phần mềm in rip chuyên nghiệp GMG (Đức). Hệ in 6 màu của máy cho ra những bản in mịn, đẹp, đáp ứng đƣợc mọi nhu cầu của khách hàng và thị trƣờng. Những loại máy sử dụng trƣớc và sau in để hoàn thành sản phẩm cũng đƣợc công ty mạnh dạn đầu tƣ nhƣ: máy xén giấy, máy cán màng, máy bế hộp, máy ép sách, Đặc biệt, công ty còn có riêng một trạm biến áp 150KVA và một máy phát điện 100KVA đảm bảo cho việc sản xuất diễn ra liên tục. Ngoài máy móc thiết bị, hoạt động sản xuất còn có sự hỗ trợ vô cùng quan trọng của lực lƣợng kỹ sƣ, công nhân trực tiếp điều khiển và phối hợp làm việc cùng máy móc để hoàn thành đơn hàng đúng hạn giao cho khách hàng. 7
 21. 1.6. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phƣơng 1.6.1. Sơ đồ tổ chức GIÁM ĐỐC PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG XƢỞNG HÀNH KINH THIẾT VẬT TƢ IN CHÍNH DOANH KẾ - KỸ TỔNG THUẬT HỢP Sơ đồ 1.1 - Tổ chức bộ máy Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Minh Phương (Nguồn: Phòng Hành chính tổng hợp) 1.6.2. Chức năng các phòng ban  Giám đốc: là đại diện pháp lý của công ty, đứng đầu quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty. Phối hợp với các phòng ban đề ra những chiến lƣợc phát triển sản xuất kinh doanh cho công ty. Ngoài ra, Giám đốc cũng là ngƣời có quyền đƣa ra quyết định cuối cùng trong mọi vấn đề hoặc khi cần sự thống nhất.  Phòng Hành chính tổng hợp: thực hiện các công việc chuyên môn về nghiệp vụ kế toán, tài chính; theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh để tham mƣu cho Giám đốc về chế độ kế toán và những thay đổi của nó qua từng thời kỳ kinh doanh. Ngoài ra, thực hiện các quy định, chỉ thị của Giám đốc; nghiên cứu, soạn thảo các quy định áp dụng trong công ty; phối hợp các phòng ban để đào tạo và cung cấp nhân sự; phụ trách và xử lý các việc liên quan đến công tác hành chánh của công ty.  Phòng Kinh doanh: lập kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện, tìm kiếm và giao dịch trực tiếp với khách hàng, thỏa thuận và kí hợp đồng, đồng thời phối hợp với các phòng ban còn lại đảm bảo thực hiện đúng đơn đặt hàng về thiết kế, chất liệu sản phẩm Ngoài ra, còn trực tiếp thực 8
 22. S K L 0 0 2 1 5 4