Khóa luận Quy trình kiểm toán HTK trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (Phần 1)

pdf 22 trang phuongnguyen 170
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Quy trình kiểm toán HTK trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (Phần 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfkhoa_luan_quy_trinh_kiem_toan_htk_trong_kiem_toan_bao_cao_ta.pdf

Nội dung text: Khóa luận Quy trình kiểm toán HTK trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (Phần 1)

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA KINH TẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HTK TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM GVHD: Th.s NGUYỄN THỊ THU HỒNG SVTH: NGUYỄN THỊ LẮM MSSV: 13125038 S K L 0 0 4 9 2 2 Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2017
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HTK TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Lắm MSSV : 13125038 Lớp : 131252A Khóa : 2013 Hệ : Đại học chính quy Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2017
 3. LỜI CẢM ƠN Trong thời làm báo cáo chuyên đề Tốt nghiệp tác giả đã nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi để có thể tiếp cận và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Từ đó hiểu được công việc của một người kiểm toán viên, về ngành kiểm toán, cũng như bổ sung được nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong những chặng đường sắp tới. Tác giả xin chân thành cảm ơn tất cả các anh/chị tại Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam đã tận tình chỉ bảo, quan tâm và giúp đỡ trong suốt quá trình làm báo cáo. Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật đã trau dồi những kiến thức quý báu để có thể hoàn thành tốt báo cáo Tốt nghiệp này. Với vốn kiến thức có hạn nên không tránh khỏi những khiếm khuyết, tác giả rất mong nhận được sự đóng góp chân thành của Quý thầy cô để cho nội dung của bài khóa luận được hoàn thiện hơn. ii
 4. CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG A Accurate_Chính xác BTC Bộ tài chính BCĐPS Bảng cân đối phát sinh BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCTC Báo cáo tài chính CTKiT Chương trình kiểm toán C Complete_Đầy đủ CT Công ty CSDL Cơ sở dẫn liệu DK Đầu kỳ DN Doanh nghiệp E Exsiting_Hiện hữu HTK Hàng tồn kho HS Hồ sơ KiTV Kiểm toán viên KH Khách hàng KSNB Kiểm soát nội bộ NVL Nguyên vật liệu N/A Không thực hiện O Occurrence_Phát sinh P Public_Trình bày và công bố SSC Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn V Valuation_Đánh giá VSA Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VACPA Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam iii
 5. DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG Trang Bảng 1.1: Tình hình cập nhật kiến thức cho KiTV trong năm 2016, theo chương trình do VACPA và Bộ tài chính tổ chức 12 Bảng 2.2: Mục tiêu kiểm toán đối với khoản mục HTK 27 Bảng 3.1. Kết quả xác lập mức trọng yếu của Công ty TNHH ABC 40 Bảng 3.2: Các thủ tục kiểm toán và mục tiêu cần đạt được 41 iv
 6. DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty 9 Sơ đồ 2.2: sơ đồ kế toán HTK 23 Sơ đồ 2.3: Chu trình kiểm toán BCTC 25 Sơ đồ 3.1: Chu trình quản lý kho 39 v
 7. MỤC LỤC Trang CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1 II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 2 IV. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 V. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI: 3 CHƢƠNG 1:GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM 4 1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM 4 1.1.1. Thông tin chung về Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam 4 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam 4 1.2. NGUYÊN TẮC, MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 5 1.2.1. Nguyên tắc hoạt động 5 1.2.2. Mục tiêu hoạt động 5 1.2.3. Định hướng phát triển 6 1.3. NHỮNG LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG CẤP 6 1.3.1. Dịch vụ kiểm toán 6 1.3.2. Dịch vụ tư vấn thuế 7 1.3.3. Dịch vụ kế toán 7 1.3.4. Dịch vụ nước ngoài 8 1.3.5. Dịch vụ chuyên ngành khác 8 1.3.6. Dịch vụ huấn luyện, đào tạo 8 1.4. TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 9 1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy 9 1.4.2. Nhiệm vụ của các phòng ban 10 vi
 8. 1.4.3. Mối quan hệ nội bộ và giữa các phòng 11 1.5. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƢỢNG NỘI BỘ 11 1.5.1. Mô tả về hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ 11 1.5.2. Thiết kế chính sách và thủ tục để vận hành hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ 11 1.5.3. Đội ngũ nhân viên 12 1.6. MỘT SỐ THÀNH TỰU CỦA CÔNG TY 13 TÓM TẮT CHƢƠNG 1 14 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HTK TRONG KIỂM TOÁN BCTC 15 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HTK 15 2.1.1. Khái niệm HTK 15 2.1.2. Mục đích lưu trữ HTK 15 2.1.4. Mục đích các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán HTK 16 2.1.5. Cách khách hàng cần chuẩn bị cho một cuộc kiểm toán HTK 16 2.1.6. Kiểm soát nội bộ đối với HTK 18 2.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN HTK 20 2.2.1. Phương pháp kế toán HTK 20 2.2.2. Nguyên tắc ghi nhận 21 2.2.3. Phương pháp tính giá 22 2.2.4. Sơ đồ kế toán khoản mục HTK 23 2.3. KIỂM TOÁN BCTC 24 2.3.1. Khái niệm, mục đích 24 2.3.2. Quy trình kiểm toán BCTC 25 2.3.3. Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán BCTC 26 2.3.4. Rủi ro sai sót trọng yếu đối với khoản mục HTK 27 2.3.5. Mục tiêu kiểm toán khoản mục HTK 27 2.3.6. Chương trình kiểm toán HTK 28 TÓM TẮT CHƢƠNG 2 28 vii
 9. CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HTK TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM 29 3.1. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC TẠI DFK VIỆT NAM 29 3.1.1. Giai đoạn lập kế hoạch 29 3.1.1.1. Tiếp nhận khách hàng 29 3.1.1.2. Gửi thư đề nghị ( hoặc thư báo giá) đến khách hàng 30 3.1.1.3. Ký kết hợp đồng dịch vụ 30 3.1.1.4. Kế hoạch thực hiện dịch vụ 30 3.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 31 3.1.2.1. Thực hiện kiểm toán trực tiếp tại khách hàng 31 3.1.2.2. Hoàn thiện giấy tờ làm việc tại Công ty 31 3.1.3. Giai đoạn hoàn thành kiểm toán 31 3.2. CHƢƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN HTK TẠI DFK VIỆT NAM 32 3.2.1. Thủ tục phân tích cơ bản 32 3.2.1.1. So sánh số dư HTK với số dư năm trước 33 3.2.1.2. So sánh số vòng quay HTK năm hiện hành với năm trước 33 3.2.1.3. So sánh nghiệp vụ mua hàng năm hiện hành với năm trước 33 3.2.1.4. So sánh cơ cấu chi phí (nguyên vật liệu, nhân công, chi phí SXC) năm nay so với năm trước, đánh giá tính hợp lý của các biến động. 34 3.2.1.5. So sánh giá thành năm hiện hành với năm trước, giá thành đơn vị kế hoạch với giá thành đơn vị thực tế 34 3.2.2. Kiểm tra chi tiết 34 3.2.2.1. Chứng kiến kiểm kê HTK 34 3.2.2.2. Gửi thư xác nhận hoặc chứng kiến kiểm kê HTK được gửi ở đơn vị khác 35 3.2.2.3. Kiểm tra việc đánh giá HTK 36 3.2.2.4. Kiểm tra việc khóa sổ kế toán 36 3.2.2.5. Kiểm tra chứng từ mua hàng sau ngày kết thúc niên độ 36 3.2.2.6. Kiểm tra việc lập dự phòng giảm giá HTK 36 viii
 10. 3.2.2.7. Kiểm tra tính trình bày HTK trên BCTC 37 3.3. KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HTK TẠI CÔNG TY TNHH ABC 37 3.3.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 37 3.3.1.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty TNHH ABC 37 3.3.1.2. Tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB đối với HTK 39 3.3.1.3. Quy trình quản lý kho 39 3.3.1.4. Xác lập mức trọng yếu 40 3.3.1.5. Xây dựng chương trình kiểm toán 41 3.3.2. Thực hiện kiểm toán 42 3.3.2.1. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 42 3.3.2.2. Thử nghiệm cơ bản 44 3.3.3. Hoàn tất kiểm toán và lưu hồ sơ 57 TÓM TẮT CHƢƠNG 3 57 CHƢƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 58 4.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC TẠI DFK VIỆT NAM 58 4.1.1. Ưu điểm 58 4.1.2. Hạn chế và giải pháp 59 4.2. NHẬN XÉT VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HTK TẠI DFK VIỆT NAM 61 4.2.1. Ưu điểm 61 4.2.2. Hạn chế và giải pháp 61 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ix
 11. CHƢƠNG MỞ ĐẦU i. Sự cấp thiết của đề tài Hàng tồn kho là một tài sản lưu động của doanh nghiệp được biểu hiện dưới dạng vật chất cụ thể, thường có giá trị lớn và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tài sản ngắn hạn của đơn vị, được trình bày trên BCĐKT. Do đó, các sai sót về HTK thường có ảnh hưởng trọng yếu đến mức độ trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính. Số dư tài khoản HTK thường được xem là có rủi ro cao vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lợi. Đối với các công ty lớn chủ yếu kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá và sản xuất sẽ có khối lượng HTK lớn tạo ra nguy cơ sai lệch về số dư tài khoản. Có thể thực sự phức tạp khi tài liệu và sổ sách kế toán không được duy trì đúng, nhất là khi KiTV phải tham dự kiểm kê khối lượng HTK vào cuối năm, chưa kể HTK được lưu trữ ở nhiều nơi. Kiểm toán khoản mục HTK không chỉ dừng lại ở việc kiểm kê HTK. KiTV cũng phải kiểm tra việc phân bổ chi phí cho HTK, xác định mặt hàng nào đã quá cũ, lỗi thời hoặc chậm luân chuyển, và kiểm tra để đảm bảo rằng HTK được ghi nhận với giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Thách thức thực sự nảy sinh khi nhà quản lý và KiTV bị lôi kéo trong các cuộc tranh luận kéo dài về việc liệu có cần phải cung cấp thông tin về sự lỗi thời HTK và nếu có, thì giá trị bao nhiêu. Sự hiểu biết về hoạt động kinh doanh và nhu cầu thị trường đối với sản phẩm của công ty là điều quan trọng đối với KiTV để đưa ra các phán đoán, từ đó thiết kế được phạm vi, lịch trình, nội dung các thủ tục kiểm toán cần thiết. Giữa HTK và giá vốn hàng bán có mối liên hệ mật thiết với nhau, các sai sót về HTK có thể ảnh hưởng đến cả BCĐKT và báo cáo KQHĐKD. Nhiệm vụ của KiTV là thu thập bằng chứng đầy đủ và thích hợp để xác minh sự trung thực, hợp lý về việc trình bày khoản mục HTK trên BCĐKT, từ đó KiTV cũng có được những cơ sở hợp lý để rút ra kết luận về sự trung thực, hợp lý của giá vốn hàng bán trên báo cáo KQHĐKD. 1
 12. Nhận thức được tầm quan trọng của khoản mục HTK trong một cuộc kiểm toán, tác giả quyết định chọn đề tài “Quy trình kiểm toán HTK trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam” với mong muốn giúp bản thân và người đọc có cái nhìn rõ hơn về kiểm toán BCTC nói chung và kiểm toán khoản mục HTK nói riêng cả về mặt lý thuyết và trong thực tiễn. ii. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dựa trên cơ sở lý luận chung về kiểm toán BCTC, đặc biệt là kiểm toán khoản mục HTK, xem xét thực tiễn công tác kiểm toán của công ty, cụ thể là quy trình kiểm toán HTK khi thực hiện tại khách hàng ABC. Đánh giá ưu, nhược điểm cũng như tính linh hoạt của quy trình khi áp dụng trong thực tiễn so với lý thuyết. Khi phát triển khoá luận này từ bài báo cáo thực tập, tác giả tập trung mô tả, phân tích kỹ hơn các thử nghiệm kiểm toán đối với HTK, đặc biệt là thủ tục phân tích. Đồng thời dựa trên việc phân tích các cơ sở hợp lý để đưa ra một số kiến nghị góp phần làm cho quy trình kiểm toán BCTC cũng như quy trình kiểm toán khoản mục HTK trở nên hữu hiệu hơn. iii. Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu Nghiên cứu quy trình kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH ABC cho năm tài chính 2016 do Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện thông qua hồ sơ kiểm toán và quy trình kiểm toán tại khách hàng. iv. Phƣơng pháp nghiên cứu Với kiến thức chuyên ngành được học ở trường làm cơ sở, kết hợp tham khảo và nghiên cứu các tài liệu có liên quan: Chuẩn mực kế toán, Chuẩn mực kiểm toán, hồ sơ kiểm toán năm trước của khách hàng ABC; Thực hiện kiểm toán thực tế và phỏng vấn khách hàng trong quá trình kiểm toán tại công ty. Đồng thời trao đổi và quan sát cách thức thực hiện của các anh chị KiTV khi lên giấy tờ làm việc cũng như cách thu thập bằng chứng kiểm toán. 2
 13. v. Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận Tốt nghiệp được trình bày gồm 4 chương: Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Chương 2: Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình HTK trong kiểm toán BCTC Chương 3: Thực trạng kiểm toán HTK trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH DFK Việt Nam Chương 4: Nhận xét – Kiến nghị 3
 14. CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam 1.1.1. Thông tin chung về Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam Tên giao dịch: DFK Viet Nam Auditing Company Địa chỉ trụ sở chính: 45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM Logo: Số điện thoại :08 35471214. Email: dfk@dfkvietnam.com.vn Websibe: www.dfkvietnam.com 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam DFK International – Tập đoàn Kiểm toán quốc tế DFK là một tổ chức đa quốc gia có trụ sở tại London, Vương Quốc Anh, với hơn 10.000 nhân viên chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm toán tại 84 quốc gia. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam gọi tắc DFK Việt Nam được thành lập vào ngày 09/04/2003, là thành viên độc lập của tập đoàn Kiểm toán Quốc tế tại Việt Nam. Với số vốn điều lệ là 6 tỷ đồng. Trước ngày 17/09/2010 Công ty có tên là Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A, sau đó chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9 số 0302909063 do Sở Kế hoạch – Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 4
 15. DFK Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp phép cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán từ năm 2007. Công ty cũng được chọn là công ty kiểm toán hỗ trợ cho Bộ Tài Chính trong việc nghiên cứu và cập nhật Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. DFK Việt Nam cung cấp dịch vụ với chất lượng chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế: Tham gia, tổ chức các chương trình huấn luyện quốc tế, mở rộng dịch vụ ra ngoài nước và nhiều điều kiện khác kèm theo. Trụ sở chính của DFK đặt tại London,Vương Quốc Anh. Trụ sở của công ty tại Việt Nam: - Trụ sở chính tại số 45 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hà Nội tại tầng 25, tòa nhà M3M4, 91 Đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội. - Chi nhánh Bình Dương tại 127 Đường Huỳnh Văn Luỹ, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 1.2. Nguyên tắc, mục tiêu hoạt động và định hƣớng phát triển của công ty 1.2.1. Nguyên tắc hoạt động Công ty luôn cam kết và đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mọi lĩnh vực cung cấp đến khách hàng. DFK Việt Nam luôn tôn trọng triệt để các nguyên tắc về tính độc lập, khách quan, tính bảo mật phù hợp với các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các thông lệ quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam. Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, chất lượng dịch vụ cung cấp và uy tín của công ty là những tiêu chuẩn hàng đầu mà mọi nhân viên phải tuân thủ. 1.2.2. Mục tiêu hoạt động Công ty luôn hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp về các dịch vụ kiểm toán và tư vấn chuyên nghiệp có chất lượng cao ở Việt Nam. Bằng những kinh 5
 16. nghiệm của mình, DFK Việt Nam mong muốn cung cấp các giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong việc thiết lập, thực hiện, quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả, tối đa hóa cơ hội phát triển cho khách hàng. Phương pháp tiếp cận và nắm hiểu yêu cầu của từng khách hàng để đưa ra giải pháp cung cấp dịch vụ thích hợp, nhằm tiết kiệm tối đa chi phí và tạo ra giá trị gia tăng thông qua dịch vụ cung cấp cho khách hàng. 1.2.3. Định hƣớng phát triển Phục vụ khách hàng có chọn lựa và nghiên cứu biện pháp nhằm ổn định khách hàng, khai thác thêm khách hàng theo định hướng của công ty nhằm tăng doanh thu, tăng thị phần và nâng cao uy tín của công ty. Nâng cao chất lượng dịch vụ và không ngừng hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ nhân viên chất lượng cao. 1.3. Những loại hình dịch vụ cung cấp 1.3.1. Dịch vụ kiểm toán Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của DFK Việt Nam được Bộ Tài chính công nhận đủ tiêu chuẩn kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2003, bao gồm: - Kiểm toán báo cáo tài chính - Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư - Kiểm toán nội bộ - Kiểm toán cho các mục đích chuyên biệt - Soát xét báo cáo tài chính - Kiểm toán theo các thủ tục thỏa thuận trước Với đội ngũ nhân viên kiểm toán và chuyên viên kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản, Công ty cung cấp cho khách hàng các dịch vụ bao gồm: - Kiểm toán, quyết toán xây dựng cơ bản - Tư vấn hoàn thiện hồ sơ quyết toán xây dựng cơ bản 6
 17. - Tư vấn giám sát các công trình xây dựng cơ bản 1.3.2. Dịch vụ tƣ vấn thuế Với đội ngũ nhân viên tư vấn nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn thuế, Công ty cung cấp cho khách hàng các dịch vụ quản lý thuế, tư vấn các giải pháp về tuân thủ, đồng thời tiết kiệm chi phí thuế và cập nhật các thay đổi của chính sách thuế: - Đánh giá tình hình tuân thủ nghĩa vụ thuế - Tư vấn tuân thủ nghĩa vụ thuế - Tư vấn về ưu đãi thuế - Lập hồ sơ hoàn thuế - Hỗ trợ khách hàng quyết toán thuế - Tư vấn thường xuyên các vấn đề về thuế - Cập nhật chính sách thuế 1.3.3. Dịch vụ kế toán DFK Việt Nam hỗ trợ khách hàng thực hiện các công tác kế toán theo các quy định hiện hành và cung cấp kịp thời thông tin tài chính cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp, các dịch vụ bao gồm: - Cập nhật sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính định kỳ theo quy định - Cập nhật thông tin tài chính quản trị doanh nghiệp - Lập các báo cáo thuế định kỳ theo quy định - Lập các báo cáo tài chính hợp nhất - Rà soát sổ sách và báo cáo kế toán - Thiết lập hệ thống kế toán - Dịch vụ kế toán trưởng 7
 18. 1.3.4. Dịch vụ nƣớc ngoài DFK Việt Nam đang cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bao gồm: - Thành lập hoạt động kinh doanh tại nước ngoài - Dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài. 1.3.5. Dịch vụ chuyên ngành khác DFK Việt Nam cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ - CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần bao gồm: - Thành lập doanh nghiệp - Tái cấu trúc doanh nghiệp - Xác định giá trị doanh nghiệp - Lập hệ thống kiểm soát nội bộ - Đánh giá hoạt động doanh nghiệp - Tư vấn chuyển giá 1.3.6. Dịch vụ huấn luyện, đào tạo DFK Việt Nam cung cấp dịch vụ huấn luyện theo yêu cầu của khách hàng về hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế, cập nhật các chính sách thuế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp bao gồm: - Huấn luyện các chuẩn mực kế toán Việt Nam - Huấn luyện các chuẩn mực kế toán Quốc tế - Huấn luyện các quy trình thủ tục cuối kỳ kế toán - Các bộ luật về thuế - Huấn luyện lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế 8
 19. 1.4. Tổ chức quản lý kinh doanh tại công ty 1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Hội đồng Thành viên Ban Giám đốc Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc Chi Giám đốc Chi Phó Giám đốc (lĩnh vực nhánh nhánh Bình Dương (lĩnh vực Tư vấn) Kiểm toán) Hà Nội Phòng Phòng Phòng Phòng Dịch vụ Kiểm toán Kế toán Tư vấn Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm trưởng trưởng Nhóm trưởng trưởng trưởng trưởng Trợ lý Trợ lý Trợ lý Trợ lý Trợ lý Trợ lý Sơ đồ 1.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (Nguồn: Tổng hợp từ Website Công ty) 9
 20. 1.4.2. Nhiệm vụ của các phòng ban - Hội đồng Thành viên: Hội đồng thành viên gồm các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Thành viên là tổ chức chỉ định người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên. Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; - Ban Giám đốc: Là một phần quan trọng trong hệ thống quản trị nội bộ của công ty. Có nhiệm vụ xây dựng, giám sát công ty nhằm đảm bảo việc kinh doanh được thực hiện một cách hiệu quả. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về quyền và các nhiệm vụ được giao - Giám đốc: Là người đứng đầu công ty, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành công ty hoạt động theo đúng pháp luật Nhà nước, ký báo cáo kiểm toán, giao dịch và ký kết hợp đồng với khách hàng. - Phó Giám đốc: Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành trực tiếp các bộ phận trong công ty, hoạch định các chính sách phát triển hoạt động phù hợp với luật định. - Phòng kiểm toán nghiệp vụ: Cơ cấu nhân sự gồm có trưởng phòng kiểm toán, các KiTV và các trợ lý kiểm toán, có nhiệm vụ phụ trách các dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty cung cấp. - Phòng kiểm toán xây dựng cơ bản: Cơ cấu nhân sự gồm có trưởng phòng kiểm toán kiêm kỹ sư xây dựng và các trợ lý, có nhiệm vụ phụ trách các dịch vụ kiểm toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành và bàn giao. - Phòng kế toán: Cơ cấu nhân sự gồm có trưởng phòng kế toán, các nhân viên hành chính kế toán, có nhiệm vụ tìm hiểu, cung cấp thông tư, quyết định, các văn bản mới nhất của Chính phủ, Bộ tài chính. Theo dõi, kiểm soát hoạt động tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh trong kỳ của công ty. Chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ của khách hàng đã được kiểm toán qua các năm, in ấn, quản lý nhân sự trong công ty. 10
 21. - Phòng tư vấn: Gồm có trưởng phòng tư vấn, các chuyên viên tư vấn, có nhiệm vụ thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn cho khách hàng. 1.4.3. Mối quan hệ nội bộ và giữa các phòng Quan hệ nội bộ trong phòng: Tuân thủ chỉ đạo trực tiếp của trưởng phòng, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, các nhân viên trong phòng nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực nội bộ để hoàn thành công việc đảm bảo tiến độ, khối lượng và chất lượng. Quan hệ giữa các phòng: Tuân thủ quy định của chính sách công ty và các quy định liên quan. Khi giải quyết nhiệm vụ các phòng phải chủ động và trực tiếp tiếp xúc, quan hệ, đề xuất với các phòng liên quan tham gia giải quyết. Khi được hỏi ý kiến, được yêu cầu tham gia hỗ trợ, các phòng có trách nhiệm tham gia đáp ứng yêu cầu và tiến độ công việc theo chức năng nhiệm vụ của phòng mình. 1.5. Hệ thống kiểm soát chất lƣợng nội bộ 1.5.1. Mô tả về hệ thống kiểm soát chất lƣợng nội bộ Hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam được xây dựng và thực hiện dựa trên Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1: Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác (VSQS1), Chuẩn mực kiểm toán số 220- Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính (Ban hành theo thông tư 214/2012/TT-BTC, ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính). 1.5.2. Thiết kế chính sách và thủ tục để vận hành hệ thống kiểm soát chất lƣợng nội bộ DFK Việt Nam áp dụng chương trình kiểm toán mẫu theo quyết định 366- 2016/QĐ-VACPA ngày 28/12/2016 được xây dựng trên cơ sở các quy định của Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Phương pháp luận kiểm toán của CTKiT mẫu này là phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro.Theo đó, việc xác định, đánh giá và thiết kế các thủ tục để xử lý rủi ro được thực hiện trong suốt quá trình kiểm 11
 22. S K L 0 0 2 1 5 4