Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Quyết định quản trị

ppt 13 trang phuongnguyen 28090
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Quyết định quản trị", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_quan_tri_hoc_chuong_1_quyet_dinh_quan_tri.ppt

Nội dung text: Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Quyết định quản trị

 1. CHƯƠNG 4 QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ I. KHÁI NIỆM II. QUÁ TRÌNH QUYẾT ĐỊNH III. CÁC CÔNG CỤ RA QUYẾT ĐỊNH IV. NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA QĐQT
 2. I. KHÁI NIỆM 1.Khái niệm Ra quyết định là quá trình nhận diện và xác định vấn đề cần giải quyết, tìm kiếm và chọn lựa các giaiû pháp phù hợp để thực thi nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức 3 chủ điểm của quá trình quyết định ❖Vấn đề ❖Giải pháp ❖Thực hiện
 3. I. KHÁI NIỆM Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo cuả nhà quản trị nhằm định ra những đường lối và tính chất hoạt động cuả một đối tượng (tổ chức) nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh và đã chín muồi, trên cơ sở phân tích các qui luật khách quan đang vận động, chi phối đối tượng và trên khả năng thực hiện cuả đối tượng (tổ chức)
 4. 1. Tính khoa học & nghệ thuật 2. Gắn liền với quá trình thông tin 3. Aûnh hưởng trực tiếp đến kết quả của tổ chức
 5. I. KHÁI NIỆM • 2 . Phân loại • 2.1 Theo tính chất của vấn đề ra quyết định ❖ Quyết định chiến lược ❖ Quyết định chiến thuật ❖ Quyết định tác nghiệp • 2.2 Theo thời gian thực hiện ❖ Quyết định dài hạn ❖ Quyết định trung hạn ❖ Quyết định ngắn hạn
 6. I. KHÁI NIỆM • 2.3 Theo phạm vi thực hiện ❖ Quyết định toàn cục ❖ Quyết định bộ phận • 2.4 Theo chức năng quản trị ❖ Quyết định kế hoạch ❖ Quyết định về tổ chức ❖ Quyết định điều hành ❖ Quyết định về kiểm tra • 2.5 Theo phương thức soạn thảo ❖ Các quyết định được lập trình trước ❖ Các quyết định không lập trình
 7. I. KHÁI NIỆM •3. Các cấp làm quyết định ❖Tất cả các cấp quản trị đều phải làm quyết định. ❖Phạm vi, nội dung, tầm ảnh hưởng là khác nhau ❖Mỗi nhà quản trị đều có những vấn đề phải quyết định trong phạm vi quyền lực của mình
 8. I. KHÁI NIỆM 4. Chức năng và yêu cầu cuả quyết định quản trị 4.1 Các chức năng cuả quyết định quản trị 1. Chức năng Định hướng 2. Chức năng Bảo đảm 3. Chức năng Phối hợp 4. Chức năng Bắt buộc
 9. I. KHÁI NIỆM • 4.2 Các yêu cầu cơ bản cuả quyết định quản trị 1. Căn cứ khoa học 2. Tính thống nhất 3. Tính thẩm quyền 4. Phải có đối tượng cụ thể 5. Tính thời gian 6. Tính hình thức
 10. II. QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH • 1. Môi trường làm quyết định ❖Môi trường chắc chắn (Oån định) TƯ DUY SO SÁNH ❖Môi trường không chắc chắn TƯ DUY XÁC SUẤT + KINH NGHIỆM ❖Môi trường rất mơ hồ (Môi trường rủi ro) TƯ DUY MẠO HIỂM + LINH CẢM
 11. • 2. Các bước ra quyết định quản trị Nhận ra và xác định tình huống Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá Tìm kiếm các phương án Đánh giá các phương án Chọn phương án tối ưu Quyết định & thực hiện
 12. II. QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH •3. Các hình thức quyết định •3.1. Quyết định cá nhân •3.2. Quyết định có tham vấn •3.3. Quyết định tập thể.
 13. Các phong cách Nội dung ra quyết định Nhà quản trị độc lập ra quyết định. Mô hình 1 Nhà quản trị đề nghị cấp dưới cung cấp các Mô hình 2 thông tin, sau đó độc lập đưa ra quyết định. Nhà quản trị trao đổi riêng lẻ với cấp dưới có Mô hình 3 liên quan để lắng nghe ý kiến & đề nghị của họ, sau đó ra quyết định Nhà quản trị trao đổi với cấp dưới để lấy ý kiến Mô hình 4 & đề nghị chung của họ, sau đó ra quyết định Nhà quản trị bàn bạc với tập thể, lấy ý kiến và Mô hình 5 quyết định dựa trên ý kiến đa số