Luận án Hoạt động của Công ty tài chính Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: kinh nghiệm và giải pháp

pdf 202 trang phuongnguyen 2070
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Hoạt động của Công ty tài chính Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: kinh nghiệm và giải pháp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfluan_an_hoat_dong_cua_cong_ty_tai_chinh_dau_khi_thuoc_tap_do.pdf

Nội dung text: Luận án Hoạt động của Công ty tài chính Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: kinh nghiệm và giải pháp

 1. aoa a a aơ ơơo a y o o ư ư ơoay oa ơơyoa yoa ư ưư aa aao
 2. U eee eee ư e eeeeee ưư ee ee ưư ee ee ư eeeee eee ư e ee ư ư ư ư eee e
 3. eee ư ư e
 4. U ư ư
 5. Ơ ư ưe ư ư
 6. 1 U a ư ư ư ư ư ư ư ưư ưư ưư ưư ư ưư ư ư ư e ư e ư
 7. 2 eư ư ư e ưư ư ưe ưe ư ư ưư ư
 8. 3 aa ư ư ư ư o a ưư o o aa ư a a ư
 9. 4 a aa ooa ư ư ư ư ư ưưaaeoeo aeaaeaaeooee e ooae aa e eeo oe e e e e ee e e o ooae ae e ee ee ee e o ae ao eooe e e e eee e ee e ee eeeoeaeaoooaaao e e eee aaaeea aaao eeee
 10. 5 ư ư ư ư oay oa a ưư ư ư ư ư ư
 11. 6 ơ ưư ưư ư ư ư ưưư ư ư a ư ư ưư a ưư
 12. 7 ư ư ư ưưư
 13. 8 ƯƠ UƠ YU Ư ƠUY Ư ư ưưư ưư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ưư ưeư
 14. 9 ưư a aa ưư ư aa ư ư ư ư ư ư
 15. 10 ưưưư ưư ưe ư ưe ư ư ưưưư ư ư ư ưư ưeư aa ưư ưư ư ư ư ư
 16. 11 ư ưe ưư ư ưư ư ư ư ư ư o ư eư ưeư ư ư ư ư ư ư ư ư
 17. 12 ưưưư ư ư ưư ưư ưư ư e ưưe ư ưư ư ư ư ưư ưư eưưư ư ưưư ưư ưưe ư ưưư ư ư
 18. 13 ưe ưư ư ưư e ư ư ưe ư eư e ư ư ưư ưưưư
 19. 14 ưư ưư ư ư ư ưư ư ưư ưư ư ư ư ư ư o eưưư ư ư ư ưưe ư ưư ư ư ư ư
 20. 15 ư e ư ưư ư ư ư ư ưưư ư ưưư eưư ư ưư ưư ưư ưưưưư ưưe ưưưeư ư ư ư ưư ư
 21. 16 ưưưưư ư ư ư ư ư oo ưư ư ưư ưư ư aaa ư ư ư ư ưư ư
 22. 17 ư ưư ư ưư ư ư ưưư ưư ư ưư ưư ư ư ưư ư ư ư ư ưưư
 23. 18 ư ư ư ư ưưư ư ưư y y ư ư ưư ưư ưư o oa
 24. 19 eo a ao ưư ư ư ư ư ưư ưe ư ư ưư ư
 25. 20 aayơ oa ưưư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ưưưư ư ư ưư ưư ư ư ư
 26. 21 ư ư ưe ư ưư ư ưư ư ưư ư ư ư ư ưưư ư ư ưeư eư
 27. 22 ưư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ưư ư ư ư
 28. 23 ưưư ư ư ưư ư ư ưe ư e ư ư ư ư ư ư ư
 29. 24 ư ư ư ư ư ư ưư ư ư ư aayo ưeư ư ư ưư
 30. 25 ư ư ưưư ư ư ư ư ưư ư ư ưư ư ưư ưưưưư ưưư ư ưưư ư ưư ư ư
 31. 26 a ư a ư ưư oy eoa ư ư ưư ưư oa y ư ư ư yoo ưư ư
 32. 27 ư ư ư ư oooa y ưư ư ư ư ư ưư ư e y ư ư ư
 33. 28 ưư ư ư ưư ưưư ư ư ư ư ư yơ ư ưư ưư ư eưe
 34. 29 ưư ưư ư ư e ư ư ee ư ư ưưư ưư ư yo o ư ư ư ư ư ư
 35. 30 ư ưưư ư ưư ưưư ư ư ư ư ư ưư ư ư ư ư
 36. 31 ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ưư ưư ư ư ưe
 37. 32 eư ư ư ư ư ư ư ư ư ưư ư ư ư oyayoo oy e
 38. 33 ư ư ưư e ư ưe ư o ưưư ư ưư oa ư ưư ay
 39. 34 eư ay o ư ư o o oay ư ooayooay ư ư ưư ưư ư ư ư
 40. 35 ưư ưư ư ư ư ưưư ơ ưư ưư ưưư ư ư ooayooay e ưeư ưưe ư oaoayooay ư
 41. 36 oo e eư ưeư e ư ư ư e ư ư oa ư ưư ư o eư eƯ
 42. 37 ư ưư ư ao a o ư ư ưư ư ư ư ư ưư e ư ư ưư ưưư ưư ư ư ưưư
 43. 38 o o ưưư ưư ưưe ư oo ưư ưư ưư o o ư ưưưư ưưư ưư o ư o
 44. 39 oo ư ư ooao ư ưưư o ư ưư ưưư oay ya y ư ư ưư ư ưưư ư ưư ư ư ư ư
 45. 40 yoa y ư ư ư ưư ưư ư ưư ơoao oa ưư ư ư
 46. 41 e ư ưư ư ơo ư ư ưe ưư e ưư ưư ư
 47. 42 ư ư eư ư ưư ưư ư ư ư oooayoo ưư ư ư ư ư ư ưư
 48. 43 ư ư e ư ư ư ư ưe eeee ưe ư ư ư e ư
 49. 44 ưư ư ư ư ưư ư eưưư ư ư ưư ưư ưư ưưe e ưư ưư ưư ư ư ưư
 50. 45 ư ưư ư ư ư ư ư ư ư ư
 51. 46 ư ư ưư ư ư Y UƯ oayo ư ư ưưư ư ưư e ư e e eee
 52. 47 e e e ư ư ư e ư e ư ư ưư eư ưưư ưư ee ee ư e ee
 53. 48 ư ư eeee ư ư ư ư ư ư ư eeee e eeư
 54. 49 eeeeee e ee eee ee eee eeư eee ưư ưưư ư ư ư e eee ee eee ee ư
 55. 50 ư e ư ư ư ee ưư ư ee ư ư ee e e e ư ee ee ư ee ee