Khóa luận Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty xây dựng AT Architects (Phần 1)

pdf 22 trang phuongnguyen 170
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty xây dựng AT Architects (Phần 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfkhoa_luan_ke_toan_xac_dinh_ket_qua_kinh_doanh_tai_cong_ty_xa.pdf

Nội dung text: Khóa luận Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty xây dựng AT Architects (Phần 1)

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA KINH TẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN KẾ TOÁN XÁC ÐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG AT ARCHITECTS GVHD: TS. NGUYỄN QUỐC KHÁNH SVTH: BÙI THỊ THANH MSSV: 13125085 S K L 0 0 4 8 9 8 Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2017
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG AT ARCHITECTS Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Khánh Sinh viên thực hiện : Bùi Thị Thanh MSSV : 13125085 Lớp : 131252 Khóa : 2013 Hệ : Đại học chính quy Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2017
 3. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN TP HCM, ngày tháng năm i
 4. LỜI CÁM ƠN  Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ và Xây Dựng AT Architects đã tạo điều kiện thuận lợi cho em đƣợc thực tập ở Quý Công ty trong thời gian qua. Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các Anh, Chị phòng Kế toán đã tận tình hƣớng dẫn, giúp em hiểu và làm quen với những công việc thực tế, đồng thời cũng không ngần ngại hỗ trợ em trong việc thu thập các chứng từ kế toán hữu ích để em có thể hoàn thành báo cáo này. Đặc biệt, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Quốc Khánh – là ngƣời luôn tận tình hƣớng dẫn em trong suốt quá trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Với điều kiện thời gian có hạn cũng nhƣ kinh nghiệm còn hạn chế nên bài báo cáo sẽ không tránh khỏi những thiếu sót.Em rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của thầy cô giúp em hoàn thành và đạt kết quả tốt hơn. Cuối cùng, em xin chúc toàn thể giảng viên trƣờng Đại học Sƣ Phạm Kỹ Thuật TP.HCM nói chung và giảng viên khoa Kinh tế nói riêng luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt. Kính chúc ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ và Xây Dựng AT Architects luôn mạnh khỏe, gặt hái đƣợc nhiều thành công trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao để đƣa Công ty ngày càng phát triển. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Bùi Thị Thanh ii
 5. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản BHTN Bảo hiểm tai nạn BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BVMT Bảo vệ môi trƣờng CP Cổ phần GTGT Giá trị gia tăng HĐTC Hoạt động tài chính HĐXD Hợp đồng xây dựng MST Mã số thuế NVL Nguyên vật liệu QLDN Quản lý doanh nghiệp TC Tài chính TK Tài khoản TM Thƣơng mại TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiện hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt XK Xuất khẩu iii
 6. DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG Trang Bảng 3.1: Sổ chi tiết tài khoản 5111 31 Bảng 3.2: Sổ chi tiết tài khoản 515 33 Bảng 3.3: Sổ chi tiết tài khoản 632 37 Bảng 3.4: Sổ chi tiết TK 635 40 Bảng 3.5: Sổ chi tiết tài khoản 642 45 Bảng 3.6: Sổ chi tiết tài khoản 911 51 Bảng 3.7: Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Quý 4/2016 53 Bảng 3.8 : Bảng phân tích biến động KQKD theo chiều ngang 54 Bảng 3.9 : Bảng phân tích biến động KQKD theo chiều dọc 58 iv
 7. DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ SỬ DỤNG Trang Sơ đồ 1.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức 7 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ bộ máy kế toán 10 Sơ đồ 2.1: Hạch toán doanh thu xây dựng 18 Sơ đồ 2.2: Hạch toán các khoản chi phí 23 Sơ đồ 2.3: Hạch toán tài khoản 911 28 v
 8. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG AT ARCHITECTS 4 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 4 1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty 4 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 4 1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động 5 1.2.1 Chức năng 5 1.2.2 Lĩnh vực hoạt động 5 1.3 Tổ chức sản xuất kinh doanh 5 1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 7 1.4.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức 7 1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban 7 1.4.3 Đánh giá bộ máy của Công ty 9 1.5 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 10 1.5.1 Sơ đồ bộ máy kế toán 10 1.5.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 10 1.5.3 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 11 1.5.3.1 Chế độ kế toán 11 1.5.3.2 Hình thức ghi sổ kể toán 11 1.5.3.3 Hệ thống chứng từ kế toán áp dụng 14 1.5.3.4 Hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán áp dụng 15 1.5.3.5 Hệ thống tài khoản sử dụng 15 1.5.3.6 Các chính sách kế toán áp dụng 15 1.6 Thuận lợi, khó khăn và phƣơng hƣớng phát triển của công ty 16 1.6.1 Thuận lợi 16 1.6.2 Khó khăn 16 1.6.3 Chiến lƣợc, phƣơng hƣớng phát triển của Công ty 16 vi
 9. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 17 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 18 2.1 Kế toán doanh thu 18 2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 18 2.1.1.1 Khái niệm 18 2.1.1.2 Nguyên tắc ghi nhận và xác định doanh thu của hợp đồng xây dựng 18 2.1.1.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511 19 2.1.1.4 Sơ đồ hạch toán 21 2.1.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 21 2.1.2.1 Khái niệm 21 2.1.2.2 Nguyên tắc kế toán 22 2.1.2.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 515 22 2.1.2.4 Sơ đồ hạch toán 23 2.1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 23 2.1.3.1 Khái niệm 23 2.1.3.2 Nguyên tắc kế toán 23 2.1.3.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 521 24 2.1.3.4 Sơ đồ hạch toán 25 2.1.4 Kế toán thu nhập khác 25 2.1.4.1 Khái niệm 25 2.1.4.2 Nguyên tắc kế toán 25 2.1.4.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 711 26 2.1.4.4 Sơ đồ hạch toán 27 2.2 Kế toán các khoản chi phí 27 2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 27 2.2.1.1 Khái niệm 27 2.2.1.2 Nguyên tắc kế toán 27 2.2.1.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 632 28 vii
 10. 2.2.1.4 Sơ đồ hạch toán 29 2.2.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 29 2.2.2.1 Khái niệm 29 2.2.2.2 Nguyên tắc kế toán 30 2.2.2.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 635 30 2.2.2.4 Sơ đồ hoạch toán 32 2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng 32 2.2.3.1 Khái niệm 32 2.2.3.2 Nguyên tắc kế toán 32 2.2.3.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 641 33 2.2.3.4 Sơ đồ hoạch toán 33 2.2.4 Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp 34 2.2.4.1 Khái niệm 34 2.2.4.2 Nguyên tắc kế toán 34 2.2.4.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642 34 2.2.4.4 Sơ đồ hoạch toán 35 2.2.5 Kế toán chi phí khác 35 2.2.5.1 Khái niệm 35 2.2.5.2 Nguyên tắc kế toán 35 2.2.5.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811 36 2.2.5.4 Sơ đồ hạch toán 37 2.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 37 2.2.6.1 Khái niệm 37 2.2.6.2 Nguyên tắc kế toán 37 2.2.6.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 821 38 2.2.6.4 Sơ đồ hạch toán 38 2.3 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 39 2.3.1 Khái niệm 39 2.3.2 Nguyên tắc kế toán 39 viii
 11. 2.3.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911 40 2.3.4 Sơ đồ hoạch toán 41 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 41 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG AT ARCHITECTS 42 3.1 Thực trạng kế toán xác định nguồn thu 42 3.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 42 3.1.1.1 Nội dung hạch toán 42 3.1.1.2 Chứng từ sử dụng 42 3.1.1.3 Tài khoản sử dụng 42 3.1.1.4 Một số nghiệp vụ phát sinh 42 3.1.1.5 Sổ sách sử dụng 44 3.1.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 45 3.1.2.1 Nội dung hạch toán 45 3.1.2.2 Chứng từ sử dụng 46 3.1.2.3 Tài khoản sử dụng 46 3.1.2.4 Một số nghiệp vụ phát sinh 46 3.1.2.5 Sổ sách sử dụng 46 3.1.3 Các khoản giảm trừ doanh thu 47 3.1.3.1 Nội dung hạch toán 47 3.1.3.2 Chứng từ sử dụng 47 3.1.3.3 Tài khoản sử dụng 48 3.1.3.4 Một số nghiệp vụ phát sinh 48 3.2 Thực trạng kế toán xác định chi phí 48 3.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 48 3.2.1.1 Nội dung hạch toán 48 3.2.1.2 Chứng từ sử dụng 48 3.2.1.3 Tài khoản sử dụng 48 3.2.1.4 Một số nghiệp vụ phát sinh 49 ix
 12. 3.2.1.5 Sổ sách sử dụng 50 3.2.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 52 3.2.2.1 Nội dung hạch toán 52 3.2.2.2 Chứng từ sử dụng 52 3.2.2.3 Tài khoản sử dụng 52 3.2.2.4 Một số nghiệp vụ phát sinh 52 3.2.2.5 Sổ sách sử dụng 52 3.2.3 Kế toán chi phí bán hàng 56 3.2.3.1 Nội dung hạch toán 56 3.2.3.2 Chứng từ sử dụng 56 3.2.3.3 Tài khoản sử dụng 56 3.2.3.4 Một số nghiệp vụ phát sinh 57 3.2.4 Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp 57 3.2.4.1 Nội dung hạch toán 57 3.2.4.2 Chứng từ sử dụng 57 3.2.4.3 Tài khoản sử dụng 57 3.2.4.4 Một số nghiệp vụ phát sinh 57 3.2.4.5 Sổ sách sử dụng 58 3.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 62 3.2.5.1 Nội dung hạch toán 62 3.2.5.2 Chứng từ sử dụng 62 3.2.5.3 Tài khoản sử dụng 63 3.2.5.4 Một số nghiệp vụ phát sinh 63 3.3 Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh 63 3.3.1 Nội dung hạch toán 63 3.3.2 Chứng từ sử dụng 63 3.3.3 Tài khoản sử dụng 63 3.3.4 Một số nghiệp vụ phát sinh 63 3.3.5 Sổ sách sử dụng 64 x
 13. 3.4 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 67 3.4.1 Phân tích theo chiều ngang 67 3.4.2 Phân tích theo chiều dọc 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 74 CHƢƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 75 4.1 Nhận xét những tích cực và hạn chế trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ và Xây Dựng AT Architects 75 4.1.1 Tích cực 75 4.1.2 Hạn chế 75 4.2 Nhận xét những ƣu, nhƣợc điểm trong công tác kế toán của Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ và Xây Dựng AT Architects 76 4.2.1 Ƣu điểm 76 4.2.2 Nhƣợc điểm 77 4.3 Kiến nghị 78 4.3.1 Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán: 79 4.3.2 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 81 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 86 xi
 14. LỜI MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Trong nền kinh tế hiện nay, xu hƣớng hội nhập, mở cửa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Do đó, để có thể khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thƣơng trƣờng quốc tế, các doanh nghiệp phải đẩy mạnh tốc độ tăng trƣởng về chất lƣợng cũng nhƣ số lƣợng, chính điều này tạo nên một môi trƣờng cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cũng nhƣ những cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Vậy để các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển thì việc mà doanh nghiệp phải làm đƣợc chính là làm thế nào để tạo ra lợi nhuận.Để làm đƣợc điều đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lƣợc kinh doanh riêng nhằm nắm bắt cơ hội, huy động hiệu quả nguồn lực hiện có và lâu dài để bảo toàn và phát triển nguồn vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, kế toán xác định kết quả kinh doanh giữ vai trò hết sức quan trọng vì nó phản ánh đƣợc việc doanh nghiệp hoạt động lãi lỗ nhƣ thế nào cũng nhƣ cung cấp thông tin cho nhà quản trị về tình hình tiêu thụ của từng đối tƣợng hàng hoá để từ đó có đƣợc quyết định kinh doanh chính xác, kịp thời và có hiệu quả. Xuất phát từ những nhận định trên cũng nhƣ những vấn đề thực tiễn đƣợc rút ra trong quá trình thực tập ở Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ và Xây Dựng AT Architects. Em đã lựa chọn đề tài “ Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty xây dựng AT Architects” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. II. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh đã đƣợc học. Kết hợp với quá trình thực tập thực tế giúp đánh giá đƣợc hiệu quả hoạt động kinh doanh đồng thời xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh nói riêng ở đơn vị nhƣ thế nào, việc hạch toán đó có khác so với những gì đã học đƣợc ở trƣờng hay không? 1
 15. Nhận định những thuận lợi, khó khăn và phƣơng hƣớng phát triển của doanh nghiệp trong tƣơng lai, đồng thời đƣa ra những nhận xét, kiến nghị để doanh nghiệp hoàn thiện hơntrong công tác kế toán cũng nhƣ nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. III. Đối tƣợng nghiên cứu Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ và Xây Dựng AT Architects IV. Phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: tại Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ và Xây Dựng AT Architects Thời gian nghiên cứu: Các số liệu sử dụng trong bài báo cáo đƣợc thu thập từ 30/10/2016 – 31/12/2016 V. Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp thu thập số liệu Thông qua các hóa đơn chứng từ, sổ chi tiết và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Tham khảo chế độ kế toán hiện hành Thông tin trên các website, báo chí Phƣơng pháp xử lí số liệu: Vận dụng các phƣơng pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, đối chiếu và so sánh để đánh giá tính hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. VI. Kết cấu đề tài Đề tài gồm có 4 chƣơng Chƣơng 1: Giới thiệu tổng quát về Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ và Xây Dựng AT Architects 2
 16. Chƣơng 2: Cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh Chƣơng 3: Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ và Xây Dựng AT Architects Chƣơng 4: Nhận xét và kiến nghị 3
 17. CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG AT ARCHITECTS 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty -Tên gọi đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG AT ARCHITECTS - Tên giao dịch:AT ARCHITECTS CO.,LTD - Mã số thuế: 0312619349 - Trụ sở chính: 68 Nguyễn Huệ, Phƣờng Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. - Showroom: 1506 Nguyễn Hoàng, Phƣờng An Phú, Quận 2, TP.HCM - Điện thoại: (08) 62644144 - Đại diện: NGUYỄN MINH CHÂU - Chức vụ: Giám Đốc 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ và Xây Dựng AT Architects đƣợc thành lập ngày 10/1/2014. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0312619349 do sở kế hoạch và đầu tƣ Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ và Xây Dựng AT Architects là đơn vị hạch toán độc lập, có con dấu riêng, đƣợc mở tài khoản thu chi tại ngân hàng, là một pháp nhân kinh tế đƣợc nhà nƣớc Việt Nam bảo hộ. Lúc đầu công ty đƣợc thành lập bởi ông Nguyễn Chánh Trực với tên là “ Công ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Xây Dựng AT Architects”. Tuy là công ty nhỏ nhƣng những năm gần đây công ty đã tăng cƣờng mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao chất lƣợng các dịch vụ nhằm tạo thƣơng hiệu trên thị trƣờng với sự cạnh tranh mạnh nhƣ hiện nay. Để mở rộng vốn cũng nhƣ nhân lực trong quản lý và điều hành, công ty đã thay đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH thành công ty Cổ Phần và đã đƣợc sở kế hoạch và đầu tƣ TP HCM chấp thuận, ngày 1/12/2016. 4
 18. Hội đồng quản trị công ty gồm bốn thành viên đều là những ngƣời có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tƣ vấn, thiết kế và xây dựng. Với sự năng động, nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trƣờng cùng với sự đam mê, những kinh nghiệm tích lũy đƣợc, các thành viên công ty mong muốn cung cấp cho xã hội những sản phẩm chất lƣợng cao, giá cả hợp lý, mang thƣơng hiệu công ty đến với tất cả khách hàng trong cả nƣớc. 1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động 1.2.1 Chức năng Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ và Xây Dựng AT Architects là một công ty chuyên về thiết kế xây dựng nên nhiệm vụ chủ yếu là: xây dựng phần thô, thiết kế nội thất, bán lẻ nội thất Công ty cũng đang chú tâm đến việc nghiên cứu đầu tƣ, kinh doanh thêm các ngành nghề khác nhằm nâng cao lợi nhuận, phát triển quy mô công ty. 1.2.2 Lĩnh vực hoạt động Công ty chuyên về thiết kế kiến trúc-nội thất, thi công xây dựng và quản lý các dự án xây dựng Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp hệ thống điện, nƣớc, lò sƣởi, điều hòa không khí; Hoàn thiện công trình xây dựng; Hoạt động tƣ vấn quản lý; Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn rèm, vật liệu phủ tƣờng và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giƣờng, tủ, bàn, ghế, và đồ nội thất tƣơng tự, đèn và bộ đèn điện, và các đồ dùng gia đình khác 1.3 Tổ chức sản xuất kinh doanh Quy trình làm việc của Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ và Xây Dựng AT Architects Bước 1: Tiếp nhận thông tin Khách hàng tìm đến văn phòng công ty hoặc nhân viên sẽ đến gặp trực tiếp khách hàng để tƣ vấn. 5
 19. Bước 2: Tư vấn khách hàng Khi gặp nhân viên tƣ vấn khách hàng sẽ đƣợc xem những mẫu nhà tƣơng tự phù hợp với miếng đất của khách hàng và thống nhất sơ bộ về kết cấu nhà, cách bố trí phòng và những ý tƣởng để ngôi nhà tối ƣu nhất.Nhân viên sẽ tƣ vấn cho khách hàng biết về những dịch vụ của công ty dành cho khách hàng. Bước 3: Ký hợp đồng thiết kế Sau khi tìm hiểu năng lực và chấp nhận biểu giá cùng với quy trình thực hiện của công ty, khách hàng sẽ tiến hành ký hợp đồng thiết kế để tiến tới các giai đoạn thiết kế sơ bộ và thiết kế kỹ thuật. Bước 4: Thực hiện công tác tư vấn thiết kế Sau khi ký hợp đồng thiết kế, kiến trúc sƣ sẽ tiến hành thiết kế theo nhƣ yêu cầu của khách hàng,và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình thiết kế để giải quyết mọi vấn đề thắc mắc của khách hàng một cách thỏa đáng nhất. Bước 5: Ký hợp đồng thi công Sau khi hoàn thành bản thiết kế, nếu khách hàng chọn công ty là đơn vị thi công, bộ phận dự toán sẽ bóc tách dự toán chi tiết cho ngôi nhà của khách hàng, để làm cơ sở ký kết hợp đồng và cũng từ dự toán này khách hàng có thể cân đối vật liệu sử dụng cho ngôi nhà để phù hợp với tài chính của mình, nhằm tránh những phát sinh mà vẫn đảm bảo có ngôi nhà đẹp với chi phí hợp lý. Bước 6: Thực hiện thi công và giám sát thi công Công ty sẽ cử giám sát cùng đội thợ để tiến hành thi công theo nhƣ bản vẽ đã thống nhất với khách hàng, ngƣời giám sát phải đảm bảo giám sát chặt chẽ đội thợ sao cho những vật liệu sử dụng, định lƣợng vật liệu và tiêu chuẩn xây dựng đƣợc tuân thủ một cách chặt chẽ nhất. 6
 20. Bước 7 Hoàn công thanh lý hợp đồng Sau khi quá trình xây dựng đã hoàn thành nhân viên tƣ vấn gặp khách hàng để thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng và tƣ vấn rõ hơn về các dịch vụ của công ty đặc biệt về công tác bảo hành và chăm sóc khách hàng. 1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 1.4.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức Kiểm Soát Bộ Phận Kiểm Soát Kế Toán Nhân Sự & Admin Dự Án Bán Hàng & Marketing Ban Giám Bộ Phận Kinh Doanh Bán Lẻ Đốc Công Nợ & Chăm Sóc Bộ Phận Thiết Kế Nội Khách Hàng Thất Bộ Phận Triển Khai Giám Sát Thi Công Bộ Phận Thi Công Nội Thất Quản Lý Vật Tƣ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức ( Nguồn: Phòng nhân sự công ty ) 1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban  Ban giám đốc: - Định hƣớng và đề ra chiến lƣợc phát triển của Công ty - Điều hành và quản lý hiệu quả công việc của từng phòng ban 7
 21. - Giƣ̃ vai trò dẫn dắt & chịu trách nhiệm đào tạo độị ngũ quản lý cấp cao - Quyết định các nhiệm vụ then chốt của Công ty - Thảo luận và đƣa ra mới/cải tiến các chính sách/nghị quyết của Công ty  Bộ phận kinh doanh: - Lên kế hoạch & triển khai bán hàng & marketing theo định hƣớng và chiến lƣợc đề ra bởi Ban giám đốc - Phát triển thƣơng hiệu Công ty - Báo cáo định kỳ doanh số và nguồn chi theo từng dƣ ̣ án & nhóm sản phẩm - Quản lý & theo dõi công nơ,̣ kịp thời cập nhật tình trạng khách hàng - Đánh giá định kỳ tính hi ệu quả của từng kế hoạch & kịp thời thay đổi nếu phát hiện dấu hiệu yếu kém - Tổ chức nhân sƣ ̣ & đề ra các quy trình chuẩn để Ban giám đốc phê duyệt - Giám sát & báo cáo đình kỳ v iệc thực hiện các quy trình của các phòng ban cho Ban giám đốc  Bộ phận kiểm soát: - Lên kế hoạch tài chính và dự thảo budget cho từng phòng ban theo định hƣớng, chiến lƣợc đề ra bởi Ban giám đốc và nguồn lực hiện tại của Công ty - Kiểm soát chi phí và đề ra các thủ tục quy trình yêu cầu cần thực hiện bởi từng phòng ban - Lập báo cáo so sánh kết quả kinh doanh thực tế so với dự báo theo từng dƣ ̣ án & nhóm sản phẩm, đề ra các hƣớng khắc phục hoặc cải tiến - Quản lý & theo dõi công nơ,̣ kịp thời cập nhật tình trạng khách hàng - Ghi nhận sổ sách kế toán, làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị và giải trình kết quả với Ban giám đốc  Bộ phận thiết kế: - Lên dƣ ̣ thảo thiết kế theo từng dƣ ̣ án và giám sát đ ảm bảo việc thi công bám sát thiết kế đa ̃ đƣợc phê duyệt - Thay đổi thiết kế phù hợp với yêu cầu của khách hàng 8