Khóa luận Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự giữ chân nhân viên tại công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt (Phần 1)

pdf 22 trang phuongnguyen 160
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự giữ chân nhân viên tại công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt (Phần 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfkhoa_luan_cac_yeu_to_anh_hong_den_su_giu_chan_nhan_vien_tai.pdf

Nội dung text: Khóa luận Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự giữ chân nhân viên tại công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt (Phần 1)

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA KINH TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN Tại công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt GVHD : Th.S Nguyễn Thị Thanh Vân SVTH : Đặng Thị Thu Nhung MSSV : 13124075 Lớp : 131241A Khóa : 2013 Hệ : Đại học chính quy SKL 0 0 4 9 3 7 Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06/2017
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN Tại công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt GVHD : Ths. Nguyễn Thị Thanh Vân Sinh viên thực hiện : Đặng Thị Thu Nhung MSSV : 13124075 Lớp : 131241A Khóa : 2013 Hệ : Đại học chính quy Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2017
 3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN Tại công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt Sinh viên thực hiện : Đặng Thị Thu Nhung MSSV : 13124075 Lớp : 131241A Khóa : 2013 Hệ : Đại học chính quy Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2017
 4. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung LờI CảM ƠN Khóa luận với đề tài “Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự giữ chân nhân viên tại công ty Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt” đã đƣợc hoàn thành hiệu quả tại công ty. Để hoàn thành bài khóa luận này, không chỉ là những cố gắng và nỗ lực của bản thân, xin chân thành cám ơn đến tất cả Thầy Cô khoa Kinh tế, trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã trang bị cho tôi vốn kiến thức quý báu, ủng hộ và động viên tôi suốt những năm học. Đặc biệt, xin gửi lời cám ơn đến cô Nguyễn Thị Thanh Vân, đã không quản công việc bận rộn, dành thời gian hƣớng dẫn tôi tận tình trong suốt thời gian tôi thực hiện đề tài. Tôi xin cám ơn chân thành các anh, chịlàm việc tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu Chân Việt đã tạo điều kiện cho tôi vào thực tập, các trƣởng bộ phận đã hỗ trợ tôi trong các công tác tuyển dụng, tính lƣơng tại công ty. Đặc biệt xin cảm ơn sâu sắc và tri ân đến anh Lê Thanh Hoài, là ngƣời đã chỉ bảo, hƣớng dẫn cung cấp các tài liệu cần thiết để tôi hoàn thành bài khóa luận. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến tất cả mọi ngƣời đã quan tâm giúp đỡ. Cầu chúc cho tất cả mọi ngƣời luôn luôn vui khỏe, may mắn và thành công trong mọi mặt của cuộc sống! Sinh viên Đặng Thị Thu Nhung i
 5. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung NHậN XÉT CủA GIảNG VIÊN HƢớNG DẫN Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng . năm 2017 Giảng viên hƣớng dẫn ii
 6. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung NHậN XÉT CủA GIảNG VIÊN PHảN BIệN Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng . năm 2017 Giảng viên phản biện iii
 7. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung NHậN XÉT CủA HộI ĐồNG Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng . năm 2017 iv
 8. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Cơ cấu tổ chức theo bộ phận làm việc 7 Bảng 1.2: Cơ cấu tổ chức theo trình độ 7 Bảng 1.3: Cơ cấu tổ chức theo giới tính 8 Bảng 5.1: Kết quả khảo sát số lượng nhân viên theo giới tính 30 Bảng 5.2: Kết quả khảo sát số lượng nhân viên theo bộ phận làm việc 30 Bảng 5.3: Kết quả khảo sát số lượng nhân viên theo tình trạng hôn nhân 31 Bảng 5.4: Thống kê mô tả các nhân tố ảnh hưởng đến sự giữ chân nhân viên 32 Bảng 5.5: Thống kế mô tả các biến thuộc thành phần sự giữ chân nhân viên 33 Bảng 5.6: Kết quả hệ số Cronbach’s Alpha 34 Bảng 5.7: Kết quả hệ số Cronbach’s Alpha đối với biến sự giữ chân nhân viên 35 Bảng 5.8: Kiểm định KMO và Bartlett’s thang đo các biến độc lập 36 Bảng 5.9: Kết quả rút gọn nhân tố biến độc lập 36 Bảng 5.10: Ma trận nhân tố biến độc lập sau khi xoay 37 Bảng 5.11: Kết quả rút gọn nhân tố độc lập sau khi loại DT1, DT2 38 Bảng 5.12: Ma trận nhân tố biến độc lập sau khi xoay sau khi loại bỏ DT1, DT2 . 38 Bảng 5.13: Kết quả kiểm định KMO cà Bartlett’s biến Sự giữ chân nhân viên. 40 Bảng 5.14: Kết quả rút gọn nhân tố biến phụ thuộc 40 Bảng 5.15: Ma trận nhân tố biến phụ thuộc 41 Bảng 5.16: Kết quả phân tích mô hình hồi quy 43 Bảng 5.17: Kết quả kiểm định mức độ phù hợp của mô hình 43 Bảng 5.18: Kết quả hồi quy sử dụng phương pháp Enter 44 Bảng 5.19: Bảng xác định tầm quan trọng của các biến độc lập 45 Bảng 5.20: Kiểm định Durbin-Watson 46 Bảng 5.21: Kiểm định mức độ trung thành giữa phái nam và phái nữ 48 Bảng 5.22: Kiểm định mức độ giữ chân nhân viên theo bộ phận làm việc 49 Bảng 5.23: Kiểm định mức độ giữ chân nhân viên theo tình trạng hôn nhân 50 v
 9. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty 8 DANH MỤC MÔ HÌNH Mô hình 3.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 24 Mô hình 5.1: Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 42 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 5.1: Biểu đồ tần số Histogram 47 Biểu đồ 5.2: Biểu đồ phân phối tích lũy P-P Plot 47 vi
 10. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1 1.1. Bối cảnh và lý do lựa chọn đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 2 1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 3 1.5. Ý nghĩa đề tài 3 1.6. Kết cấu báo cáo nghiên cứu 3 CHƢƠNG 2: GIớI THIệU Về CÔNG TY TNHH DịCH Vụ VậN CHUYểN DấU CHÂN VIệT 4 2.1. Tổng quan về Công ty 4 2.1.1. Lĩnh vực hoạt động 4 2.1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh 5 2.1.3. Triết lý kinh doanh 5 2.1.4. Giá trị cốt lõi 6 2.1.5. Đối tác 6 2.1.6. Những thuận lợi và khó khăn của SuperShip. Error! Bookmark not defined. 2.2. Quy mô, cơ cấu tổ chức công ty Dịch vụ TNHH Vận chuyển Dấu chân Việt 7 2.2.1. Quy mô công ty, cơ cấu tổ chức. 7 2.2.2. Sơ đồ tổ chức, chức năng của từng phòng ban 8 2.2.3. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban trong công ty 9 CHƢƠNG 3: CƠ Sở KHOA HọC CủA NGHIÊN CứU 11 3.1. Giữ chân nhân viên 11 3.1.1. Khái niệm giữ chân nhân viên 11 3.1.2. Lợi ích của sự giữ chân nhân viên 12 3.2. Xây dựng mô hình nghiên cứu 13 3.2.1. Một số nghiên cứu trƣớc đây về giữ chân nhân viên 13 3.2.2. Mô hình các yếu tố ảnh hƣởng đến sự giữ chân nhân viên 15 3.3. Thang đo sử dụng trong mô hình nghiên cứu 21 3.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất 24 CHƢƠNG 4: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25 4.1. Quy trình nghiên cứu 25 4.2. Nghiên cứu định lƣợng 25 vii
 11. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung 4.2.1. Diễn đạt và mã hóa thang đo 25 4.2.2. Thiết kế mẫu nghiên cứu 27 4.2.3. Các kết quả và thông tin về mẫu 27 4.2.4. Thu thập và phân tích dữ liệu 27 CHƢƠNG 5: KếT QUả NGHIÊN CứU 30 5.1. Mô tả mẫu 30 5.2. Thống kê mô tả 31 5.2.1. Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự giữ chân nhân viên 31 5.2.2. Sự giữ chân nhân viên 33 5.3. Kết quả đánh giá thang đo 33 5.3.1. Thang đo các biến độc lập 33 5.3.2. Thang đo biến phụ thuộc 35 5.4. Kết quả phân tích nhân tố (EFA) 35 5.4.1. Kết quả phân tích nhân tố đối với biến độc lập 35 5.4.2. Kết quả phân tích nhân tố đối với biến phụ thuộc 40 5.5. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 42 5.6. Kiểm định mô hình lý thuyết bằng phân tích hồi quy 43 5.7. Phân tích tác động của đặc điểm cá nhân đến kết quả định lƣợng 48 CHƢƠNG 6: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KIẾN NGHỊ 51 6.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu 51 6.2. Kiến nghị một số giải pháp để áp dụng kết quả nghiên cứu 52 6.3. Hạn chế và hƣớng nghiên cứu tiếp theo 56 6.3.1. Hạn chế 56 6.3.2. Hƣớng nghiên cứu tiếp theo 56 TÀI LIệU THAM KHảO 57 PHỤ LỤC 61 viii
 12. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Bối cảnh và lý do lựa chọn đề tài Đối với hoạt động của một tổ chức, nguồn nhân lực bao giờ cũng đóng vai trò nòng cốt, là trái tim của tổ chức, là vấn đề đƣợc mọi doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Vậy nên việc thu hút tuyển dụng và giữ chân nhân viên là vấn đề trăn trở của mọi tổ chức. Các tổ chức thành công ngày càng nhận ra rằng sự tồn tại và tăng trƣởng trong thị trƣờng hiện tại không thể xảy ra nếu không có chiến lƣợc duy trì tài năng hiệu quả. Một lực lƣợng lao động ổn định tạo ra một lợi thế cạnh tranh đáng kể và nếu một tổ chức có điều kiện làm việc không ổn định thì sẽ buộc phải đầu tƣ nhiều vào tuyển dụng, định hƣớng, đào tạo, làm thêm giờ và giám sát. Trong thị trƣờng lao động Việt Nam nhƣ hiện nay, các doanh nghiệp trong nƣớc mở rộng sản xuất, doanh nghiệp nƣớc ngoài ồ ạt đầu tƣ,ngƣời lao động có rất nhiều sự lựa chọn cho mình, ở cả thị trƣờng nội địa và quốc tế. Do đó các doanh nghiệp cần chủ động trong việc tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của nhân viên để giữ chân những nhân viên có năng lực và phù hợp với công ty.Khả năng giữ chân đƣợc nhân viên có năng lực là một sự khác biệt quan trọng giữa các tổ chức hoạt động hiệu quả và một tổ chức không có khả năng. Đặc biệt đối với công ty Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt, một công ty mới khởi nghiệp, tình hình nhân sự còn chƣa ổn định, việc tuyển ngƣời đã khó, thì việc giữ ngƣời còn khó hơn. Nhân viên có xu hƣớng nghỉ việc sau vài tháng làm việc, đặc biệt là nhân viên giao hàng, số lƣợng nhân viên giao hàng đã tuyển dụng tại công ty lên đến hơn 300 ngƣời (trong thời gian gần 2 năm hoạt động), trong khi số lƣợng nhân viên hiện tại là 51 ngƣời, tỷ lệ nghỉ việc sau khi thử việc khá cao, chiếm khoảng 50% lƣợng nhân viên tuyển mới, trung bình cứ có 2 nhân viên thử việc, sẽ chỉ có 1 nhân viên tiếp tục làm việc với công ty. Việc không giữ chân nhân viên ở lại công ty đã khiến cho Công ty khá vất vả trong việc ổn định hoạt động kinh doanh. Thiếu nhân viên giao hàng khiến các nhân viên còn lại phải làm việc quá tải so với mức bình thƣờng, dẫn đến không xử lý kịp thời các đơn hàng, do đó phải thuê một đội ngũ nhân viên giao hàng từ bên ngoài. Nhƣ thế, vừa khó khăn trong việc đảm bảo chất lƣợng dịch vụ, vừa đẩy chi phí lên một mức cao hơn. Các ~ 1 ~
 13. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung nghiệp vụ tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ lƣơng thử việc cho nhân viên mới cũng làm phát sinh một khoản chi phí không hề nhỏ. Nguồn nhân sự chƣa ổn định sẽ không thể làm tiền đề cho sự phát triển kinh doanh, mở rộng thị trƣờng của Công ty. Với thực trạng giảm sút nhân sự tại công ty, tôi quyết định chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự giữ chân nhân viên tại công ty Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt” để tìm hiểu, nghiên cứu về sự ảnh hƣởng của các yếu tố tác động. Từ đó tìm ra các biện pháp áp dụng nhằm giữ đƣợc những nhân viên có năng lực và phù hợp, đảm bảo tình hình nhân sự tại công ty. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu Xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến sự giữ chân nhân viên tại công ty Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt. Đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng của từng yếu tố đến sự giữ chân nhân viên. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm thay đổi tình trạng nghỉ việc, nhảy việc, giảm bớt chi phí tuyển dụng, đào tạo cho công, duy trì ổn định nguồn nhân lực, tập trung phát triên doanh thu. Bên cạnh đó nghiên cứu cũng có thể đóng góp cho các nghiên cứu tƣơng tự sâu hơn về sự giữ chân nhân viên tại công ty nhằm có định hƣớng nâng cao khả năng quản trị hoặc đầu tƣ của doanh nghiệp. 1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu: Sự giữ chân nhân viên tại công ty Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt.  Đối tƣợng khảo sát: toàn bộ nhân viên đang làm việc tại công ty Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt.  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu đƣợc thực hiện trong nội bộ công ty Thời gian nghiên cứu: nghiên cứu đƣợc thực hiện trong thời gian 2 tháng. ~ 2 ~
 14. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung 1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu Bài nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng. Phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu khảo sát nhằm xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến sự giữ chân nhân viên tại công ty cũng nhƣ mức độ tác động của các yếu tố này. Nghiên cứu đã sử dụng phần mềm SPSS 20.0 với các kỹ thuật phân tích kiểm định: Cronbach’s Alpha, EFA, phân tích hồi quy đa biến, kiểm định T-test, ANOVA để kiểm định mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu, kiểm định sự khác biệt về sự giữ chân nhân viên theo đặc điểm cá nhân của những nhân viên đƣợc khảo sát. 1.5. Ý nghĩa đề tài Kết quả nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến sự giữ chân nhân viên tại công ty. Trên cơ sở đó, công ty sẽ tập trung nguồn lực cần thiết để điều chỉnh hoặc xây dựng các chính sách về nhân sự cho phù hợp. Đồng thời đƣa ra nhƣng lời động viên đúng đắn, kịp thời nhằm giữ chân đƣợc nhân viên giỏi cho doanh nghiệp. 1.6. Kết cấu báo cáo nghiên cứu Bài nghiên cứu gồm có 6 chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan về nghiên cứu Chƣơng 2: Giới thiệu về công ty TNHH Dịch vụ Dấu chân Việt Chƣơng 3: Cơ sở khoa học của nghiên cứu Chƣơng 4: Thiết kế nghiên cứu Chƣơng 5: Kết quả nghiên cứu Chƣơng 6: Thảo luận kết quả nghiên cứu và kiến nghị. ~ 3 ~
 15. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung CHƢƠNG 2: GIớI THIệU Về CÔNG TY TNHH DịCH Vụ VậN CHUYểN DấU CHÂN VIệT 2.1. Tổng quan về Công ty 2.1.1. Lĩnh vực hoạt động Những năm gần đây, thƣơng mại điện tử Việt Nam phát triển nhanh chóng, các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng hàng hóa đã coi các hệ thống bán hàng bán hàng trực tuyến qua mạng Internet, gồm các trang website, trang mạng xã hội Facebook, Instagram , là một kênh bán hàng hữu hiệu. Ngƣời tiêu dùng có thể dễ dàng tìm một sản phẩm bất kì, của một nhà sản xuất bất kì ở rất nhiều các trang bán hàng trực tuyến khác nhau, thậm chí là so sánh giá bán của cùng một sản phẩm trên các hệ thống bán hàng, với chỉ vài cú click chuột đơn giản. Từ đó, dịch vụ đi kèm trong bán hàng trực tuyến bao gồm các hoạt động tƣ vấn bán hàng, phƣơng thức thanh toán, các chính sách bảo hành, đổi trả hàng hóa, giao hàng, ngày càng đƣợc các doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại điện tử chú trọng để tạo nên lợi thế canh tranh. Công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu Chân Việt đƣợc thành lập từ ngày 06/05/2015, chuyên cung cấp dịch vụ giao nhận hàng,chuyển phát nhanh cho thƣơng mại điện tử. Supership luôn không ngừng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ, xây dựng đội ngũ nhân viên năng động, thân thiện và chuyên nghiệp. Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Chuyển Tên giao dịch : Dấu Chân Việt Tên tiếng Anh : Dau Chan Viet Transport Services Co.,Ltd Tên viết tắt : Supership 4/5 Đƣờng Bàu Cát 1, Phƣờng 14, Quận Trụ sở chính : Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại : 1900.636.152 Website : Supership.vn ~ 4 ~
 16. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung  Thông tin liên Email : contract@supership.vn hệ: 2.1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh  Tầm nhìn: Luôn nỗ lực để phát triển, đáp ứng đƣợc các yêu cầu của khách hàng, Supership hƣớng đến trở thành biểu tƣợng của dịch vụ giao nhận chuyên nghiệp và hoàn hảo.  Sứ mệnh: Ngƣời tiêu dùng Việt Nam vẫn chƣa đặt nhiều niềm tin vào mua sắm trực tuyến bởi sự nghi ngờ về chất lƣợng sản phẩm cũng nhƣ sự thiếu chuyên nghiệp trong phƣơng thức giao nhận hàng hóa. Supership ra đời với phƣơng châm Tốc hành – Thân thiện – Hiệu quả, đem lại niềm tin cho ngƣời tiêu dùng đối với thƣơng mại điện tử, nâng cao uy tín thƣơng hiệu và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến. 2.1.3. Triết lý kinh doanh Với Supership, lợi nhuận là điều mong muốn nhƣng sự hài lòng của khách hàng là mục đích mà Supership theo đuổi và cung cấp dịch vụ hoàn hảo là mục tiêu mà Supership hƣớng đến. ~ 5 ~
 17. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung 2.1.4. Giá trị cốt lõi Với đặc thù hoạt động của công ty, chất lƣợng nguồn nhân lực và công nghệ là những yếu tố cốt lõi luôn đƣợc duy trì cải tiến. Supership luôn: Xây dựng đội ngũ nhân viên năng động, thân thiện và chuyên nghiệp. Không ngừng đổi mới, hiện đại hóa hệ thống quản lý, xử lý đơn hàng nhanh hơn, chính xác hơn và đạt tỉ lệ thành công cao hơn. Tối đa hóa lợi ích công ty dựa trên sự hài lòng của các doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại điện tử. 2.1.5. Đối tác Khách hàng chủ chốt và tiềm năng của Supership.vn là các doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại điện tử. Hiện Supership.vn tổ chức giao nhận hàng hóa có mật độ cao nhất là quần áo, giầy dép, mỹ phẩm, đồ chơi và sách. Một số khách hàng đã và đang cộng tác tác kể đến nhƣ: TiNi Printing, GUZA fashion, LRO’CRE, J-P Fashion, Phukien.vn, Mỹ phẩm DMC, ESCAPE GAME SuperShip.vn đang trở thành là một đối tác tin cậy của các doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại điện tử. ~ 6 ~
 18. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung 2.2. Quy mô, cơ cấu tổ chức công ty Dịch vụ TNHH Vận chuyển Dấu chân Việt 2.2.1. Quy mô công ty, cơ cấu tổ chức.  Cơ cấu tổ chức theo bộ phận làm việc: Hiện công ty có tổng cộng 70 nhân viên, trong đó nhân viên thuộc khối văn phòng là 19 nhân viên chiếm 27,14%, làm việc tại các phòng ban chức năng trong công ty. Còn lại là là nhân viên giao hàng (Nhân viên giao hàng) chiếm 72,86% tổng số nhân viên trong công ty. Bảng 1.1: Cơ cấu tổ Bộ phận Lao động (ngƣời) Tỷ lệ (%) chức theo bộ Ban giám đốc 1 1,43 phận Công nghệ thông tin 1 1,43 làm Kinh doanh 3 4,29 việc Nhân sự 3 4,29 Kế toán - Tài chính 5 7,14 Vận hành 6 8,57 Nhân viên giao hàng 51 72,86 Tổng 70 100 Nguồn: Phòng Nhân sự  Cơ cấu tổ chức theo trình độ Nhân viên khối văn phòng của công ty hầu hết thuộc nhóm trình độ Cao đẳng – Đại học, những nhân viên mới tuyển vào không cần yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo mới phù hợp với nghiệp vụ và văn hóa công ty.Nhân viên giao hàng đa số thuộc nhóm lao động phổ thông, ƣu tiên những nhân viên giao hàng đã có kinh nghiệm giao hàng và có kiến thức về các tuyến đƣờng trong thành phố. Bảng 1.2: Cơ cấu tổ chức theo trình độ Trình độ Lao động (ngƣời) Tỷ lệ (%) ĐH- CĐ 27 38,57 LĐPT 43 61,43 ~ 7 ~
 19. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung Tổng 70 100 Nguồn: Phòng Nhân sự  Cơ cấu tổ chức theo giới tính Đặc thù lĩnh vực giao hàng, nhân viên thuộc bộ phận giao hàng chủ yếu là nam giới, đảm bảo đầy đủ sức khỏe cho việc di chuyển liên tục dƣới thời tiết khắc nghiệt. Do đó tỷ lệ nam giới chiếm đến 81.43% tổng số nhân viên tại công ty. Còn lại nữ giới chủ yếu làm việc tại bộ phận văn phòng chiếm 18.57%. Bảng 1.3: Cơ cấu tổ chức theo giới tính Giới tính Lao động (ngƣời) Tỷ lệ (%) Nam 57 81,43 Nữ 13 18,57 Tổng 70 100 Nguồn: Phòng Nhân sự 2.2.2. Sơ đồ tổ chức, chức năng của từng phòng ban 2.2.2.1. Sơ đồ tổ chức của công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt BAN GIÁM ĐỐC VẬN KẾ TOÁN – KINH DOANH – CÔNG NGHỆ NHÂN SỰ HÀNH KIỂM TOÁN MARKETING THÔNG TIN KHO KẾ TOÁN TIỀN MẶT ĐIỀU PHỐI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG GIAO HÀNG C.O.D Nguồn: Phòng Nhân sự Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty ~ 8 ~
 20. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung 2.2.3. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban trong công ty - Giám đốc: Chịu trách nhiệm quản lý chung toàn công ty; tổ chức xây dựng vàthực hiện các mục tiêu của công ty và các bộ phận; triển khai các kế hoạch vàgiám sát việc thực hiện tại các bộ phận trong công ty. - Bộ phận Kinh doanh - Marketing: Nghiên cứu thị trƣờng, hoạch định và triển khai các kế hoạch kinh doanh, phƣơng thức tiếp cận khách hàng và xây dựng hình ảnh thƣơng hiệu cho công ty. - Bộ phận Vận hành: Điều phối và xử lý các vấn đề liên quan đến các đơn hàng từ quá trình tiếp nhận đến quản lý và phân phối các đơn hàng hóa đến ngƣời nhận. Dƣới bộ phận vận hành đƣợc chia thành 5 nhóm nhân viên giao nhận quản lý 5 khu vực khác nhau, số lƣợng nhân viên mỗi nhóm khác nhau, tổng cộng 51 nhân viên: Khu vực 1: Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2, Quận Bình Thạnh. Khu vực 2: Quận 3, Quận 12, Quận Phú nhuận, Quận Gò Vấp. Khu vực 3: Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 8. Khu vực 4: Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11. Khu vực 5: Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Bình Tân. - Bộ phận Tài Chính – Kế Toán: Phối hợp với bộ phận vận hành quản lý tài chính, quyết toán COD cho khách hàng. Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng. Xây dựng các kế hoạch tài chính của Công ty. Tổ chức hoạch toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tham mƣu cho Giám đốc sử dụng vốn và quản lý thu chi phù hợp. - Bộ phận Nhân sự: Thực hiện mọi nhiệm vụ mà Giám đốc giao, hoạch định và triển khai các chiến lƣợc giữ chân nhân viên, thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và các chính sách lƣơng, thƣởng, đãi ngộ, chế tài nhân sự cho các bộ phận, các ~ 9 ~
 21. Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Thu Nhung phòng ban cụ thể nhƣ sau: Tuyển dụng lao động. Bố trí, sắp xếp lao động, quản lý lao động. Phụ trách công tác thi đua khen thƣởng kỷ luật của toàn Công ty. Thực hiện công tác đào tạo, nâng cao tay nghề của toàn bộ công nhân viên chức của toàn bộ Công ty. Hoạch định và triển khai các chiến lƣợc giữ chân nhân viên, thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và các chính sách lƣơng, thƣởng, đãi ngộ, chế tài nhân sự cho các bộ phận, các phòng ban. - Bộ phận Công nghệ thông tin: Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng trên máy tính; quản trị hệ thống mạng nội bộ và internet; quản lý thiết bị nhƣ: PC, laptop, tablet, máy in/fax, máy scanner, photocopy, modem/router, server/hosting website công ty, tổng đài điện thoại , hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình/phần mềm ứng dụng và giải thích/xử lý các hƣ hỏng/thắc mắc của nhân viên ~ 10 ~
 22. S K L 0 0 2 1 5 4