Đề cương Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

pdf 7 trang phuongnguyen 3740
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_cuong_quy_hoach_su_dung_dat_nong_nghiep.pdf

Nội dung text: Đề cương Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

  1. 6.2. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp I. Thông tin về học phần: Mã học phần: QHNN 802 Số tín chỉ: 2TC (1,5LT + 0,5TH) Học phần tiên quyết: Đánh giá đất nông nghiệp Học kỳ: Kỳ đầu của khóa học II. Thông tin về giảng viên: STT Họ và tên Chức danh Email Điện thoại 1 Nguyễn Quang Học GVC. TS. nqhoc@hua.edu.vn 04.38768215 2 Vũ Thị Bình PGS.TS vbinhhua@gmail.com 04.38765610 3 Nguyễn Thị Vòng PGS.TS ntvong54@yahoo.com 04.38768215 III. Mục tiêu: Trang bị về phương pháp luận và kiến thức cơ bản để lập quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở đánh giá thích hợp, khả năng chịu tải của đất kết hợp lợi thế so sánh, phân vùng lãnh thổ sản xuất nông nghiệp cùng các giải pháp hợp lý trong sử dụng đất bền vững để phát triển sản xuất nông nghiệp IV. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Cơ sở khoa học của quy hoạch sử dụng đât nông nghiệp; Phương pháp tiếp cận sử dụng đất thích hợp và sức tải của đât; Phân vùng lãnh thổ các vùng sản xuất nông nghiêp; Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền vững; Quy hoạch đất phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; Giải pháp hợp lý và đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường trong sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch; Nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. V. Nhiệm vụ của học viên: Dự lớp: đi học đầy đủ số tiết Thực hành, bài tập: hoàn thành bài tập môn học với tổng số 0,5 tín chỉ. Dụng cụ học tập: Máy tính.
  2. Khác: Giáo trình, bài giảng, các tài liệu tham khảo có liên quan đến môn học. VI. Tài liệu học tập: Bài giảng: Quy hoạch sử dụng đât nông nghiệp - Trường ĐHNN Hà Nội Tài liệu tham khảo: 1. Bài giảng Đánh giá đất đai- Trường ĐHNN Hà Nội 2. Đoàn Công Quỳ và công sự (2006). Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất- NXB Nông nghiệp 3. Jean - Yver Martin (2007). Phát triển bền vững ? học thuyết, thực tiễn , đánh giá - NXB Thế Giới, Hà Nội 4. Lê Huy Bá và cộng sự (2002). Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững - NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 5. Nguyễn Thế Thôn ( 2007). Địa lý sinh thái môi trường -NXB khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. 6. Giáo trình : Trồng trọt đại cương 7. Bộ NN & PTNT- Viện QH & TKNN (2001). Nông nghiệp Việt Nam 61 tỉnh thành- NXB Nông nghiệp. VII. Tiêu chuẩn đánh giá học tập của học viên: Dự lớp: > 75% số tiết lý thuyết: 5% tổng số điểm Thảo luận: tham gia đủ các buổi thảo luận: 5% tổng số điểm Làm bài tập: Bố trí cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp: 15% tổng số điểm . Kiểm tra giữa kỳ: tham dự 1 bài kiểm tra: 15% tổng số điểm Thi cuối học kỳ: tham dự kỳ thi cuối học kỳ : 60% tổng số điểm. VIII. Thang điểm đánh giá Chuyên cần: Dự lớp, thảo luận : 10% Kiểm tra giữa kỳ, bài tập môn học: 30%. Điểm thi cuối kỳ: 60%
  3. IX. Nội dung chi tiết học phần Bài Số Nội dung Bài đọc bắt tiết buộc, tham khảo 1 Chương 1 Quy hoạch sử Phương pháp luận trong quy hoạch sử dụng đất nông dụng đất nông 03 nghiệp nghiệp; [ 1] , [5] 1. Đất đai và tài nguyên thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp 1.1. Đất đai và các chức năng sản xuất của đất 1.2. Tài nguyên thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp 2. Tiếp cận lý thuyết hệ sinh thái trong sử dụng đất nông nghiệp 2.1. Lý thuyết về hệ sinh thái nông nghiệp 2.2. Lý thuyết về hệ thống lãnh thổ sinh thái 2 02 3. Tác động của con người đến sử dụng đất phát triển Quy hoạch sử nông nghiệp dụng đất nông 3.1. Các nhân tố tác động đến sử dụng đất nông nghiệp nghiệp; [ 1] , [2] 3.2. Vấn đề sử dụng đất bền vững trong sản xuất nông nghiệp 3.3. Một số mô hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững 3 03 4. Đặc điểm, nguyên tắc và quy trình quy hoạch sử Quy hoạch sử dụng dụng đất nông đất nông nghiệp nghiệp; [ 1] , [2] 4.1. Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 4.2. Nguyên tắc quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 4.3. Phương pháp và quy trình lập quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp
  4. 4 Chương 2 Quy hoạch sử Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp dụng đất nông 02 1. Điều tra, đánh giá điều kiện kinh tế xã hội liên quan nghiệp; [ 1] , [2], đến [ 3] sử dụng đất nông nghiệp 1.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên và cảnh quan môi trường 1.2. Thực trạng kinh tế và cơ sở hạ tầng trong phát triển sản xuất nông nghiệp 1.3. Thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp 1.4. Đánh giá thích hợp và khả năng chịu tải của đất nông nghiệp 5 02 2. Xác định lợi thế so sánh và định hướng sử dụng đất Quy hoạch sử nông nghiệp dụng đất nông 2.1. Xác định lợi thế so sánh của các ngành kinh tế trên địa nghiệp; [ 1] , [2] bàn QH 2.2. Xây dựng các kịch bản sử dụng đất phát triển nông nghiệp 2.3. Quan điểm định hướng sử dụng đất phát triển nông nghiệp 6 02 3. Phân vùng lãnh thổ các vùng sản xuất nông nghiệp Quy hoạch sử 3.1. Lý thuyết về vùng lãnh thổ phát triển sản xuất nông dụng đất nông nghiệp nghiệp; [ 1] , [2], 3.2. Yêu cầu đối với phân vùng lãnh thổ sản xuất nông [4], [ 6], [ 7] nghiệp 3.3. Phân vùng lãnh thổ các vùng sản xuất nông nghiệp 7 4. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền Quy hoạch sử 02 vững dụng đất nông 4.1. Quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp nghiệp; [ 1] , [2],
  5. với phát triển bền vững [4], [ 6], [ 7],
  6. 8 4. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền Quy hoạch sử 02 vững dụng đất nông 4.2. Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp với phát triển bền nghiệp; [ 1] , [2], vững [4], [ 6], [ 7], 4.3. Quy hoạch sử dung đất nuôi trồng thủy sản với phát triển bền vững 9 02 5. Quy hoạch đất phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp Quy hoạch sử 5.1. Quy hoạch giao thông nội đồng dụng đất nông 5.2. Quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp nghiệp; [ 1] , [2], 5.3. Quy hoạch phát triển cơ sở dịch vụ [4], [ 6], [ 7], trong sản xuất nông nghiệp 10 Chương 3 Quy hoạch sử Giải pháp và quản lý quy hoạch sử dụng đất nông dụng đất nông 02 nghiệp nghiệp; [ 1] , [7] 1. Giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp 1.1. Phát triển thị trường 1.2. Khai thác nguồn vốn và nâng cao hiệu quả đầu tư 1.3. Thúc đẩy hợp tác giữa các ngành, giữa các tổ chức nhà nước, giữa doanh nghiệp với chính quyền và nhà khoa học 1.4. Đào tạo nguồn nhân lực gắn với mục tiêu xây dựng năng lực và kỹ năng kinh doanh nông nghiệp 11 03 2. Đánh giá sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch Quy hoạch sử 2.1. Cơ sở lý luận đánh giá sử dụng đất nông nghiệp dụng đất nông theo tiếp cận kinh tế sinh thái nghiệp; [ 1] , [7] 2.2. Đánh giá kinh tế sử dụng đất nông nghiệp 2.3. Đánh giá độ bền vững về xã hội và môi trường
  7. theo quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 3. Quản lý quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 3.1. Mục tiêu của công tác quản lý nhà nước trong quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 3.2. Nội dung chủ yếu của công tác quản lý nhà nước 3.2. Quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 12 2 Bài tập thực hành về bố trí cơ cấu sử dụng đất SX nông TH nghiệp 13 2 Bài tập thực hành về bố trí cơ cấu sử dụng đất SX nông TH nghiệp 14 6 Tiểu luận chuyên đề TH Kiểm tra, Thi hết học phần Người viết đề cương Chủ tịch Hội đồng xây dựng chương trình GVC.TS. Nguyễn Quang Học PGS.TS. Vũ Thị Bình