Bài giảng Marketing - Chương 5: Tìm hiểu thị trường, nhu cầu thị trường và môi trường marketing

pdf 23 trang phuongnguyen 270
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Marketing - Chương 5: Tìm hiểu thị trường, nhu cầu thị trường và môi trường marketing", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_marketing_chuong_5_tim_hieu_thi_truong_nhu_cau_thi.pdf

Nội dung text: Bài giảng Marketing - Chương 5: Tìm hiểu thị trường, nhu cầu thị trường và môi trường marketing

 1. Chapter 5 Tìm hiểu thị trường, nhu cầu thị trường và môi trường marketing ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 0 in Chapter 5
 2. Mục tiêu . Xác định các yếu tố quan trọng của hệ thống marketing. . Hiểu cách làm thế nào người làm marketing có thể cải thiện các quyết định marketing thông qua hệ thống tình báo, nghiên cứu marketing và hệ thống hỗ trợ quyết định marketing. ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 1 in Chapter 5
 3. Mục tiêu . Hiểu cách làm thế nào nhu cầu có thể được đo lường và dự đoán một cách chính xác hơn. . Hiểu những phát triển về văn hóa xã hội, pháp luật – chính trị, tự nhiên, công nghệ, kinh tế, nhân khẩu học quan trọng. ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 2 in Chapter 5
 4. Hỗ trợ quyết định marketing . Hệ thống thông tin marketing được định nghĩa là . . . “con người, thiết bị và các thủ tục để thu thập, phân loại, phân tích, đánh giá và phân phối thông tin chính xác, đúng thời gian và đúng nhu cầu cho những người ra quyết định marketing.” ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 3 in Chapter 5
 5. Hỗ trợ quyết định marketing . Hệ thống thông tin marketing sưu tập thông tin từ: – Hệ thống thu thập nội bộ – Hệ thống tính báo marketing – Nghiên cứu marketing – Phân tích hỗ trợ quyết định mareketing ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 4 in Chapter 5
 6. Hỗ trợ quyết định marketing . Hệ thống thu thập nội bộ – Qui trình đặt hàng – thanh toán là quan trọng – Báo cáo việc bán hàng định kỳ giúp quản trị tồn kho tốt hơn – Nhân viên bán hàng, sản phẩm, khách hàng và những cơ sở dữ liệu có thể khai thác những hiểu biết mới mẻ. ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 5 in Chapter 5
 7. Hỗ trợ quyết định marketing . Cải thiện chất lượng của hệ thống tình báo marketing đòi hỏi: – Huấn luyện và khích lệ lực lượng bán hàng để báo cáo sự phát triển – Khích lệ các thành viên kênh để chia sẻ những tình báo quan trọng – Thu thập tình báo cạnh tranh ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 6 in Chapter 5
 8. Hỗ trợ quyết định marketing . Cải thiện chất lượng của hệ thống tình báo marketing đòi hỏi: – Phát triển nhóm tư vấn khách hàng – Mua thông tin từ các nguồn dữ liệu thương mại – Thiết lập trung tâm thông tin marketing trong tổ chức ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 7 in Chapter 5
 9. Hỗ trợ quyết định marketing . Tiến trình nghiên cứu marketing: – Xác định vấn đề và các mục tiêu nghiên cứu – Phát triển kế hoạch nghiên cứu – Thu thập thông tin – Phân tích thông tin – Trình bày kết quả nghiên cứu – Ra quyết định ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 8 in Chapter 5
 10. Hỗ trợ quyết định marketing . Phát triển kế hoạch nghiên cứu bao gồm: – Thu thập dữ liệu sơ câp và thứ cấp – Lưa chọn một hoặc nhiều cách tiếp cận nghiên cứu đối với cơ sở dữ liệu sơ cấp – Sử dụng các công cụ nghiên cứu phù hợp – Phát triển kế hoạch lấy mẫu – Xác định các phương pháp liên lạc với đối tượng nghiên cứu. ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 9 in Chapter 5
 11. Hỗ trợ quyết định marketing . Các cách tiếp cận thu thập thông tin sơ cấp bao gồm: – Nghiên cứu quan sát – Nghiên cứu nhóm tập trung – Nghiên cứu thăm dò – Dữ liệu hành vi – Nghiên cứu thực nghiệm ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 10 in Chapter 5
 12. Hỗ trợ quyết định marketing . Hệ thống hỗ trợ quyết định marketing được định nghĩa là . . . “công tác thu thập hợp tác các dữ liệu, các hệ thống, các công cụ và các kỹ thuật với sự hỗ trợ của phần mềm, phần cứng theo đó tổ chức thu thập và thuyết minh các thông tin đến từ việc kinh doanh và từ môi trường và sau đó tạo cơ sở cho hành động marketing.” ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 11 in Chapter 5
 13. Dự báo và đo lường nhu cầu Các khái niệm cơ bản . Thị trường . Thị trường tiềm năng . Thị trường . Thị trường hiện tại . Đo lường nhu cầu . Thị trường mục tiêu . Dự đoán doanh thu và (thị trường đã được nhu cầu của công ty phục vụ) . Nhu cầu hiện tại . Thị trường hiện tại có tiềm năng . Nhu cầu tương lai . Thị trường đã thâm nhập ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 12 in Chapter 5
 14. Dự báo và đo lường nhu cầu Các khái niệm cơ bản . Nhu cầu thị trường – Mức tối thiểu của thị . Thị trường trường – Dự báo thị trường . Đo lường nhu cầu – Tiềm năng của thị trường . Dự đoán doanh thu và – Thị trường có thể mở nhu cầu của công ty rộng vs. không thể mở . Nhu cầu hiện tại rộng – Thị trường sơ cấp vs. . Nhu cầu tương lai thứ cấp . Dự báo thị trường . Tiềm năng thị trường ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 13 in Chapter 5
 15. Dự báo và đo lường nhu cầu Các khái niệm cơ bản . Nhu cầu của công ty . Dự báo doanh thu của . Thị trường công ty . Đo lường nhu cầu . Hạn ngạch bán hàng . Dự đoán doanh thu và . Ngân sách bán hàng nhu cầu của công ty . Tiềm năng bán hàng . Nhu cầu hiện tại của công ty . Nhu cầu tương lai ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 14 in Chapter 5
 16. Dự báo và đo lường nhu cầu Các khái niệm cơ bản . Tổng tiềm năng thị trường . Thị trường . Tiềm năng thị trường khu vực . Đo lường nhu cầu – Phương pháp Market- . Dự đoán doanh thu và buildup nhu cầu của công ty . Nhu cầu hiện tại . Nhu cầu tương lai ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 15 in Chapter 5
 17. Dự báo và đo lường nhu cầu Các khái niệm cơ bản . Các phương pháp dự báo: . Thị trường – Thăm dò ý định của người mua . Đo lường nhu cầu – Ý kiến của lực lượng bán hàng . Dự đoán doanh thu và – Ý kiến của chuyên gia nhu cầu của công ty – Phân tích việc bán . Nhu cầu hiện tại hàng trong quá khứ – Phương pháp kiểm . Nhu cầu tương lai định thị trường ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 16 in Chapter 5
 18. Các xu hướng và các lực lượng môi trường vĩ mô . Môi trường nhân khẩu học – Sự tăng trưởng dân số thế giới – Cơ cấu tuổi của dân cư – Thị trường theo dân tộc – Các nhóm theo trình độ giáo dục – Các vấn đề về hộ gia đình – Sự chuyển dịch của dân cư về mặt địa lý – Sự tăng lên của micromarkets ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 17 in Chapter 5
 19. Các xu hướng và các lực lượng môi trường vĩ mô . Môi trường kinh tế – Phân phối thu nhập – Tiết kiệm, vay mượn và sự sẵn có của tín dụng ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 18 in Chapter 5
 20. Các xu hướng và các lực lượng môi trường vĩ mô . Môi trường tự nhiên – Tài nguyên cạn kiệt – Chi phí năng lượng tăng lên – Các áp lực chống ô nhiễm – Vai trò của chính phủ thay đổi ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 19 in Chapter 5
 21. Các xu hướng và các lực lượng môi trường vĩ mô . Môi trường công nghệ – Tăng tốc độ của thay đổi về công nghệ – Các cơ hội đổi mới không hạn chế – Ngân sách R&D đa dạng – Sự tăng lên của những qui định về thay đổi công nghệ ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 20 in Chapter 5
 22. Các xu hướng và các lực lượng môi trường vĩ mô . Môi trường pháp luật – chính trị – Luật pháp qui định kinh doanh – Sự tăng trưởng của các nhóm quan tâm ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 21 in Chapter 5
 23. Các xu hướng và các lực lượng môi trường vĩ mô . Môi trường văn hóa xã hội – Người tiêu dùng nhìn nhận về mình, về người khác, về xã hội, về các tổ chức, về thiên nhiên và về vũ trụ – Sự tồn tại lâu bền của các giá trị cốt lõi – Sự tồn tại của các tiểu văn hóa ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 22 in Chapter 5