Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Phần II: Ngôn ngữ SQL

pdf 64 trang phuongnguyen 33052
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Phần II: Ngôn ngữ SQL", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_co_so_du_lieu_phan_ii_ngon_ngu_sql.pdf

Nội dung text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Phần II: Ngôn ngữ SQL

 1. PHẦN II CCƠƠ SSỞỞ NNGGÔÔNN NNGGỮỮ SSQQLL DDỮỮ LLIIỆỆUU ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ o Giới thiệu o Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu o Ngôn ngữ quản trị dữ liệu o Ngôn ngữ điểu khiển dữ liệu o Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu o Bài tập tổng hợp GV. Phạm Thị Hoàng Nhung Bộ môn Công nghệ phần mềm Đại học Thủy lợi
 2. MỤC LỤC 1 Chương 1. GIỚI THIỆU 4 1.1 Lịch sử phát triển 4 1.2 Chuẩn SQL 4 1.3 Đặc điểm của SQL 4 1.4 Các loại lệnh của SQL 5 2 Chương 2. CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL) 6 2.1 Tạo một cơ sở dữ liệu 6 2.2 Tạo một bảng 6 2.2.1 Cú pháp 6 2.2.2 Tên của bảng 6 2.2.3 Xác định các thuộc tính 7 2.3 Các loại dữ liệu 7 2.3.1 Các loại dữ liệu được sử dụng trong MS Access 7 2.3.2 Các loại dữ liệu được sử dụng trong Oracle: 8 2.3.3 Các loại dữ liệu sử dụng trong SQL SERVER 12 2.4 Các loại ràng buộc trong bảng dữ liệu . 12 2.4.1 NOT NULL- Không rỗng 12 2.4.2 UNIQUE-Duy nhất 12 2.4.3 PRIMARY KEY- Khoá chính 13 2.4.4 FOREIGN KEY-Khoá ngoại 13 2.4.5 CHECK- Ràng buộc kiểm tra giá trị 14 2.4.6 DEFAULT-Mặc định 14 2.5 Sửa đổi cấu trúc 15 2.6 Xoá đối tượng 17 3 Chương 3. CÁC LỆNH QUẢN TRỊ DỮ LIỆU 17 3.1 Thêm hàng (INSERT) 17 3.2 Xóa hàng (DELETE) 18 3.3 Sửa đổi giá trị của một hàng (UPDATE) 18 4 Chương 4. NGÔN NGỮ ĐIỂU KHIỂN (DCL) 19 4.1 Lệnh GRANT 19 4.2 Lệnh REVOKE 20 5 Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) 21 5.1 Cú pháp 21 5.2 Ví dụ: 21 5.3 Đưa ra các cột 22 5.3.1 Đưa tất cả các cột 22 5.3.2 Đưa một số các cột 22 5.3.3 Tránh các giá trị trùng lặp (DISTINCT) 23 5.3.4 Đưa ra các giá trị của các biểu thức 23 5.3.5 Sử dụng bí danh cột 23 5.3.6 Sắp xếp thứ tự (ORDER BY) 24 5.4 Đưa ra các hàng 24 PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 2
 3. MỤC LỤC 5.4.1 Sử dụng các phép so sánh 24 5.4.2 Sử dụng các phép logic: AND, OR, NOT 25 5.4.3 Các toán tử của SQL 25 5.5 Sử dụng các hàm 27 5.5.1 Hàm số học 27 5.5.2 Một số hàm kiểu số tham khảo khác: 27 5.5.3 Các hàm ký tự 29 5.5.4 Các hàm ngày 33 5.5.5 Các hàm chuyển đổi kiểu 35 5.5.6 Hàm nhóm 37 5.5.7 Sử dụng hàm nhóm 37 5.5.8 Mệnh đề GROUP BY 37 5.5.9 Mệnh đề HAVING 38 5.6 Lấy thông tin từ nhiều bảng 39 5.6.1 Nối bằng (Equi-Join) 39 5.6.2 Bí danh bảng 40 5.6.3 Nối không bằng (Non Equi-Join) 40 5.6.4 Nối bảng với chính nó 41 5.6.5 Thực hiện kết nối thông qua từ khóa Join 41 5.7 Thực hiện các phép toán trên tập hợp 43 5.8 Các câu hỏi lồng nhau 44 5.8.1 Lệnh SELECT bên trong cho kết quả là 1 hàng 44 5.8.2 Lệnh SELECT bên trong cho kết quả là nhiều hàng 45 5.8.3 Mệnh đề HAVING trong SELECT lồng nhau. 48 5.8.4 Mệnh đề ORDER BY trong SELECT lồng nhau 49 5.9 Các lệnh lồng nhau liên kết 49 6 THỰC HÀNH TỔNG HỢP 51 6.1 Hướng dẫn thực hành 51 6.2 Bài số 1 52 6.3 Bài số 2 54 6.4 Bài số 3 58 PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 3
 4. Chương 1. GIỚI THIỆU 1 Chương 1. GIỚI THIỆU 1.1 Lịch sử phát triển SQL (Structured Query Language, đọc là "sequel") là tập lệnh truy xuất CSDL quan hệ. Ngôn ngữ SQL được IBM sử dụng đầu tiên trong hệ quản trị CSDL System R vào giữa những năm 70, hệ ngôn ngữ SQL đầu tiên (SEQUEL2) được IBM công bố vào tháng 11 năm 1976. Năm 1979, tập đoàn ORACLE giới thiệu thương phẩm đầu tiên của SQL, SQL cũng được cài đặt trong các hệ quản trị CSDL như DB2 của IBM và SQL/DS. Ngày nay, SQL được sử dụng rộng rãi và đuợc xem là ngôn ngữ chuẩn để truy cập CSDL quan hệ. 1.2 Chuẩn SQL Năm 1989, viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ (ANSI) công nhận SQL là ngôn ngữ chuẩn để truy cập CSDL quan hệ trong văn bản ANSI SQL89. Năm 1989, tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) công nhận SQL ngôn ngữ chuẩn để truy cập CSDL quan hệ trong văn bản ISO 9075-1989. Tất cả các hệ quản trị CSDL lớn trên thế giới cho phép truy cập bằng SQL và hầu hết theo chuẩn ANSI. 1.3 Đặc điểm của SQL - Ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Anh) - SQL là ngôn ngữ phi cấu trúc, tức là trong các lệnh của SQL người sử dụng CHỈ CẦN đưa ra yêu cầu hệ thống CÁI GÌ chứ không cần chỉ ra phải làm THẾ NÀO. - Ví dụ: Cho cấu trúc dữ liệu để quản lý học sinh như sau HOCSINH(MaHS, TenHS, ĐTB, Xeploai). Đưa ra TenHS, ĐTB của các học sinh có ĐTB>=8.0. Pascal SQL Type Hocsinh=Record - Tạo bảng HOCSINH MaHS: String[5]; TenHS: String[30]; - Sử dụng lệnh SELECT ĐTB: Real; Xeploai: String[30]; Select TenHS, ĐTB End; From HOCSINH HS: Array[1 100] Of Hocsinh; Where ĐTB>=5.0; Begin . For i:=1 to n do If HS[i].ĐTB>=8.0 then Writeln(HS[i].TenHS, HS[i].DTB); . End. PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 4
 5. Chương 1. GIỚI THIỆU - Ngôn ngữ SQL được sử dụng rất rộng rãi trong các Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. - SQL được chia 2 loại: SQL (ngôn ngữ hỏi) và PL/SQL (ngôn ngữ lập trình) 1.4 Các loại lệnh của SQL Chia làm các nhóm chính: - Cho phép truy vấn cơ sở dữ liệu để đưa ra các thông tin cần thiết (SELECT). - Các lệnh định nghĩa dữ liệu (DDL_ Data Definition Language): Tạo và thay đổi cấu trúc các đối tượng trong cơ sở dữ liệu (CREATE, ALTER ) - Các lệnh thực hiện trên dữ liệu (DML_ Data Manipulation Language): Cho phép thêm, sửa, xóa dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE ). - Các lệnh điều khiển dữ liệu (DCL_Data Control Language): Cho phép gán hoặc huỷ các quyền truy cập dữ liệu (GRANT, REVOTE) PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 5
 6. Chương 2. CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL) 2 Chương 2. CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL) 2.1 Tạo một cơ sở dữ liệu Cú pháp: Create Database Ví dụ: Tạo một cơ sở dữ liệu có tên là QLTV _ Quản lý thư viện Create Database QLTV; 2.2 Tạo một bảng 2.2.1 Cú pháp CREATE TABLE (Tên_thuộc_tính1 Kiểu_tt1 [NOT NULL], Tên_thuộc_tính2 Kiểu_tt2 [NOT NULL], Tên_thuộc_tínhn Kiểu_ttn [NOT NULL] [, CONSTRAINT mệnh đề ] ) Trong đó, mệnh đề CONSTRAINT cho phép ta khai báo các ràng buộc dữ liệu(chi tiết sẽ được trình bày ở phần sau). Ví dụ: Tạo bảng DOCGIA, có các thuộc tính: CREATE TABLE DOCGIA( MaDG Text(10) NOT NULL PRIMARY KEY, TenDG Text(30) NOT NULL, DiaChi Text(50) NOT NULL, Tuoi NUMBER) Bảng này sẽ được nhận một tên gọi và một cấu trúc (danh sách tên các thuộc tính và một vài đặc trưng). Khi mới được tạo, bảng chưa có dữ liệu, chỉ là một cấu trúc lôgic có thể tiếp nhận các dữ liệu. 2.2.2 Tên của bảng Tên của bảng được xác định ngay sau lệnh CREATE TABLE. Mỗi HQTCSDL có một quy tắc đặt tên riêng. Ví dụ : - Tên bảng phải bắt đầu bằng một chữ cái, có dưới 30 kí tự (chữ cái, chữ số, và dấu ‘_’). PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 6
 7. Chương 2. CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL) - Tên bảng phải khác tên gọi khác của bảng hay của khung nhìn và với tên gọi đã dành riêng của SQL. - Không phân biệt hoa, thường. 2.2.3 Xác định các thuộc tính Trong lệnh tạo bảng ta phải xác định cấu trúc của bảng. Cần phải xác định mỗi thuộc tính của một định nghĩa kết thúc bằng dấu ‘,’ và gồm: - Tên thuộc tính - Loại dữ liệu và độ dài - Các ràng buộc có liên quan. 2.3 Các loại dữ liệu Các loại dữ liệu được sử dụng còn tùy theo HQTCSDL. 2.3.1 Các loại dữ liệu được sử dụng trong MS Access Kiểu dữ Miêu tả Kích cỡ liệu Text Sử dụng ký tự hoặc kết hợp giữa ký Khả năng lưu trữ tối đa tự và số, như địa chỉ, hoặc những số (FieldSize)là 255 ký tự. không yêu cầu tính toán, như số điện thoại, mã nước, mã vùng Memo Sử dụng khi bạn cần lưu trữ một Khả năng lưu trữ tối đa là 65.536 lượng thông tin lớn, ví dụ như trường ký tự. thông tin ghi chú về một cán bộ. Number Number: Sử dụng cho những dữ liệu Khả năng lưu trữ có thể là 1, 2, 4, 8 cần tính toán (loại trừ tính tiền, sử tuỳ thuộc bào kiểu dữ liệu ta chọn dụng Currency Type). (byte, integer, long integer, single, douple, decimal), riêng đối với kiểu dữ liệu ReplicationID (GUI) thi khả năng lưu trữ là 16 byte. Date/Time Lưu trữ thông tin về thời gian. Sử dụng 8 byte để lưu trữ. Currency Sử dụng Currency cho các dữ liệu Khả năng lưu trữ là 8 byte. cần tính toán. Phần thập phân có thể có từ 1 đến 4 số. AutoNumber Đây là kiểu số tự động tăng với bước Sử dụng 4 byte để lưu trữ. Nếu tăng là 1. Ta không thể cập nhật lại chọn kiểu dữ liệu là ReplicationID PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 7
 8. Chương 2. CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL) được trường này. thì khả năng lưu trữ có thể lên tới 16 byte. Yes/No Kiểu dữ liệu YES/NO chỉ chứa một Sử dụng 1 bite để lưu trữ. trong 2 giá trị (Yes/No, True/False, On/ Off)Y OLE Object Đối tượng (như là một văn bản trong Sử dụng 1 GB để lưu trữ (tuỳ thuộc Microsoft Word, dữ liệu đồ hoạ, âm vào dung lượng của đĩa). thanh, hoặc một kiểu dữ liệu nhị phân ) Ngoài ra còn 2 loại dữ liệu khác như Hyperlink, Lookup Wizard. Đối với kiểu dữ liệu Number, ta còn có thể lựa chọ chi tiết: Kiểu dữ liệu Miêu tả Độ Kích cỡ chính xác thập phân Byte Lưu trữ số từ 0 đến 255 (không có phân số) Không 1 byte Decimal Lưu trữ tối đa 10^38-1 28 12bytes Integer Lưu trữ số từ -32,768 to 32,767 (không có Không 2 bytes phân số). Long Integer Lưu trữ số từ -2,147,483,648 tới None 4 bytes 2,147,483,647 (không có phân số). Single Lưu trữ số từ -3.402823E38 to -1.401298E- 7 4 bytes 45 cho giá trị âm và từ 1.401298E-45 to 3.402823E38 giá trị dương. Double Lưu trữ số từ -1.79769313486231E308 tới - 15 8 bytes 4.94065645841247E-324 cho giá trị âm và từ 4.94065645841247E–324 to 1.79769313486231E308 giá trị dương. 2.3.2 Các loại dữ liệu được sử dụng trong Oracle: 1. CHAR Kiểu CHAR dùng để khai báo một chuỗi có chiều dài cố định, khi khai báo biến hoặc cột kiểu CHAR với chiều dài chỉ định thì tất cả các mục tin của biến hay cột này đều có cùng chiều dài được chỉ định. Các mục tin ngắn hơn ORACLE sẽ tự động thêm vào các khoảng trống cho đủ chiều dài. ORACLE không cho phép PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 8
 9. Chương 2. CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL) gán mục tin dài hơn chiều dài chỉ định đối với kiểu CHAR. Chiều dài tối đa cho phép của kiểu CHAR là 255 byte 2. VARCHAR2 Kiểu VARCHAR2 dùng để khai báo chuỗi ký tự với chiều dài thay đổi. Khi khai báo một biến hoặc cột kiểu VARCHAR2 phải chỉ ra chiều dài tối đa, các mục tin chứa trong biến hay cột kiểu VARCHAR2 có chiều dài thực sự là chiều dài của mục tin. ORACLE không cho phép gán mục tin dài hơn chiều dài tối đa chỉ định đối với kiểu VARCHAR2. Chiều dài tối đa kiểu VARCHAR2 là 2000 byte 3. VARCHAR Hiện tại ORACLE xem kiểu VARCHAR2 và VARCHAR là như nhau, tuy nhiên ORACLE khuyên nên dùng VARCHAR2. ORACLE dự định trong tương lai dùng kiểu VARCHAR để chứa các chuỗi với chiều dài biến đổi, nhưng trong phép so sánh sẽ được chỉ định theo nhiều ngữ nghĩa khác nhau. 4. NUMBER Kiểu số của ORACLE dùng để chứa các mục tin dạng số dương, số âm, số với dấu chấm động. NUMBER(p, s) Trong đó: p: số chữ số trước dấu chấm thập phân (precision), p từ 1 đến 38 chữ số s: số các chữ số tính từ dấu chấm thập phân về bên phải (scale), s từ -84 đến 127 NUMBER(p) số có dấu chấm thập phân cố định với precision bằng p và scale bằng 0 NUMBER số với dấu chấm động với precision bằng 38. Nhớ rằng scale không được áp dụng cho số với dấu chấm động. Ví dụ sau cho thấy cách thức ORACLE lưu trữ dữ liệu kiểu số tùy theo cách định precision và scale khác nhau: Dữ liệu thực Kiểu Lưu trữ 7456123.89 NUMBER 7456123.89 7456123.89 NUMBER(9) 7456123 7456123.89 NUMBER(9,2) 7456123.89 7456123.89 NUMBER(9,1) 7456123.8 7456123.89 NUMBER(6) Không hợp lệ PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 9
 10. Chương 2. CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL) 7456123.8 NUMBER(15,1) 7456123.8 7456123.89 NUMBER(7,-2) 7456100 7456123.89 NUMBER(-7,2) Không hợp lệ 5. FLOAT Dùng để khai báo kiểu số dấu chấm động, với độ chính xác thập phân 38 hay độ chính xác nhị phân là 126. FLOAT(b) Khai báo kiểu dấu chấm động với độ chính xác nhị phân là b, b từ 1 đến 126. Có thể chuyển từ độ chính xác nhị phận sang độ chính xác thập phân bằng cách nhân độ chính xác nhị phân với 0.30103. 6. LONG Dùng để khai báo kiểu chuỗi ký tự với độ dài biến đổi, chiều dài tối đa của kiểu LONG là 2 gigabyte. Kiểu LONG thường được dùng để chứa các văn bản. Có một số hạn chế khi dùng kiểu LONG: - Một table không thể chứa nhiều hơn một cột kiểu LONG. - Dữ liệu kiểu LONG không thể tham gia vào các ràng buộc toàn vẹn, ngoại trừ kiểm tra NULL và khác NULL. - Không thể index một cột kiểu LONG. - Không thể truyền tham số kiểu LONG cho hàm hoặc thủ tục. - Các hàm không thể trả về dữ liệu kiểu LONG. - Trong câu lệnh SQL có truy cập các cột kiểu LONG, thì việc cập nhật hoặc khóa các bảng chỉ cho phép trong cùng một CSDL Ngoài ra, các cột kiểu LONG không được tham gia trong các thành phần sau của câu lệnh SQL: - Các mệnh đề WHERE, GROUP BY, ORDER BY, CONNECT BY hoặc với tác tử DISTINCT trong câu lệnh SELECT. - Các hàm sử dụng trong câu lệnh SQL như SUBSTR, INSTR. - Trong danh sách lựa chọn của câu lệnh SELECT có sử dụng mệnh đề GROUP BY. - Trong danh sách lựa chọn của câu hỏi con, câu hỏi có sử dụng các toán tử tập hợp. - Trong danh sách lựa chọn của câu lệnh CREATE TABLE AS SELECT 7. DATE PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 10
 11. Chương 2. CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL) Dùng để chứa dữ liệu ngày và thời gian. Mặc dù kiểu ngày và thời gian có thể được chứa trong kiểu CHAR và NUMBER. Với giá trị kiểu DATE, những thông tin được lưu trữ gồm thế kỷ, năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây. ORACLE không cho phép gán giá trị kiểu ngày trực tiếp, để gán giá trị kiểu ngày, bạn phải dùng TO_DATE để chuyển giá trị kiểu chuỗi ký tự hoặc kiểu số. Nếu gán một giá trị kiểu ngày mà không chỉ thời gian thì thời gian mặc định là 12 giờ đêm, Nếu gán giá trị kiểu ngày mà không chỉ ra ngày, thì ngày mặc định là ngày đầu của tháng. Hàm SYSDATE cho biết ngày và thời gian hệ thống. Tính toán đối với kiểu ngày: Đối với dữ liệu kiểu ngày, bạn có thể thực hiện các phép toán cộng và trừ. Ví dụ: - SYSDATE+1 ngày hôm sau - SYSDATE-7 cách đây một tuần - SYSDATE+(10/1440) mười phút sau - Ngày Julian: Là giá trị số cho biết số ngày kể từ ngày 1 tháng giêng năm 4712 trước công nguyên.Ví dụ: SELECT TO_CHAR (TO_DATE('01-01-1992', 'MM-DD-YYYY'), 'J') JULIAN FROM DUAL Cho kết quả: JULIAN 2448623 8. RAW và LONG RAW Kiểu RAW và LONG RAW dùng để chứa các chuỗi byte, các dữ liệu nhị phân như hình ảnh, âm thanh. Các dữ liệu kiểu RAW chỉ có thể gán hoặc truy cập chứ không được thực hiện các thao tác như đối với chuỗi ký tự. Kiểu RAW giống như kiểu VARCHAR2 và kiểu LONG RAW giống kiểu LONG, chỉ khác nhau ở chổ ORACLE tự động chuyển đổi các giá trị kiểu CHAR, VARCHAR2 và LONG giữa tập hợp ký tự của CSDL và tập ký tự của các ứng dụng. 9. ROWID Mỗi mẫu tin trong CSDL có một địa chỉ có kiểu ROWID. ROWID gồm block.row.file, trong đó: block : chuỗi hệ hexa cho biết block chứa row PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 11
 12. Chương 2. CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL) row : chuỗi hệ hexa cho biết row trong block file : chuỗi hệ hexa cho biết database file chứa block Ví dụ: 0000000F.0000.0002 Row đầu tiên trong block 15 của data file thứ hai. 10. MLSLABEL Kiểu MLSLABEL dùng để chứa label dạng nhị phân mà ORACLE dùng để đảm bảo hoạt động của bản thân hệ thống. 2.3.3 Các loại dữ liệu sử dụng trong SQL SERVER Phần này sẽ được trình bày trong phần sau, khi học về SQL SERVER 2000. 2.4 Các loại ràng buộc trong bảng dữ liệu . Các dạng constraint gồm: - NOT NULL - UNIQUE - PRIMARY KEY - FOREIGN KEY ( Referential ) - CHECK 2.4.1 NOT NULL- Không rỗng - Khi có mệnh đề NOT NULL có trong định nghĩa của một cột thì ta bắt buộc thuộc tính này phải có giá trị. Nếu ta không chỉ thị gì trong định nghĩa của thuộc tính thì nó có thể có hoặc không có giá trị. CREATE TABLE NHANVIEN( MaNV NUMBER(10) NOT NULL, TenNV CHAR(30)) 2.4.2 UNIQUE-Duy nhất - Chỉ ra ràng buộc duy nhất, các giá trị của cột chỉ trong mệnh đề UNIQUE trong các row của table phải có giá trị khác biệt. Giá trị null là cho phép nêu UNIQUE dựa trên một cột. Ví dụ: CREATE TABLE NHANVIEN ( MaNV NUMBER(10) NOT NULL, TenNV CHAR(30), DiachiNV CHAR(50) CONSTRAINT UNQ_Ten_Diachi UNIQUE(Ten,Diachi)) PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 12
 13. Chương 2. CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL) 2.4.3 PRIMARY KEY- Khoá chính - Chỉ ra ràng buộc duy nhất (giống UNIQUE), tuy nhiên khoá là dạng khoá UNIQUE cấp cao nhất. Một table chỉ có thể có một PRIMARY KEY. Các giá trị trong PRIMARY KEY phải NOT NULL. Cú pháp: [CONSTRAINT constraint_name ] PRIMARY KEY [CLUSTERED|NONCLUSTERED] [( colname [,colname2 [ ,colname16]])] Ví dụ: CREATE TABLE NHANVIEN ( MaNV char(10) NOT NULL primary key, TenNV char(30), DiachiNV char(50), ) Hoặc ta có thể viết câu lệnh sau: CREATE TABLE NHANVIEN ( MaNV char(10) NOT NULL, TenNV char(30), DiachiNV char(50), CONSTRAINT NV_P_K PRIMARY KEY (MaNV)) 2.4.4 FOREIGN KEY-Khoá ngoại Chỉ ra mối liên hệ ràng buộc tham chiếu giữa bảng này với bảng khác. Từ khoá ON DELETE CASCADE được chỉ định trong dạng khoá này để chỉ khi dữ liệu cha bị xoá thì dữ liệu con cũng tự động bị xoá theo. Cú pháp: [CONSTRAINT constraint_name ] [FOREIGN KEY (colname [,colname2 [ ,colname16]])] REFERENCES reference_table [(ref_colname[,ref_colname2[ ,ref_colname 16]])] Ví dụ: Hai bảng DONVI và bảng NHANVIEN có mối quan hệ cha – con (1_N). Thuộc tính MaDV trong bảng NHANVIEN(bảng con) là khoá ngoại, được tham chiếu từ thuộc tính MaDV của bảng DONVI(bảng cha) Ta tạo 2 bảng như sau: PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 13
 14. Chương 2. CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL) CREATE TABLE DONVI ( MaDV char(2) primary key, TenDV char(20) not null ) CREATE TABLE NHANVIEN ( MaNV char(10) primary key, TenNV char(30) not null, Diachi char(50), madv char(2) CONSTRAINT k_n_madv FOREIGN KEY(madv) REFERENCES DONVI(MaDV) ) 2.4.5 CHECK- Ràng buộc kiểm tra giá trị Ràng buộc CHECK được sử dụng để yêu cầu các giá trị trong cột, hoặc khuôn dạng dữ liệu trong cột phải theo một quy tắc nào đó. Trên một cột có thể có nhiều ràng buộc này. Để khai báo một rang buộc CHECK cho một cột nào đó ta dùng cú pháp sau. Cú pháp: [CONSTRAINT constraint_name] CHECK (expression) Trong đó, expression là một biểu thức logic. Sau khi có ràng buộc này, giá trị nhập vào cho cột phải thoả mãn điều kiện mới được chấp nhận. Ví dụ: CREATE TABLE NHANVIEN (MaNV CHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY, TenNV CHAR(30), Luong NUMBER(10,2) CONSTRAINT CK_SAL CHECK(SAL>500)) 2.4.6 DEFAULT-Mặc định Ràng buộc DEFAULT được sử dụng để quy định giá trị mặc định cho một cột. Giá trị này sẽ tự động gán cho cột nếu người sử dụng không nhập vào khi bổ sung bản ghi. Cú pháp: PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 14
 15. Chương 2. CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL) [CONSTRAINT constraint_name] DEFAULT {const_expression/nonarguments_function/NULL} Ví dụ: CREATE TABLE NHANVIEN ( MaNV char(10) primary key, TenNV char(30) not null, Gioitinh char(3) DEFAULT ‘Nam’ ) 2.5 Sửa đổi cấu trúc Có thể sửa đổi cấu trúc của bảng hiện đang tồn tại bằng lệnh ALTER. Chúng ta có thể thêm một thuộc tính (cột) mới, thay đổi cấu trúc của một thuộc tính (cột ) đang có, bổ sung khoá, bổ sung ràng buộc. Cú pháp tổng quát: ALTER TABLE table_name [ADD {col_name column_properties [column_constraints] [[,]table_constraint ] } [,{next_col_name|next_table_constraint}] ] [DROP [CONSTRAINT] constraint_name1 [, constraint_name2] ] /ALTER {col_name column_properties [column_constraints] [[,]table_constraint ] } [,{next_col_name|next_table_constraint}] ] Thêm một ràng buộc CHECK ALTER TABLE DONVI ADD CONSTRAINT check_madv CHECK (MaDV LIKE ‘[0-9][0-9]’) Thêm một thuộc tính. Cú pháp: ALTER TABLE ADD COLUMN Tên_cột , Kiểu_cột[(size)] ) Ví dụ: ALTER TABLE DONVI PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 15
 16. Chương 2. CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL) ADD(GhiChu, VARCHAR(255)) Chú ý: Trong một số HQTCSDL ta cần phải thêm từ khoá COLUMN như sau: Cú pháp: ALTER TABLE ADD COLUMN Tên_cột , Kiểu_cột[(size)] ) Ví dụ: ALTER TABLE NHANVIEN ADD COLUMN GhiChu Text(50)); Thay đổi kiểu của một thuộc tính. Cú pháp: ALTER TABLE ALTER (Tên_cột, Kiểu_mới) Ví dụ: ALTER TABLE NHANVIEN ALTER(HoTen, VARCHAR(40)) Chú ý: Trong một số HQTCSDL ta cần phải thêm từ khoá COLUMN như sau: Cú pháp: ALTER TABLE ALTER COLUMN Tên_cột , Kiểu_cột_mới[(size)] Ví dụ: ALTER TABLE NHANVIEN ALTER COLUMN GhiChu Memo Xóa một thuộc tính Cú pháp: ALTER TABLE DROP Ví dụ: ALTER TABLE NHANVIEN DROP GhiChu Chú ý: Trong một số HQTCSDL ta cần phải thêm từ khoá COLUMN như sau: PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 16
 17. Chương 2. CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL) Cú pháp: ALTER TABLE DROP COLUMN Tên_cột Ví dụ: ALTER TABLE NHANVIEN DROP COLUMN GhiChu 2.6 Xoá đối tượng Cú pháp: DROP Ví dụ: DROP TABLE SINHVIEN 3 Chương 3. CÁC LỆNH QUẢN TRỊ DỮ LIỆU 3.1 Thêm hàng (INSERT) Cú pháp: INSERT [INTO] (Column1, Column2, , Columnn) VALUES (Values1, Values2, ., Valuesn) Lệnh này được dùng để xen thêm một hoặc nhiều dòng (bản ghi) mới vào một bảng. Dạng đơn giản nhất của lệnh này là thêm mỗi lần 1 dòng. Nó đòi hỏi phải nên tên của bảng, tên các thuộc tính và giá trị cần gán cho chúng. Nếu không nêu tên các thuộc tính thì điều đó có nghĩa là tất cả các thuộc tính trong bảng đều cần được thêm giá trị theo thứ tự từ trái sang phải. Ví dụ 1: Giả sử ta đã có cấu trúc bảng NHANVIEN(MaNV, TenNV, Diachi, Tuoi) - Thêm bản ghi mới có tất cả các trường cho bảng NHANVIEN. Vì tất cả các thuộc tính trong bảng đều được thêm giá trị nên ta không cần có danh sách các thuộc tính ngay sau tên bảng NHANVIEN. INSERT INTO NHANVIEN VALUES(‘DHTL05’,’Nguyễn Công Thành’, ‘KhoaCNTT’,22 ) - Thêm bản ghi mới vào bảng, để tuổi không xác định: INSERT INTO DOCGIA(MaDG,TenDG,DiaChi) VALUES(‘DHTL06’,’Nguyễn Phương Lan’, ‘Khoa May’ ) - Ngoài ra chúng ta còn có thêm dữ liệu cho bảng từ giá trị của bảng khác: PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 17
 18. Chương 3. CÁC LỆNH QUẢN TRỊ DỮ LIỆU Cú pháp: INSERT [INTO] (Column1, Column2, , Columnn) SELECT Select_list FROM Ví dụ: insert into NHANVIEN_tam (TenNV, Tuoi) select TenNV, Tuoi from NHANVIEN where Tuoi > 20 3.2 Xóa hàng (DELETE) Cú pháp: DELETE FROM WHERE Lệnh này gồm 1 mệnh đề DELETE FROM để chỉ ra tên gọi của bảng được xét, và một mệnh để WHERE để chỉ ra các dòng cần phải xóa. Như vậy, ta có thể cùng lúc xóa được nhiều dòng nếu dòng đó thỏa mãn điều kiện. Muốn xóa mọi dòng của một bảng thì không cần đưa vào mệnh đề WHERE. Ví dụ: Xóa một bản ghi (dòng) có MaDG=’DHTL01’ trong bảng DOCGIA. DELETE FROM DOCGIA WHERE MaDG=’DHTL01’ Xóa những độc giả có địa chỉ là: 41NC có trong bảng DOCGIA. DELETE FROM DOCGIA WHERE Diachi=’41NC’ 3.3 Sửa đổi giá trị của một hàng (UPDATE) Cú pháp: UPDATE SET (Colunm_name= ) WHERE Ví dụ: UPDATE DOCGIA SET (Diachi= ‘Khoa Cong trinh’) WHERE MaDG= ‘TD001’ PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 18
 19. Chương 4. NGÔN NGỮ ĐIỂU KHIỂN (DCL) 4 Chương 4. NGÔN NGỮ ĐIỂU KHIỂN (DCL) Ngôn ngữ điều khiển được sử dụng trong việc cấp phát hay huỷ bỏ quyền của người sử dụng. 4.1 Lệnh GRANT Câu lệnh này dùng để cấp phát quyền cho người sử dụng trên đối tượng Cơ sở dữ liệu hoặc quyền thực thi các câu lệnh SQL SERVER. Cú pháp có 2 dạng như sau: Dạng 1: Cấp quyền đối với câu lệnh SQL GRANT ALL | statement [, ,statementN ] TO account [, ,accountN] Dạng 2: Cấp quyền đối với các đối tượng trong cơ sở dữ liệu GRANT ALL | permission [, ,permissionN] ON table_name |view_name [(column1 [, ,columnN])] |ON stored_procedure TO account [, ,accountN] Trong đó: - ALL: là từ khoá được sử dụng khi muốn cấp phát tất cả các quyền cho người sử dụng. - Account: là tên tài khoản đăng nhận hệ thống - Permission: là quyền cấp phát cho người sử dụng trên đối tượng cơ sở dữ liệu: o Các quyền có thể cấp phát trên một bảng hoặc một View: Select, Insert, Delete, Update. o Các quyền có thể cấp phát trên cột của bảng hoặc của View: Select, Update o Quyền có thể cấp phát với các thủ tục: EXCUTE(thực thi) - Statement: Là câu lệnh được cấp phát cho người sử dụng Các câu lệnh có thể cấp phát là: o CREATE DATABASE o CREATE TABLE o CREATE VIEW o CREATE PROCEDURE PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 19
 20. Chương 4. NGÔN NGỮ ĐIỂU KHIỂN (DCL) o CREATE RULE o CREATE DEFAULT o BACKUP DATABASE o BACKUP LOG Ví dụ 1: Câu lệnh sau sẽ 3 cấp quyền SELECT, UPDATE, INSERT trên các thuộc tính (TenNV,DiaChi, Tuoi) của bảng NHANVIEN cho 2 người sử dụng phnhung, htvan. GRANT SELECT, UPDATE, INSERT ON NHANVIEN(TenNV,DiaChi, Tuoi) TO phnhung, htvan Ví dụ 2: Câu lệnh sau sẽ cấp quyền tạo bảng, tạo View và tạo thủ tục cho người dùng phnhung. GRANT CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE TO phnhung 4.2 Lệnh REVOKE Lệnh REVOKE được dùng để huỷ bỏ quyền đã được cấp phát cho người sử dụng. Câu lệnh này cũng có 2 dạng tương tự như câu lệnh GRANT. Dạng 1: Huỷ quyền thực hiện câu lệnh: REVOKE ALL | statement [, ,statementN] FROM account [, ,accountN] Dạng 2: Huỷ quyền thực hiện các đối tượng: REVOKE ALL | permission [, ,permissionN]} ON table_name | view_name [(column [, ,columnN])] | stored_procedure FROM account [, ,accountN ] PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 20
 21. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) 5 Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) - Mệnh đề SELECT cho phép chỉ ra các thuộc tính mà ta muốn tìm. Thứ tự các thuộc tính trong kết quả là thứ tự mà nó xuất hiện trong lệnh SELECT. Bằng cách đó cho phép ta thực hiện được phép chiếu của quan hệ. - Như vậy, kết quả của câu lệnh SELECT là một bảng, bảng đó là kết quả của phép chiếu qua bảng xuất phát. - SELECT có thể thực hiện trên 1 bảng hoặc trên nhiều bảng. - SELECT có nhiều mệnh đề, mỗi mệnh đề đảm bảo một chức năng. 5.1 Cú pháp SELECT [DISTINCT]|Columns_list|Expression_list|* FROM WHERE GROUP BY HAVING ORDER BY [ACS| DESC] Trong đó: - Sau SELECT: Các thông tin cần đưa ra, đó chính là danh sách các thuộc tính - Sau FROM: Danh sách các tên bảng, từ đó thông tin được lấy ra. - Sau WHERE: Các biểu thức logic, chỉ ra thông tin được lấy ra từ hàm nào hoặc điều kiện nối giữa các bảng. - Sau GROUP BY: Các cột mà trong đó được tính theo từng nhóm. - Sau HAVING: Biểu thức logic chỉ ra thông tin được lấy ra từ nhóm nào. - Sau ORDER BY: Chỉ ra các cột mà trong đó thông tin được sắp xếp theo thứ tự. o ASC: thông tin được sắp xếp theo chiều tăng dần (ASCendent) o DESC: thông tin được sắp xếp theo chiều giảm dần(DESCendent) 5.2 Ví dụ: Xét bảng: NHANVIEN PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 21
 22. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) NHANVIEN MaNV HoTen CongViec Luong MaDV NV001 Phạm Thị Nhàn Thư ký 500 0001 NV002 Hoàng Thanh Vân Giáo viên 600 0001 NV003 Hoàng Thị Lan Giáo viên 200 0002 NV004 Đỗ Trung Dũng Thư ký 700 0003 5.3 Đưa ra các cột 5.3.1 Đưa tất cả các cột Ví dụ: Đưa tất cả các thông tin về nhân viên SELECT * FROM NHANVIEN Kết quả: Toàn bộ bảng trên. 5.3.2 Đưa một số các cột Ví dụ: Đưa ra Hoten, Luong của các nhân viên SELECT Hoten, Luong FROM NHANVIEN Kết quả: sl_NV_some_col Hoten Luong Phạm Thị Nhàn 500 Hoàng Thanh Vân 600 Hoàng Thị Lan 200 Đỗ Trung Dũng 700 PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 22
 23. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) 5.3.3 Tránh các giá trị trùng lặp (DISTINCT) Ví dụ: Đưa ra các công việc khác nhau trong bảng NHANVIEN SELECT DISTINCT Congviec FROM NHANVIEN Kết quả: - Nếu không có lệnh DISTINCT và có DISTINCT: Congviec CongViec Thư ký Giáo viên Giáo viên Thư ký Giáo viên Thư ký 5.3.4 Đưa ra các giá trị của các biểu thức Ví dụ: Đưa ra Hoten, Luongnam (Lương *12) của tất cả các nhân viên SELECT Hoten, Luong*12 FROM NHANVIEN Kết quả: sl_bieuthuc Hoten Expr1001 Phạm Thị Nhàn 6000 Hoàng Thanh Vân 7200 Hoàng Thị Lan 2400 Đỗ Trung Dũng 8400 5.3.5 Sử dụng bí danh cột SELECT Hoten, Luong*12 AS Luongnam FROM NHANVIEN Kết quả: Hoten LuongNam Phạm Thị Nhàn 6000 Hoàng Thanh Vân 7200 Hoàng Thị Lan 2400 Đỗ Trung Dũng 8400 PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 23
 24. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) 5.3.6 Sắp xếp thứ tự (ORDER BY) Ví dụ: Đưa ra Hoten, Luong sắp xếp theo thứ tự tăng dần/ giảm dần của Luong. SELECT Hoten, Luong FROM NHANVIEN ORDER BY Luong [ASC/ DESC] Kết quả: Hoten Luong Hoàng Thị Lan 200 Phạm Thị Nhàn 500 Hoàng Thanh Vân 600 Đỗ Trung Dũng 700 - Trong đó ASC(ascendent) là tăng dần, DESC(descendent) là giảm dần. - Nếu để giá trị mặc định thì sẽ sắp xếp theo chiều tăng dần. 5.4 Đưa ra các hàng Lệnh có dạng: SELECT [DISTINCT]|Columns_list|Expression_list|* FROM WHERE Điều kiện sau mệnh để Where là một biểu thức lôgic, sử dụng các phép toán sau: 5.4.1 Sử dụng các phép so sánh = : Toán tử bằng hay tương đương != : Toán tử khác hay không tương đương > : Toán tử lớn hơn = : Toán tử lớn hơn hoặc bằng 300 PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 24
 25. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) Hoten Luong Phạm Thị Nhàn 500 Hoàng Thanh Vân 600 Đỗ Trung Dũng 700 5.4.2 Sử dụng các phép logic: AND, OR, NOT Ví dụ: Đưa ra Hoten, Luong của những nhân viên có công việc là Giáo viên và mức lương >300. SELECT HoTen, Luong FROM NHANVIEN WHERE (Luong>300) AND (Congviec='Giáo viên') Kết quả: HoTen Luong Hoàng Thanh Vân 600 - Phân tích ví dụ sau: SELECT HoTen, Luong FROM NHANVIEN WHERE (((Luong)>400) AND (Not(CongViec)=('Thư ký') ) OR (Congviec=('Thư ký' ) )) Kết quả: HoTen Luong Phạm Thị Nhàn 500 Hoàng Thanh Vân 600 Đỗ Trung Dũng 700 5.4.3 Các toán tử của SQL - [NOT] BETWEEN x AND y: [Không] nằm giữa giá trị X và Y - IN (danh sách): thuộc bất kỳ giá trị nào trong danh sách - x [NOT] LIKE y: Đúng nếu x [không] giống khung mẫu y. Các ký tự dùng trong khuôn mẫu: Dấu gạch dưới ( _ ) : Chỉ một ký tự bất kỳ Dấu phần trăm ( % ) : Chỉ một nhóm ký tự bất kỳ - IS [NOT] NULL: kiểm tra giá trị rỗng - EXISTS: Trả về TRUE nếu có tồn tại. Ví dụ: PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 25
 26. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) - Phép BETWEEN AND Ví dụ: Đưa ra những nhân viên có Lương trong khoảng 300 đến 600. SELECT HoTen, Luong FROM NHANVIEN WHERE Luong BETWEEN 300 AND 600 Kết quả: HoTen Luong Phạm Thị Nhàn 500 Hoàng Thanh Vân 600 - Phép IN ( Một tập hợp); Ví dụ: Đưa ra những nhân viên có lương hoặc 200, 300, 600. SELECT HoTen, Luong FROM NHANVIEN WHERE Luong IN (200,500,600) Kết quả: HoTen Luong Phạm Thị Nhàn 500 Hoàng Thanh Vân 600 Hoàng Thị Lan 200 - Phép LIKE - Ký tự thay thế ‘%’ đại diện cho một nhóm các ký tự chưa biết (trong Access là: *). - Ký tự thay thế ‘_’ đại diện cho một ký tự chưa biết (trong Access là:?). - Ví dụ: Đưa ra Hoten, Congviec của các nhân viên có Họ tên bắt đầu bằng chữ ‘Hoàng’. SELECT HoTen, Congviec FROM NHANVIEN WHERE Hoten LIKE 'Hoàng*' Kết quả: HoTen Congviec Hoàng Thanh Vân Giáo viên Hoàng Thị Lan Giáo viên PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 26
 27. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) Ví dụ: SELECT HoTen, Congviec FROM NHANVIEN WHERE Hoten LIKE 'Hoàng Thanh Vân' - Phép IS [NOT] NULL Ví dụ: SELECT * FROM NHANVIEN WHERE Diachi IS NULL 5.5 Sử dụng các hàm Các HQTCSDL đưa ra các hàm khác nhau, vì thế khi làm việc với HQTCSDL nào chúng ta nên tìm hiểu các hàm và cách sử dụng chúng đối với HQTCSDL đó. Sau đây là một số các loại hàm thường dùng. 5.5.1 Hàm số học Đầu vào và đầu ra là các giá trị kiểu số. ROUND(n[,m]): Cho giá trị làm tròn của n (đến cấp m, mặc nhiên m=0) TRUNC(n[,m]): Cho giá trị n lấy m chữ số tính từ chấm thập phân. CEIL(n): Cho số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng n. FLOOR(n): Cho số nguyên lớn nhất bằng hoặc nhỏ hơn n. POWER(m,n): Cho lũy thừa bậc n của m. EXP(n): Cho giá trị của en SQRT(n): Cho căn bậc 2 của n, n>=0 SIGN(n): Cho dấu của n. n 0 có SIGN(n)= 1 ABS(n): Cho giá trị tuyệt đối MOD(m,n): Cho phần dư của phép chia m cho n 5.5.2 Một số hàm kiểu số tham khảo khác: LOG(m,n) cho logarit cơ số m của n SIN(n) cosin của n (n tính bằng radian) COS(n) cho cosin của n (n tính bằng radian) PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 27
 28. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) TAN(n) cotang của n (n tính bằng radian) Ví dụ hàm ROUND(n[,m]): SELECT ROUND(4.923,1), ROUND(4.923), ROUND(4.923,-1), ROUND(4.923,2) FROM DUMMY; ROUND(4.923,1) ROUND(4.923) ROUND(4.923,-1) ROUND(4.923,2) 4.9 5 0 4.92 Ví dụ hàm TRUNC(n[,m]): SELECT TRUNC (4.923,1), TRUNC (4.923), TRUNC (4.923,-1), TRUNC (4.923,2) FROM DUMMY; TRUNC(4.923,1) TRUNC(4.923) TRUNC(4.923,-1) TRUNC(4.923,2) 4.9 4 0 4.92 Ví dụ hàm CEIL(n) SELECT CEIL (SAL), CEIL(99.9),CEIL(101.76), CEIL(-11.1) FROM EMP WHERE SAL BETWEEN 3000 AND 5000; CEIL(SAL) CEIL(99.9) CEIL(101.76) CEIL(-11.1) 5000 100 102 -11 3000 100 102 -11 3000 100 102 -11 Ví dụ hàm FLOOR(n) SELECT FLOOR (SAL), FLOOR (99.9), FLOOR (101.76), FLOOR (-11.1) FROM EMP WHERE SAL BETWEEN 3000 AND 5000; FLOOR(SAL) FLOOR(99.9) FLOOR(101.76) FLOOR(-11.1) 5000 99 101 -12 3000 99 101 -12 3000 99 101 -12 Ví dụ hàm POWER(m,n) SELECT SAL, POWER(SAL,2), POWER(SAL,3), POWER(50,5) FROM EMP WHERE DEPTNO =10; SAL POWER(SAL,2) POWER(SAL,3) POWER(50,5) 5000 25000000 1.2500E+11 312500000 PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 28
 29. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) 2450 6002500 1.4706E+10 312500000 1300 1690000 2197000000 312500000 Ví dụ hàm EXP(n) SELECT EXP(4) FROM DUMMY; EXP(4) 54.59815 Ví dụ hàm SQRT(n) SELECT SAL, SQRT(SAL), SQRT(40), SQRT (COMM) FROM EMP WHERE DEPTNO =10; SAL SQRT(SAL) SQRT(40) SQRT(COMM) 5000 70.7106781 6.32455532 2450 49.4974747 6.32455532 1300 36.0555128 6.32455532 Ví dụ hàm SIGN(n) SELECT SAL-NVL(COMM,0), SIGN(SAL-NVL(COMM,0)), NVL(COMM,0)-SAL, SIGN(NVL(COMM,0)-SAL) FROM EMP WHERE DEPTNO =30 SAL-NVL(COMM,0)SIGN(SAL-NVL(COMM,0))NVL(COMM,0)-SAL SIGN(NVL(COMM,0)-SAL) 2850 1 -2850 -1 -150 -1 150 1 1300 1 -1300 -1 1500 1 -1500 -1 950 1 -950 -1 750 1 -750 -1 5.5.3 Các hàm ký tự - CONCAT(char1, char2): Cho kết hợp của 2 chuỗi ký tự, tương tự như sử dụng toán tử. - INITCAP(char): Cho chuỗi với ký tự đầu các từ là ký tự hoa - LOWER(char): Cho chuỗi ký tự viết thường (không viết hoa) - LPAD(char1, n [,char2]): Chochuỗi ký tự có chiều dài bằng n. Nếu chuỗi char1 ngắn hơn n thì thêm vào bên trái chuỗi char2 cho đủ n ký tự. Nếu chuỗi char1 dài hơn n thì giữ lại n ký từ tính từ trái sang - LTRIM(char1, n [,char2]): Bỏ các ký tự trống bên trái - NLS_INITCAP(char): Cho chuỗi với ký tự đầu các từ là chữ hoa, các chữ còn lại là chữ thường PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 29
 30. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) - REPLACE(char,search_string[,replacement_string]): Thay tất cả các chuỗi search_string có trong chuỗi char bằng chuỗi replacement_string. - RPAD(char1, n [,char2]):Giống LPAD(char1, n [,char2]) nhưng căn phải. - RTRIM(char1, n [,char2]): Bỏ các ký tự trống bên phải - SOUNDEX(char): Cho chuỗi đồng âm của char. - SUBSTR(char, m [,n]): Cho chuỗi con của chuỗi char lấy từ vị trí m vế phải n ký tự, nếu không chỉ n thì lấy cho đến cuối chuỗi - TRANSLATE(char, from, to): Cho chuỗi trong đó mỗi ký tự trong chuỗi from thay bằng ký tự tương ứng trong chuỗi to, những ký tự trong chuỗi from không có tương ứng trong chuỗi to sẽ bị loại bỏ. - UPPER(char): Cho chuỗi chữ hoa của chuỗi char - ASCII(char): Cho ký tự ASCII của byte đầu tiên của chuỗi char - INSTR(char1, char2 [,n[,m]]): Tìm vị trí chuỗi char2 trong chuỗi char1 bắt đầu từ vị trí n, lần xuất hiện thứ m. - LENGTH(char): Cho chiều dài của chuỗi char Ví dụ hàm LOWER(char) SELECT LOWER(DNAME), LOWER(‘SQL COURSE’) FROM DEPT; LOWER(DNAME) LOWER('SQL accounting sql course research sql course sales sql course operations sql course Ví dụ hàm UPPER(char) SELECT ENAME FROM EMP WHERE ENAME = UPPER(‘Smith’); ENAME SMITH Ví dụ hàm INITCAP(char) SELECT INITCAP(DNAME), INITCAP(LOC) FROM DEPT; INITCAP(DNAME) INITCAP(LOC) Accounting New York Research Dallas Sales Chicago Operations Boston Ví dụ hàm CONCAT(char1, char2) PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 30
 31. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) SELECT CONCAT(ENAME, JOB) JOB FROM EMP WHERE EMPNO = 7900; JOB JAMES CLERK Ví dụ hàm LPAD(char1, n [,char2]) SELECT LPAD(DNAME,20,’*’), LPAD(DNAME,20), LPAD(DEptno,20,’ ’) FROM DEPT; LPAD(DNAME,20,'*') LPAD(DNAME,20) LPAD(DEPTNO,20,'') ACCOUNTING ACCOUNTING 10 RESEARCH RESEARCH 20 SALES SALES 30 OPERATIONS OPERATIONS 40 Ví dụ hàm RPAD(char1, n [,char2]) SELECT RPAD(DNAME,20,’*’), RPAD(DNAME,20), RPAD(DEptno,20,’ ’) FROM DEPT; RPAD(DNAME,20,'*') RPAD(DNAME,20) RPAD(DEPTNO,20,'') ACCOUNTING ACCOUNTING 10 RESEARCH RESEARCH 20 SALES SALES 30 OPERATIONS OPERATIONS 40 Ví dụ hàm SUBSTR(char, m [,n]) SELECT SUBSTR(‘ORACLE’,2,4), SUBSTR(DNAME,2), SUBSTR(DNAME,3,5) FROM DEPT; SUBS SUBSTR(DNAME, SUBST RACL CCOUNTING COUNT RACL ESEARCH SEARC RACL ALES LES RACL PERATIONS ERATI Ví dụ hàm INSTR(char1, char2 [,n[,m]]) SELECT DNAME, INSTR(DNAME, ‘A’), INSTR(DNAME,’ES’), INSTR(DNAME,’C’,1,2) FROM DEPT; DNAME INSTR(DNAME,'A') INSTR(DNAME,'ES') INSTR(DNAME,'C',1,2) ACCOUNTING 1 0 3 RESEARCH 5 2 0 SALES 2 4 0 OPERATIONS 5 0 0 Ví dụ hàm LTRIM(char1, n [,char2]) PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 31
 32. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) SELECT DNAME, LTRIM(DNAME,’A’), LTRIM(DNAME,’AS’), LTRIM(DNAME,’ASOP’) FROM DEPT; DNAME LTRIM(DNAME,'A LTRIM(DNAME,'A LTRIM(DNAME,'A ACCOUNTING CCOUNTING CCOUNTING CCOUNTING RESEARCH RESEARCH RESEARCH RESEARCH SALES SALES LES LES OPERATIONS OPERATIONS OPERATIONS ERATIONS Ví dụ hàm RTRIM(char1, n [,char2]) SELECT DNAME, RTRIM(DNAME,’A’), RTRIM(DNAME,’AS’), RTRIM(DNAME,’ASOP’) FROM DEPT; DNAME RTRIM(DNAME,'A RTRIM(DNAME,'A RTRIM(DNAME,'A ACCOUNTING ACCOUNTING ACCOUNTING ACCOUNTING RESEARCH RESEARCH RESEARCH RESEARCH SALES SALES SALES SALES OPERATIONS OPERATIONS OPERATIONS OPERATIONS Ví dụ hàm SOUNDEX(char) SELECT ENAME, SOUNDEX(ENAME) FROM EMP WHERE SOUNDEX(ENAME)= SOUNDEX(‘FRED’); ENAME SOUN FORD F630 Ví dụ hàm LENGTH(char) SELECT LENGTH(‘SQL COURSE’), LENGTH(DEPTNO), LENGTH(DNAME) FROM DEPT; LENGTH('SQLCOURSE') LENGTH(DEPTNO) LENGTH(DNAME) 10 2 14 10 2 14 10 2 14 10 2 14 Ví dụ hàm TRANSLATE(char, from, to) SELECT ENAME, TRANSLATE(ENAME,'C','F'), JOB, TRANSLATE(JOB,'AR','IT') FROM EMP WHERE DEPTNO = 10; ENAME TRANSLATE( JOB TRANSLATE KING KING PRESIDENT PTESIDENT CLARK FLARK MANAGER MINIGET MILLER MILLER CLERK CLETK PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 32
 33. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) Ví dụ hàm REPLACE(char,search_string[,replacement_string]) SELECT JOB, REPLACE(JOB, ‘SALESMAN’, ‘SALESPERSON’), ENAME, REPLACE(ENAME, ‘CO’,’PR’) FROM EMP WHERE DEPTNO =30 OR DEPTNO =20; JOB REPLACE(JOB,'SALESMAN', ENAME REPLACE(ENAME,'CO',' MANAGER MANAGER BLAKE BLAKE MANAGER MANAGER JONES JONES SALESMAN SALESPERSON MARTIN MARTIN SALESMAN SALESPERSON ALLEN ALLEN SALESMAN SALESPERSON TURNER TURNER CLERK CLERK JAMES JAMES SALESMAN SALESPERSON WARD WARD ANALYST ANALYST FORD FORD CLERK CLERK SMITH SMITH ANALYST ANALYST SCOTT SPRTT CLERK CLERK ADAMS ADAMS Ví dụ các hàm lồng nhau: SELECT DNAME, LENGHT(DNAME), LENGHT(TRANSLATE,DNAME, ‘AS’,’A’)) FROM DEPT; DNAME LENGTH(DNAME) LENGTH(TRANSLATE(DNAME,'AS','A')) ACCOUNTING 14 14 RESEARCH 14 13 SALES 14 12 OPERATIONS 14 13 5.5.4 Các hàm ngày MONTH_BETWEEN(d1, d2): Cho biết só tháng giữa ngày d1 và d2. ADD_MONTHS(d,n): Cho ngày d thêm n tháng. NEXT_DAY(d, char ): Cho ngày tiếp theo ngày d có thứ chỉ bởi char. LAST_DAY(d): Cho ngày cuối cùng trong tháng chỉ bởi d. Ví dụ hàm MONTH_BETWEEN(d1, d2) SELECT MONTHS_BETWEEN( SYSDATE, HIREDATE), MONTHS_BETWEEN('01-01-2000','05-10-2000') FROM EMP WHERE MONTHS_BETWEEN( SYSDATE,HIREDATE)>240; MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,HIREDATE) TWEEN('01-01-2000','05-10-2000') 241.271055 -9.1290323 241.206539 -9.1290323 243.367829 -9.1290323 PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 33
 34. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) Ví dụ hàm ADD_MONTHS(d,n) SELECT HIREDATE, ADD_MONTHS(HIRE,3), ADD_MONTHS(HIREDATE,-3) FROM EMP WHERE DEPTNO=20; HIREDATE ADD_MONTHS ADD_MONTHS 02-04-1981 02-07-1981 02-01-1981 03-12-1981 03-03-1982 03-09-1981 17-12-1980 17-03-1981 17-09-1980 09-12-1982 09-03-1983 09-09-1982 12-01-1983 12-04-1983 12-10-1982 Ví dụ hàm NEXT_DAY(d, char ) SELECT HIREDATE, NEXT_DAY(HIREDATE,’FRIDAY’), NEXT_DAY(HIREDATE,6) FROM EMP WHERE DEPTNO = 10; HIREDATE NEXT_DAY(H NEXT_DAY(H 17-11-1981 20-11-1981 20-11-1981 09-06-1981 12-06-1981 12-06-1981 23-01-1982 29-01-1982 29-01-1982 Ví dụ hàm LAST_DAY(d) SELECT SYSDATE, LAST_DAY(SYSDATE), HIREDATE, LAST_DAY(HIREDATE), LAST_DAY(’15-01-2001’) FROM EMP WHERE DEPTNO =20; SYSDATE LAST_DAY(S HIREDATE LAST_DAY(H LAST_DAY(' 28-03-2001 31-03-2001 02-04-1981 30-04-1981 31-01-2001 28-03-2001 31-03-2001 03-12-1981 31-12-1981 31-01-2001 28-03-2001 31-03-2001 17-12-1980 31-12-1980 31-01-2001 28-03-2001 31-03-2001 09-12-1982 31-12-1982 31-01-2001 28-03-2001 31-03-2001 12-01-1983 31-01-1983 31-01-2001 Một số hàm khác có thể áp dụng cho kiểu ngày: - ROUND(date1):Trả về ngày date 1 tại thời điểm giữa trưa 12:00 AM - ROUND(date1,’MONTH’:Nếu date 1 nằm trong nửa tháng đầu trả về ngày đầu tiên của thàng, ngược lại sẽ trả về ngày đầu tiên của tháng sau. - ROUND(date1,’YEAR’): Nếu date 1 nằm trong nửa năm đầu trả về ngày đầu tiên của thàng, ngược lại sẽ trả về ngày đầu tiên của năm sau. - TRUNC(date1, ’MONTH’): Trả về ngày đầu tiên của tháng chứa date1. PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 34
 35. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) - TRUNC(date1, ’YEAR’): Trả về ngày đầu tiên của năm chứa date1 5.5.5 Các hàm chuyển đổi kiểu - TO_CHAR(number|date, ‘fmt’): Chuyển kiểu số và ngày về kiểu ký tự. - TO_NUMBER(char): Chuyển ký tự có nội dung số sang số - TO_DATE(‘chsr’,’fmt’): Chuyển ký tự sang kiểu ngày với định dạng đặt trong fmt. - DECODE(EXPR, SEARCH1, RESULT1, SEARCH2, RESULT2, DEFAULT): So sánh biểu thức expr với giá trị search nếu đúng trả về giá trị result nếu không trả về giá trị default. - NVL(COL|VALUE, VAL): Chuyển giá trị COL|VALUE thành val nếu null. - Greatest(col|value1, col|value2): Trả giá trị lớn nhất trong dãy giá trị. Một số ví dụ: SELECT To_char (sysdate, ‘day, ddth month yyyy’) from dummy; SELECT EMPNO, ENAME, HIREDATE FROM EMP WHERE HIREDATE = TO_DATE (‘June 4, 1984’, ‘month dd, yyyy’); INSERT INTO EMP (EMPNO, DEPTNO, HIREDATE VALUES (777, 20, TO_DATE(’19-08-2000’, ‘DD-MM-YYYY’); SELECT ENAME, JOB, DECODE (JOB, ‘CLERK’,’WWORKER’,’MANAGER’,’BOSS’,’UNDEFINED’) DECODẹD_JOB FROM EMP; SELECT GREATEST(1000,2000), GREATEST(SAL,COMM) FROM EMP WHERE DEPTNO = 10; Một số khuôn dạng ngày SCC hoặc CC thế kỷ; S chỉ ngày BC YYYY hoặc SYYYY năm; S chỉ ngày BC YYY, YY, Y Chỉ năm với 3,2,1 ký tự số IYYY, IYY, IY, I Chỉ năm theo chuẩn ISO SYEAR, YEAR Chỉ năm theo cách phát âm của người anh; Q Quý trong năm MM Giá trị tháng với 2 số (01-12) PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 35
 36. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) MONTH Tên đầy đủ của tháng theo tiếng anh, đọ dài 9 MON Tháng với 3 ký tự viến tắt (JAN, FEB ) WW, W Tuần trong năm hoặc trong tháng DDD, DD, D Ngày trong năm, tháng hoặc tuần DAY Chỉ thứ trong tuần DY Chỉ thứ trong tuần với 3 ký tự viết tắt J Ngày Julian; bắt đầu từ ngày 31/12/4713 trước công nguyên AM, PM Chỉ định sáng, chiều HH, HH12 HH24 Chỉ giờ trong ngày (1-12) hoặc (0-23) MI Phút (0-59) SS Giây (0-59) SSSSS Số giây đến nửa đêm (0-86399) / . , - được tự động thêm khi đặt trong khuôn dạng “char” Đoạn ký tự đặt trong nháy đúp được tự động thêm khi đặt trong khuôn dạng TH Thêm phần thứ tự (1st, 2nd, 4th ) SP Phát âm số ( FOUR với DDSP) SPTH, THSP Phát âm và chuyển sang dạng thứ tự ( First, second, ) RR Ngày chuyển giao thiên niên kỷ với các năm âm EEE Chuyển sang hiển thị số E 99.9999RRRR 1.234E+03 V Nhân với 10 n, n là số các số 9 9999V99 123400 đặt sau V B Hiển thị cả giá trị 0 nếu = 0. B9999.99 1234.00 PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 36
 37. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) 5.5.6 Hàm nhóm o COUNT(): Đếm số lần xuất hiện của thuộc tính. o SUM(colume): Tính tổng các giá trị của thuộc tính (thuộc loại số học) o AVG(colume): Tính giá trị trung bình các giá trị của thuộc tính (thuộc loại số học) o MAX(colume): Tìm giá trị cực đại của thuộc tính o MIN(colume): Tìm giá trị cực tiểu của thuộc tính. 5.5.7 Sử dụng hàm nhóm Đối số của các hàm nhóm là tên của thuộc tính mà hàm phải tính toán. Ví dụ: Đưa ra lương trung bình, lương lớn nhất, nhỏ nhất của tất cả các nhân viên trong bảng NHANVIEN. SELECT Avg(Luong) AS LuongTB, Max(Luong) AS LuongCN, Min(Luong) AS LuongTN, COUNT(MaNV) AS TongNV FROM NHANVIEN Kết quả: LuongTB LuongCN LuongTN TongNV 500 700 200 4 5.5.8 Mệnh đề GROUP BY Mệnh đề GROUP BY cho phép đưa ra thông tin theo từng nhóm. Ví dụ: Đưa ra Côngviệc, Lương trung bình của từng loại công việc. SELECT CongViec, AVG(Luong) AS LuongTB FROM NHANVIEN GROUP BY CongViec Kết quả: CongViec LuongTB Giáo viên 400 Thư ký 600 PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 37
 38. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) Có thể thêm vào một mệnh đề WHERE để đưa vào một tiêu chuẩn chọn lựa các dòng. SQL thực hiện cùng một cách xử lý, đầu tiên là loại bỏ các dòng không đáp ứng tiêu chuẩn đã được xác định trong mệnh đề WHERE. Ví dụ: SELECT CongViec, AVG(Luong) AS LuongTB FROM NHANVIEN WHERE Luong>200 GROUP BY CongViec Kết quả: CongViec LuongTB Giáo viên 600 Thư ký 600 - Sử dụng mệnh đề GROUP BY để đưa ra các thông tin về các nhóm con trong các nhóm lớn. Ví dụ: Đưa ra tổng lương của từng nhóm công việc trong từng đơn vị. SELECT MaDV, CongViec, SUM(Luong) AS TongLuong FROM NHANVIEN GROUP BY MaDV, CongViec Kết quả: MaDV CongViec TongLuong 0001 Giáo viên 600 0001 Thư ký 500 0002 Giáo viên 200 0003 Thư ký 700 Chú ý: Nếu tên các cột ghi sau SELECT không phải là đối số của các hàm nhóm thì phải đưa vào mệnh đề GROUP BY. Ví dụ: TongLuong 1100 200 700 5.5.9 Mệnh đề HAVING Muốn đưa ra các nhóm trên cơ sở thông tin nhóm thì điều kiện phải được viết trong mệnh đề HAVING (Không viết trong mệnh đề WHERE). PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 38
 39. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) Ví dụ: Đưa ra những Congviec và trung bình lương của các công việc có trung bình lương >=300. SELECT CongViec, Avg(Luong) AS TBLuong FROM NHANVIEN GROUP BY CongViec HAVING (Avg(Luong)>300) Kết quả: CongViec TBLuong Giáo viên 400 Thư ký 600 Ví dụ: Đưa ra những đơn vị và lương lớn nhất của các đơn vị có lương lớn nhất >=300. SELECT MaDV, Max(Luong) AS MaxLuong FROM NHANVIEN GROUP BY MaDV HAVING Max(Luong)>300 Kết quả: MaDV MaxLuong 0001 600 0003 700 Ghi chú: Mệnh để HAVING là mệnh đề tương đương với WHERE áp dụng cho các nhóm. Nói chung, mệnh đề này chỉ sử dụng nếu đã có chỉ thị một mệnh đề GROUP BY. 5.6 Lấy thông tin từ nhiều bảng Muốn lấy thông tin từ nhiều bảng ta cần phải thực hiện nối các bảng, điều kiện nối phải được thiết đặt đầu tiên trong mệnh đề Where. 5.6.1 Nối bằng (Equi-Join) Điều kiện nối là một đẳng thức. Ví dụ: Đưa ra Hoten, Congviec, TenDV của tất cả nhân viên. SELECT HoTen, CongViec, TenDV FROM NHANVIEN, DONVI WHERE NHANVIEN.MaDV= DONVI.MaDV Kết quả: HoTen CongViec TenDV Phạm Thị Nhàn Thư ký KHTN PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 39
 40. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) HoTen CongViec TenDV Hoàng Thanh Vân Giáo viên KHTN Hoàng Thị Lan Giáo viên DHTL Đỗ Trung Dũng Thư ký DHQG 5.6.2 Bí danh bảng Được viết ngay bên phải tên bảng trong mệnh đề FROM. Ví dụ: SELECT HoTen, CongViec, TenDV FROM NHANVIEN NV, DONVI DV WHERE NV.MaDV= DV.MaDV 5.6.3 Nối không bằng (Non Equi-Join) Ví dụ: Đưa ra Hoten, Congviec, MaBac của tất cả nhân viên SELECT HoTen, CongViec, MaBac FROM NHANVIEN NV, BACLUONG BL WHERE NV.Luong BETWEEN BL.BacThap AND BL.BacCao Kết quả: sl_non_equi HoTen CongViec MaBac Phạm Thị Nhàn Thư ký 1 Hoàng Thanh Vân Giáo viên 2 Đỗ Trung Dũng Thư ký 3 Chú ý: Nếu ngoài các điều kiện nối còn có thêm các điều kiện khác thì điều kiện nối phải được viết trước. Ví du: Đưa ra HoTen, Congviec, TenDV, Luong của những nhân viên có Luong>=500. SELECT HoTen, CongViec, TenDV, Luong FROM NHANVIEN AS NV, DONVI AS DV WHERE (NV.MaDV=DV.MaDV) AND (Luong>=500); Kết quả: HoTen CongViec TenDV Luong Phạm Thị Nhàn Thư ký KHTN 500 PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 40
 41. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) HoTen CongViec TenDV Luong Hoàng Thanh Vân Giáo viên KHTN 600 Đỗ Trung Dũng Thư ký DHQG 700 5.6.4 Nối bảng với chính nó Giả sử trong bảng NHANVIEN ta thêm 1 thuộc tính (cột) là MaPT (Mã phụ trách) để lưu mã của nhân viên phụ trách trực tiếp 1 nhân viên khác. Cụ thể như sau: SELECT NV.MaNV, NV.Hoten, PT.MaNV, PT.Hoten FROM NHANVIEN NV, NHANVIEN PT WHERE (NV.MaNV=PT.MaPT) AND (NV.Luong>PT.Luong) Kết quả: NV.MaNV NV.Hoten PT.MaNV PT.Hoten NV002 Hoàng Thanh Vân NV001 Phạm Thị Nhàn NV002 Hoàng Thanh Vân NV003 Hoàng Thị Lan 5.6.5 Thực hiện kết nối thông qua từ khóa Join Ta có thể thực hiện lấy dữ liệu từ hai bảng thông qua từ khóa JOIN. INNER JOIN (nối trong) Cú pháp: SELECT field1, field2, field3 FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.keyfield=table2.foreign_keyfield; Ví dụ: Giả sử có hai bảng: KHACHHANG: MaKH TenKH 01 Hoàng Thanh Vân 02 Lê Thị Nhàn 03 Phan Thanh Hòa 04 Phạm Hồng Thanh DONHANG: MaSP TenSP MaKH H102 Máy in 01 H106 Bàn 03 H301 Ghế 03 PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 41
 42. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) Yêu cầu: Đưa ra tên khách hàng và tên sản phẩm khách hàng đó mua. SELECT KHACHHANG.TenKH, DONHANG.TenSP FROM KHACHHANG INNER JOIN DONHANG ON KHACHHANG.MaKH=DONHANG.MaKH Kết quả: TenKH TenSP Hoàng Thanh Vân Máy in Phan Thanh Hòa Bàn Phan Thanh Hòa Ghế INNER JOIN trả về tất cả các dòng từ hai bảng thỏa mãn điều kiện. Nếu những dòng dữ liệu có bên table1 mà không có trong table2 thì sẽ không được hiển thị (khác với ) LEFT JOIN Cú pháp: SELECT field1, field2, field3 FROM table1 LEFT JOIN table2 ON table1.keyfield = table2.foreign_keyfield Ví dụ: SELECT KHACHHANG.TenKH, DONHANG.TenSP FROM KHACHHANG LEFT JOIN DONHANG ON KHACHHANG.MaKH=DONHANG.MaKH Kết quả: TenKH TenSP Hoàng Thanh Vân Máy in Lê Thị Nhàn Phan Thanh Hòa Bàn Phan Thanh Hòa Ghế Phạm Hồng Thanh LEFT JOIN trả về tất cả các dòng có ở bảng thứ nhất, mặc dù ở bảng thứ hai không thỏa mãn phép toán. Nếu dữ liệu có ở bảng thứ nhất mà không có ở bảng thứ hai thì dữ liệu vẫn hiển thị. RIGHT JOIN Cú pháp PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 42
 43. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) SELECT field1, field2, field3 FROM table1 RIGHT JOIN table2 ON table1.keyfield = table2.foreign_keyfield Ví dụ SELECT KHACHHANG.TenKH, DONHANG.TenSP FROM KHACHHANG RIGHT JOIN DONHANG ON KHACHHANG.MaKH=DONHANG.MaKH Kết quả: TenKH TenSP Hoàng Thanh Vân Máy in Phan Thanh Hòa Bàn Phan Thanh Hòa Ghế RIGHT JOIN trả về tất cả các dòng có ở bảng 2, mặc dù bảng 1 không thỏa mãn phép toán. Nếu dữ liệu có ở bảng 2 mà không có ở bảng 1 thì vẫn được hiển thị. 5.7 Thực hiện các phép toán trên tập hợp Các phép toán trên tập hợp gồm: Hợp (UNION) hoặc UNION ALL, Giao (INTERSECT), Trừ (MINUS) Điều kiện thực hiện các phép toán trên tập hợp: Các bảng tham gia vào phép toán phải có cùng số cột như nhau. - Phép UNION. Ví dụ: Đưa ra những công việc trong đơn vị 1 có MaDV là 0001 và đơn vị 2 có MaDV là 0002. NHANVIEN MaNV HoTen CongViec Luong MaDV MaPT NV001 Phạm Thị Nhàn Thư ký 500 0001 NV002 NV002 Hoàng Thanh Vân Giáo viên 600 0001 NV003 NV003 Hoàng Thị Lan Giáo viên 200 0002 NV002 NV004 Đỗ Trung Dũng Thư ký 700 0003 NV002 NV005 Đỗ Văn Hải Bảo vệ 100 0001 NV002 NV006 Nguyễn Nam Hải Giám đốc 1000 0001 PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 43
 44. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) SELECT CongViec FROM NHANVIEN WHERE MaDV='0001' UNION SELECT CongViec FROM NHANVIEN WHERE MaDV='0002' Kết quả: CongViec Bảo vệ Giám đốc Giáo viên Thư ký - Phép INTERSECT: Nếu thay UNION bằng INTERSECT thì kết quả sẽ đưa ra những công việc vừa có trong đơn vị 1, vừa có trong đơn vị 2. - Phép MINUS: Nếu thay UNION bằng MINUS thì kết quả sẽ đưa ra những công việc chỉ có trong đơn vị 1, mà không có trong đơn vị 2. 5.8 Các câu hỏi lồng nhau - Là các lệnh SELECT trong đó có chứa các lệnh SELECT khác. - Các câu lệnh SELECT bên trong nằm sau mệnh đề WHERE hoặc HAVING của SELECT bên ngoài. - Cách thực hiện của câu lệnh SELECT lồng nhau: - Thực hiện lệnh SELECT bên trong. - Sử dụng kết quả của lệnh SELECT bên trong để thực hiện lệnh SELECT bên ngoài. - Số các lệnh SELECT lồng nhau được phép là 255. 5.8.1 Lệnh SELECT bên trong cho kết quả là 1 hàng Xét bảng NHANVIEN trên. Ví dụ: Đưa ra Hoten, TenDV, Congviec, Luong của những người có lương lớn hơn lương trung bình của toàn bộ nhân viên. Đối với yêu cầu này ta cần làm những việc sau: - Đưa ra trung bình lương của tất cả các nhân viên. - Đưa ra những nhân viên thỏa mãn yêu cầu. PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 44
 45. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) SELECT Hoten, TenDV, Congviec, Luong FROM NHANVIEN AS NV, DONVI AS DV WHERE (NV.MaDV= DV.MaDV) AND (Luong> ( SELECT AVG(Luong) FROM NHANVIEN )) Kết quả: Hoten TenDV Congviec Luong Nguyễn Nam Hải KHTN Giám đốc 1000 Hoàng Thanh Vân KHTN Giáo viên 600 Đỗ Trung Dũng DHQG Thư ký 700 Ví dụ 2: Đưa ra những nhân viên có lương lớn hơn người có lương lớn nhất trong đơn vị có tên là DHTL. Công việc: - Tìm MaDV có tên đơn vị là DHTL. - Tìm mức lương lớn nhất trong đơn vị này. - Tìm những nhân viên có lương thỏa mãn yêu cầu. SELECT Hoten, TenDV, Congviec, Luong FROM NHANVIEN AS NV, DONVI AS DV WHERE (NV.MaDV= DV.MaDV) AND (Luong> ( SELECT MAX(Luong) FROM NHANVIEN WHERE MaDV = SELECT MaDV FROM DONVI WHERE TenDV='DHTL'))) Kết quả: Hoten TenDV Congviec Luong Nguyễn Nam Hải KHTN Giám đốc 1000 Phạm Thị Nhàn KHTN Thư ký 500 Hoàng Thanh Vân KHTN Giáo viên 600 Đỗ Trung Dũng DHQG Thư ký 700 5.8.2 Lệnh SELECT bên trong cho kết quả là nhiều hàng Giả sử lệnh SELECT bên trong có dạng: PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 45
 46. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) SELECT MaDV,MAX(Luong) AS LuongLN,MIN(Luong) AS LuongNN FROM NHANVIEN GROUP BY MaDV Kết quả: MaDV LuongLN LuongNN 0001 1000 100 0002 200 200 0003 700 700 Như vậy, kết quả của câu lệnh SELECT bên trong cho kết quả là một tập giá trị, thì ta phải sử dụng các phép toán so sánh với tập hợp, không sử dụng được các phép toán so sánh như (>, IN {Tập hợp} trả lại kết quả = TRUE nếu tập hợp các giá trị nằm trong tập hợp đứng sau IN. Bảng NHANVIEN: NHANVIEN MaNV HoTen CongViec Luong MaDV MaPT NV001 Phạm Thị Nhàn Thư ký 500 0001 NV002 NV002 Hoàng Thanh Vân Giáo viên 600 0001 NV003 NV003 Hoàng Thị Lan Giáo viên 200 0002 NV002 NV004 Đỗ Trung Dũng Thư ký 700 0003 NV002 NV005 Đỗ Văn Hải Bảo vệ 100 0001 NV002 NV006 Nguyễn Nam Hải Giám đốc 1000 0001 NV007 Nguyễn Hoàng Lan Giáo viên 500 0001 NV006 NV008 Nguyễn Thanh Ngọc Giáo viên 700 0002 Ví dụ 1: Đưa ra Hoten, MaDV, Luong của các nhân viên có Luong=Luong thấp nhất trong đơn vị của họ. Công việc: - Tính lương thấp nhất cho từng đơn vị - So sánh (MaDV, Luong) của tất cả nhân viên với tập hợp đó. PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 46
 47. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) SELECT Hoten, MaDV, Luong FROM NHANVIEN WHERE (MaDV, Luong) IN (Select MaDV, Min(Luong) From NHANVIEN Group by MaDV) Đối với một vài HQTCSDL, tập hợp trong phép toán IN chỉ bao gồm 1 giá trị. Ví dụ không thể so sánh (MaDV, Luong), chỉ được phép so sánh MaDV hoặc Luong. Ví dụ 2: Đưa ra Hoten, MaDV, Luong của các nhân viên có Luong=Luong thấp nhất trong một đơn vị nào đó. SELECT NHANVIEN.MaNV, NHANVIEN.Hoten, NHANVIEN.Luong FROM NHANVIEN WHERE NHANVIEN.Luong IN ( SELECT Min(NHANVIEN.Luong) AS MinOfLuong FROM NHANVIEN GROUP BY NHANVIEN.MaDV) Kết quả: MaNV Hoten Luong NV003 Hoàng Thị Lan 200 NV004 Đỗ Trung Dũng 700 NV005 Đỗ Văn Hải 100 NV008 Nguyễn Thanh Ngọc 700 Phép toán ALL Kết hợp với các phép so sánh thông thường để so sánh một giá trị với 1 tập hợp. Giá_trị > ALL{Tập hợp}: Biểu thức TRUE nếu giá trị so sánh > tất cả các giá trị trong tập hợp. Ví dụ: 5> ALL(2,3,4): TRUE 5> ALL(2,4,6): FALSE Phép toán ANY Giá_trị> ANY{Tập hợp}: Biểu thức TRUE nếu giá trị so sánh > một giá trị nào đó trong tập hợp. PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 47
 48. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) Ví dụ: 5> ANY(2,4,6): TRUE Ví dụ: Đưa ra Hoten, Luong của các nhân viên có Luong lớn nhất của đơn vị có mã đơn vị là 0002. SELECT Hoten, Luong FROM NHANVIEN WHERE Luong> ALL( Select Luong From NHANVIEN Where MaDV ='0002') Kết quả select trong là: Luong 200 700 Kết quả của cả câu lệnh: Hoten Luong Nguyễn Nam Hải 1000 Nếu thay ALL = ANY thì kết quả: Hoten Luong Phạm Thị Nhàn 500 Hoàng Thanh Vân 600 Đỗ Trung Dũng 700 Nguyễn Nam Hải 1000 Nguyễn Hoàng Lan 500 Nguyễn Thanh Ngọc 700 5.8.3 Mệnh đề HAVING trong SELECT lồng nhau. Mệnh đề HAVING được sử dụng khi có điều kiện nhóm Ví dụ: Đưa ra MaDV, AVG(Luong) của đơn vị có trung bình lương lớn hơn lương nhỏ nhất của đơn vị có mã đơn vị là 0003. - Tính lương lớn nhất của đơn vị có mã đơn vị là 0003 - Đưa ra những đơn vị có TBLương > Lương nhỏ nhất vừa tính được PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 48
 49. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) SELECT MaDV, Avg(Luong) AS AvgOfLuong FROM NHANVIEN GROUP BY NHANVIEN.MaDV HAVING AVG(Luong)> Select Min(Luong) From NHANVIEN Where MaDV='0002') 5.8.4 Mệnh đề ORDER BY trong SELECT lồng nhau Mỗi lệnh SELECT chỉ có 1 mệnh đề ORDER By duy nhất. Một lệnh SELECT lồng nhau được coi là một lệnh SELECT. Vì vậy, nếu muốn sắp xếp dữ liệu thì mệnh để ORDER BY phải là mệnh đề cuối cùng của lệnh SELECT ngoài cùng, các lệnh SELECT bên trong không có ORDER BY. 5.9 Các lệnh lồng nhau liên kết Các lệnh liên kết cũng là các lệnh SELECT lồng nhau nhưng nó có cách thực hiện khác các lệnh lồng nhau thông thường. Các bước thực hiện: - Xét 1 hàng của bảng - Sử dụng dữ liệu của hàng đó để thực hiện lệnh SELECT bên trong. - Sử dụng kết quả của SELECT bên trong để thực hiện SELECT bên ngoài - Lặp lại các bước trên cho đến khi hết các hàng được xét. Ví dụ: Có bảng NHANVIEN NHANVIEN MaNV HoTen CongViec Luong MaDV MaPT NV001 Phạm Thị Nhàn Thư ký 500 0001 NV002 NV002 Hoàng Thanh Vân Giáo viên 600 0001 NV003 NV003 Hoàng Thị Lan Giáo viên 200 0002 NV002 NV004 Đỗ Trung Dũng Thư ký 700 0003 NV002 NV005 Đỗ Văn Hải Bảo vệ 100 0001 NV002 NV006 Nguyễn Nam Hải Giám đốc 1000 0001 NV007 Nguyễn Hoàng Lan Giáo viên 500 0001 NV006 NV008 Nguyễn Thanh Ngọc Giáo viên 700 0002 Đưa ra Hoten, MaDV, Luong của những nhân viên có Luong> LuongTB của đơn vị của họ. PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 49
 50. Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT) SELECT NHANVIEN.HoTen, NHANVIEN.MaDV, NHANVIEN.Luong FROM NHANVIEN WHERE ((NHANVIEN.Luong)> (Select AVG(Luong) From NHANVIEN NV1 Where NV1.MaDV= NHANVIEN.MaDV)) PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 50
 51. Chương 6 . THỰC HÀNH TỔNG HỢP 6 THỰC HÀNH TỔNG HỢP - Phần thực hành được thực hiện trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Aaccess. - Tất cả các thao tác phải được thực hiện bằng ngôn ngữ SQL thông qua các Query. 6.1 Hướng dẫn thực hành Mỗi yêu cầu được ghi vào 1 query. Các bước thao tác với Query như sau: Bước 1: Mở Microsoft Access. Bước 2: Tạo cơ sở dữ liệu (New/ Blank Database). Nhập tên của cơ sở dữ liệu. Bước 3: Tạo 1 truy vấn (Query) mới. - Kích chuột vào Create query in Design view. - Chọn SQL. - Soạn thảo câu lệnh SQL. - Ghi và đặt tên cho mỗi Query. - Thực hiện câu lệnh bằng cách nhấn vào ! trên thanh công cụ. PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 51
 52. Chương 6 . THỰC HÀNH TỔNG HỢP - Chọn Save, nhập tên của Query. - Chú ý: o Tất cả các yêu cầu của bài thực hành đều được thực hiện bằng lệnh của SQL thông qua Query. o Mỗi một yêu cầu được ghi lại trong một Query. Đặt tên Query theo tên của câu hỏi. Ví dụ: Cau1, Cau2, 6.2 Bài số 1 1. Tạo một cơ sở dữ liệu có tên là Thuchanh. 2. Tạo một bảng có tên là DOCGIA, có các thuộc tính như sau: CREATE TABLE DOCGIA( MaDG Text(10) NOT NULL PRIMARY KEY, TenDG Text(30) NOT NULL, DiaChi Text(50) NOT NULL, Tuoi NUMBER); 3. Thêm một thuộc tính mới có tên là Ghichu cho bảng DOCGIA. ALTER TABLE DOCGIA PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 52
 53. Chương 6 . THỰC HÀNH TỔNG HỢP ADD COLUMN GhiChu Text(50)); 4. Thay đổi kiểu dữ liệu của thuộc tính Ghichu thành kiểu dữ liệu Memo. ALTER TABLE DOCGIA ALTER COLUMN GhiChu Memo; 5. Xóa thuộc tính Ghichu trong bảng DOCGIA. ALTER TABLE DOCGIA DROP COLUMN GhiChu; 6. Thực hiện các lệnh sau đây, mỗi lệnh này sẽ cho kết quả như thế nào? Nêu sự khác nhau giữa chúng. Câu 1: INSERT INTO DOCGIA VALUES(‘DHTL05’,’Nguyễn Công Thành’,’Lớp 41NC’,22 ); Câu 2: INSERT INTO DOCGIA(MaDG, TenDG, DiaChi) VALUES(‘DHTL06’,’Nguyễn Phương Lan’,’Lớp 41NC’ ); 7. Xóa một bản ghi có MaDG= ‘DHTL01’ trong bảng DOCGIA. DELETE FROM DOCGIA WHERE MaDG=’DHTL01’; 8. Xóa những độc giả có địa chỉ là: 41NC trong bảng DOCGIA. DELETE FROM DOCGIA WHERE Diachi=’41NC’; 9. Sửa địa chỉ của độc giả có MaDG là TD001 thành địa chỉ mới là CVK3I. UPDATE DOCGIA SET (Diachi=’CVK3I’) WHERE MaDG=’TD001’; PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 53
 54. Chương 6 . THỰC HÀNH TỔNG HỢP 6.3 Bài số 2 1. Tạo một cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng để quản lý nhân viên, lấy tên CSDL là QLNhanVien. 2. Cấu trúc của CSDL gồm các bảng với các quan hệ sau: a. NHANVIEN Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khuôn dạng MaNV Ký tự 8 Chữ hoa +số HoTen Ký tự 30 Congviec Ký tự 50 Luong Số MaDV Ký tự 4 MaPT Ký tự 8 Chữ hoa + số (Mã người phụ trách) b. DONVI Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khuôn dạng MaDV Ký tự 4 Chữ hoa +số TenDV Ký tự 50 PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 54
 55. Chương 6 . THỰC HÀNH TỔNG HỢP c. BACLUONG Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khuôn dạng MaBac Ký tự 50 Chữ hoa +số BacCao Số BacThap Số Chú ý: Mỗi câu lệnh tạo bảng được viết bằng 1 Query, đặt tên lần lượt là 21, 2b, 2c. 3. Thêm dữ liệu (bằng lệnh INERT) cho bảng NHANVIEN để có kết quả như sau: NHANVIEN MaNV HoTen CongViec Luong MaDV NV001 Phạm Thị Nhàn Thư ký 500 0001 NV002 Hoàng Thanh Vân Giáo viên 600 0001 NV003 Hoàng Thị Lan Giáo viên 200 0002 NV004 Đỗ Trung Dũng Thư ký 700 0003 4. Thêm dữ liệu (bằng lệnh INERT) cho bảng DONVI để có kết quả như sau: DONVI MaDV TenDV 0001 KHTN 0002 DHTL 0003 DHQG 5. Thêm dữ liệu (bằng lệnh INERT) cho bảng BACLUONG để có kết quả như sau: BACLUONG MaBac BacThap BacCao 1 400 500 2 501 600 3 601 800 6. Dùng câu lệnh truy vấn dữ liệu, đưa ra tất cả thông tin về nhân viên. 7. Đưa ra Hoten, Congviec, Luong của tất cả các nhân viên. PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 55
 56. Chương 6 . THỰC HÀNH TỔNG HỢP 8. Đưa ra toàn bộ công việc của các nhân viên, các giá trị không trùng nhau. 9. Đưa ra Hoten, LuongQuy của tất cả các nhân viên, với LuongQuy= Luong*3. 10. Đưa ra Hoten, Luong sắp xếp theo thứ tự tăng dần/ giảm dần của Luong. 11. Đưa ra Hoten, Luong của các nhân viên có Luong>300. 12. Đưa ra Hoten, Luong của các nhân viên có Luong>300 và làm công việc là Giáo viên. 13. Đưa ra những nhân viên có lương hoặc 200, 300, 600. 14. Đưa ra những nhân viên có Lương trong khoảng 300 đến 600. 15. Đưa ra Hoten, Congviec của các nhân viên có Họ tên bắt đầu bằng chữ ‘Hoàng’. 16. Đưa ra lương trung bình, lương lớn nhất, nhỏ nhất của tất cả các nhân viên trong bảng NHANVIEN. 17. Đưa ra Côngviệc, Lương trung bình của từng loại công việc. 18. Đưa ra Côngviệc, Lương trung bình của tất cả các nhân viên có Luong>200 theo từng loại công việc. 19. Đưa ra tổng lương của từng nhóm công việc trong từng đơn vị. 20. Đưa ra những Congviec và trung bình lương của các công việc có trung bình lương >=300 21. Đưa ra những đơn vị và lương lớn nhất của các đơn vị có lương lớn nhất >=300. 22. Đưa ra Hoten, Congviec, TenDV của tất cả nhân viên. 23. Câu lệnh sau cho kết quả như thế nào. SELECT HoTen, CongViec, TenDV FROM NHANVIEN NV, DONVI DV WHERE NV.MaDV= DV.MaDV; 24. Đưa ra Hoten, Congviec, MaBac của tất cả nhân viên 25. Đưa ra HoTen, Congviec, TenDV, Luong của những nhân viên có Luong>=500. 26. Câu lệnh sau cho kết quả như thế nào. SELECT NV.MaNV, NV.Hoten, PT.MaNV, PT.Hoten FROM NHANVIEN NV, NHANVIEN PT WHERE (NV.MaNV=PT.MaPT) AND (NV.Luong>PT.Luong); 27. Đưa ra những công việc trong đơn vị 1 có MaDV là 0001 và đơn vị 2 có MaDV là 0002. PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 56
 57. Chương 6 . THỰC HÀNH TỔNG HỢP 28. Đưa ra Hoten, TenDV, Congviec, Luong của những người có lương lớn hơn lương trung bình của toàn bộ nhân viên. 29. Đưa ra những nhân viên có lương lớn hơn người có lương lớn nhất trong đơn vị có tên là DHTL. 30. Đưa ra Hoten, MaDV, Luong của các nhân viên có Luong=Luong thấp nhất trong đơn vị của họ. 31. Đưa ra Hoten, MaDV, Luong của các nhân viên có Luong=Luong thấp nhất trong một đơn vị nào đó. 32. Đưa ra Hoten, Luong của các nhân viên có Luong lớn nhất của đơn vị có mã đơn vị là 0002. 33. Đưa ra MaDV, AVG(Luong) của đơn vị có trung bình lương lớn hơn lương nhỏ nhất của đơn vị có mã đơn vị là 0003. PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 57
 58. Chương 6 . THỰC HÀNH TỔNG HỢP 6.4 Bài số 3 Thực hiện các thao tác sau cho Cơ sở dữ liệu dùng để quản lý một cửa hàng kinh doanh. I. ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU 1. Tạo cơ sở dữ liệu Tạo một cơ sở dữ liệu dùng để quản lý cửa hàng đặt tên là QLCH bao gồm các bảng có mối quan hệ như sau: Cấu trúc của mỗi bảng như sau: 1. KHACH Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khuôn dạng Ma_khach Ký tự 6 Chữ hoa +số Ten_kh Ký tự 30 Chữ đầu viết hoa Diachi_kh Ký tự 30 Chữ đầu viết hoa 2. HANG Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khuôn dạng Ma_hang Ký tự 6 Chữ hoa+số Ten_hang Ký tự 15 Chữ đầu viết hoa Mota_hang Ký tự 30 Chữ đầu viết hoa PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 58
 59. Chương 6 . THỰC HÀNH TỔNG HỢP Don_vi Ký tự 10 Chữ thường 3. DONHANG Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khuôn dạng So_don Ký tự 6 Chữ hoa +số Ma_khach Ký tự 15 Chữ hoa +số Ngay_don Ngày 8 Dd/mm/yy 4. DONGDON Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khuôn dạng So_don Ký tự 6 Chữ hoa +số Ma_hang Ký tự 6 Chữ hoa +số So_luongd Số 7 Số nguyên 5. PHIEUGIAO Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khuôn dạng So_phieu Ký tự 6 Chữ hoa +số Ma_khach Ký tự 6 Chữ hoa +số Ngay_giao Ngày 30 Dd/mm/yy Noi_giao Ký tự 30 Tong_tien Số 9 Số thực 6. DONGPHIEU Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khuôn dạng So_phieu Ký tự 6 Chữ hoa+ số Ma_hang Ký tự 6 Chữ hoa + số Don_gia Số 6 Số thực So_luonggi Số 7 Số thực 2. Sửa đổi cấu trúc: 1. Thêm một thuộc tính: - Trong bảng KHACH, thêm một thuộc tính SoThich nhằm lưu vào bảng KHACH sở thích của khách hàng. PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 59
 60. Chương 6 . THỰC HÀNH TỔNG HỢP - Trong bảng HANG, thêm hai thuộc tính là NoiCungCap và NoiSanXuat nhằm lưu vào bảng HANG thông tin về nơi cung cấp hàng hóa đó và nơi sản xuất chúng. 2. Thay đổi kiểu của một thuộc tính. - Trong bảng KHACH, thay đổi kiểu dữ liệu cho trường SoThich, từ kiểu Text thành kiểu Memo. - Trong bang HANG, thay đổi kiểu dữ liệu cho trường NoiCungCap, từ kiểu Text thành kiểu Number. 3. Xóa một thuộc tính. - Trong bảng HANG, hãy xóa 2 thuộc tính NoiCungCap và NoiSanXuat. - Trong bảng KHACH, hãy xóa thuộc tính SoThich. II. QUẢN TRỊ DỮ LIỆU 1. Thêm giá trị vào các dòng của bảng - Thêm vào bảng KHACH các giá trị như sau: KHACH Ma_khach Ten_kh diachi_kh K001 Đào Minh Thư Đại học Quốc Gia K002 Nguyễn Liên Dung BNC K003 Phạm Hoàng Nhung Đại học Thủy Lợi - Thêm vào bảng DONHANG các giá trị như sau: DONHANG so_don Ma_khach ngay_don DH001 K001 3/22/2002 DH002 K001 7/13/2003 DH003 K002 12/24/2002 - Thêm vào tất cả các bảng, mỗi bảng một số bộ giá trị phù hợp. Chú ý: Hãy thử trường hợp thêm ma_khach là K0010 vào bảng DONHANG thì kết quả thế nào? Tại sao? 2. Thêm giá trị cho một số thuộc tính - Thêm giá trị vào bảng KHACH để được giá trị như sau: PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 60
 61. Chương 6 . THỰC HÀNH TỔNG HỢP KHACH Ma_khach Ten_kh Diachi_kh K001 Đào Minh Thư Đại học Quốc Gia K002 Nguyễn Liên Dung BNC K003 Phạm Hoàng Nhung Đại học Thủy Lợi K004 Trịnh Hồng Cường K005 Nguyễn Văn Hải Đại học Thủy Lợi - Thêm giá trị vào bảng HANG để được giá trị như sau: HANG ma_hang ten_hang Mota_hang don_vi H001 Hoa loa kèn Hoa trắng, to Bông H002 Hoa hồng Nhiều mau Bông H003 Hoa lan Cành 3. Xóa hàng - Xóa một hàng có ma_hang = ‘H001’ trong bảng HANG. - Xóa tất cả các khách hàng có Diachi_kh = ‘Đại học Thủy Lợi ‘ trong bảng KHACH. - Xóa khách hàng có tên là Trịnh Hồng Cường. 4. Sửa đổi giá trị của một hàng. - Sửa đổi địa chỉ của khách hàng thành địa chỉ mới là Đại học Quốc Gia với ma_khach là K002. - Sửa đổi tất cả các tên hàng là “Hoa lan” thành “Hoa phong lan” và mô tả hàng là “Hàng nhập khẩu từ Đà Lạt” III. CÁC LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Xem toàn bộ nội dung của bảng KHACH 2. Xem toàn bộ nội dung của bảng HANG. 3. Xem toàn bộ nội dung của bảng DONHANG. 4. Đưa ra Tên và Địa chỉ của tất cả các Khách hàng trong bảng KHACH. 5. Đưa ra Tên hàng, Mô tả hàng và Đơn vị tính của tất cả các mặt hàng trong bảng HANG. 6. Đưa ra tất cả các đơn vị tính dùng để tính hàng hóa. 7. Đưa ra tất cả các tên hàng trong bảng HANG. 8. Đưa ra tất cả các địa chỉ của khách hàng. PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 61
 62. Chương 6 . THỰC HÀNH TỔNG HỢP 9. Đưa ra so_phieu, ma_hang, don_gia, soluonggi và Thành tiền (don_gia*so_luong) của tất cả các hàng trong bảng PHIEU_GIAO. 10. Đưa ra so_phieu, ma_hang, don_gia, soluonggi và Thành tiền (don_gia*so_luong), sử dụng bí danh la thanh_tien của tất cả các hàng trong bảng PHIEU_GIAO . 11. Đưa ra tất cả giá trị của bảng HANG theo thứ tự giảm dần của ma_hang. 12. Đưa ra tất cả các giá trị của bảng PHIEUGIAO theo thứ tự tăng dần (giảm dần) của tổng tiền (tong_tien). 13. Đưa ra tất cả các khách hàng có địa chỉ là Đại học Quốc Gia trong bảng KHACH. 14. Đưa ra So_phieu, Ma_khach trong bảng PHIEUGIAO với điều kiện Tong_ tien>=100.000, và sắp xếp theo điều kiện giảm dần của Tong_tien. 15. Đưa ra ten_hang, mota_hang của những hàng hóa có don_vi được tính theo bông trong bảng HANG. 16. Đưa ra danh sách các bản ghi bao gồm so_phieu, ma_khach, ngay_giao trong bảng PHIEUGIAO với điều kiện Noi_giao là Hà Nội và Tong_tien>50.000. 17. Đưa ra danh sách các bản ghi bao gồm Ma_khach, Ten_khach trong bảng KHACH với điều kiện địa chỉ của khách ở Đại học Quốc Gia hoặc Đại học Thủy Lợi. 18. Đưa ra những mặt hàng trong bảng HANG có đơn vị tính là Bông, Cành hoặc Bó. 19. Đưa ra danh sách những khách hàng (Ma_khach, Tong _tien) nằm trong bảng PHIEUGIAO có Noi_giao nằm trong số các địa điểm sau: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng. 20. Đưa ra tất cả những thông tin trong bảng PHIEUGIAO với điều kiện tong_tien nằm trong khoảng từ 100.000 đến 500.000. 21. Đưa ra ma_kh, ten_kh trong bảng KHACH của những khách hàng có họ là Nguyễn. 22. Đếm số lần mua hàng của khách hàng có ma_kh là K001 trong bảng PHIEUGIAO. Thuộc tính mới này được đặt tên là SoLanMua. 23. Tính tổng tiền trung bình của mỗi PHIEUGIAO. Thuộc tính mới này được đặt tên là TrungBinhPG. 24. Tính tổng tiền trong bảng PHIEUGIAO của những khách hàng có ma_khach = ‘K002’. PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 62
 63. Chương 6 . THỰC HÀNH TỔNG HỢP 25. Tính tổng số các khách hàng trong bảng KHACH có địa chỉ (diachi_KH) là Đại học Thủy Lợi. 26. Đưa ra ma_khach, ngay_giao, noi_giao trong bảng PHIEUGIAO có tong_tien thanh toán lớn nhất. 27. Đưa ra ma_khach, ngay_giao, noi_giao trong bảng PHIEUGIAO có tong_tien thanh toán nhỏ nhất. PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 63
 64. TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Date, C.J., and Darwen, H.: A Guide to the SQL Standard, 3rd ed., Addison- Wesley. 2. Tiện ích Book Online của SQL Server 2000. 3. Tiện ích Help của Microsoft Access 2000. 4. Tiện ích Help của Oracle 9i. 5. Nguyễn Văn Vỵ, SQL2, NXB Thống kê. 6. Elmasri & Navathe: Fundamentals of Database Systems, International Edition. PHẦN II- NGÔN NGỮ SQL 64