Giáo trình Hình thành chế độ định dạng cấu hình color management spooling của máy in (Phần 5)

pdf 10 trang phuongnguyen 250
Bạn đang xem tài liệu "Giáo trình Hình thành chế độ định dạng cấu hình color management spooling của máy in (Phần 5)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfgiao_trinh_hinh_thanh_che_do_dinh_dang_cau_hinh_color_manage.pdf

Nội dung text: Giáo trình Hình thành chế độ định dạng cấu hình color management spooling của máy in (Phần 5)

 1. Change V -X ie F w e D r P Tài liệu hướng dẫn giảng dạy w Click to buy NOW! w m o w c .d k. ocu-trac Mỗi nút trong miền in-addr.arpa có một tên nhãn là chỉ số thập phân của địa chỉ IP. Ví dụ miền in- addr.arpa có thể có 256 subdomain, tương ứng với 256 giá trị từ 0 đến 255 của byte đầu tiên trong địa chỉ IP. Trong mỗi subdomain lại có 256 subdomain con nữa ứng với byte thứ hai. Cứ như thế và đến byte thứ tư có các bản ghi cho biết tên miền đầy đủ của các máy tính hoặc các mạng có địa chỉ IP tương ứng. Hình 1.6: Reverse Lookup Zone. - Lưu ý khi đọc tên miền địa chỉ IP sẽ xuất hiện theo thứ tự ngược. Ví dụ nếu địa chỉ IP của máy winnie.corp.hp.com là 15.16.192.152, khi ánh xạ vào miền in-addr.arpa sẽ là 152.192.16.15.in- addr.arpa. IV. Một số Khái niệm cơ bản. IV.1. Domain name và zone. Một miền gồm nhiều thực thể nhỏ hơn gọi là miền con (subdomain). Ví dụ, miền ca bao gồm nhiều miền con như ab.ca, on.ca, qc.ca, (như Hình 1.7). Bạn có thể ủy quyền một số miền con cho những DNS Server khác quản lý. Những miền và miền con mà DNS Server được quyền quản lý gọi là zone. Như vậy, một Zone có thể gồm một miền, một hay nhiều miền con. Hình sau mô tả sự khác nhau giữa zone và domain. Hình 1.7: Zone và Domain Các loại zone: Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 353/555
 2. Change V -X ie F w e D r P Tài liệu hướng dẫn giảng dạy w Click to buy NOW! w m o w c .d k. ocu-trac - Primary zone : Cho phép đọc và ghi cơ sở dữ liệu. - Secondary zone : Cho phép đọc bản sao cơ sở dữ liệu. - Stub zone : chứa bản sao cơ sở dữ liệu của zone nào đó, nó chỉ chứa chỉ một vài RR. IV.2. Fully Qualified Domain Name (FQDN). Mỗi nút trên cây có một tên gọi(không chứa dấu chấm) dài tối đa 63 ký tự. Tên rỗng dành riêng cho gốc (root) cao nhất và biểu diễn bởi dấu chấm. Một tên miền đầy đủ của một nút chính là chuỗi tuần tự các tên gọi của nút hiện tại đi ngược lên nút gốc, mỗi tên gọi cách nhau bởi dấu chấm. Tên miền có xuất hiện dấu chấm sau cùng được gọi là tên tuyệt đối (absolute) khác với tên tương đối là tên không kết thúc bằng dấu chấm. Tên tuyệt đối cũng được xem là tên miền đầy đủ đã được chứng nhận (Fully Qualified Domain Name – FQDN). IV.3. Sự ủy quyền(Delegation). Một trong các mục tiêu khi thiết kế hệ thống DNS là khả năng quản lý phân tán thông qua cơ chế uỷ quyền (delegation). Trong một miền có thể tổ chức thành nhiều miền con, mỗi miền con có thể được uỷ quyền cho một tổ chức khác và tổ chức đó chịu trách nhiệm duy trì thông tin trong miền con này. Khi đó, miền cha chỉ cần một con trỏ trỏ đến miền con này để tham chiếu khi có các truy vấn. Không phải một miền luôn luôn tổ chức miền con và uỷ quyền toàn bộ cho các miền con này, có thể chỉ có vài miền con được ủy quyền. Ví dụ miền hcmuns.edu.vn của Trường ĐHKHTN chia một số miền con như csc.hcmuns.edu.vn (Trung Tâm Tin Học), fit.hcmuns.edu.vn (Khoa CNTT) hay math.hcmuns.edu.vn (Khoa Toán), nhưng các máy chủ phục vụ cho toàn trường thì vẫn thuộc vào miền hcmuns.edu.vn. IV.4. Forwarders. Là kỹ thuật cho phép Name Server nội bộ chuyển yêu cầu truy vấn cho các Name Server khác để phân giải các miền bên ngoài. Ví dụ: Trong Hình 1.8, ta thấy khi Internal DNS Servers nhận yêu cầu truy vấn của máy trạm nó kiểm tra xem có thể phân giải được yêu cầu này hay không, nếu không thì nó sẽ chuyển yêu cầu này lên Forwarder DNS server (multihomed) để nhờ name server này phân giải dùm, sau khi xem xét xong thì Forwarder DNS server (multihomed) sẽ trả lời yêu cầu này cho Internal DNS Servers hoặc nó sẽ tiếp tục forward lên các name server ngoài Internet. Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 354/555
 3. Change V -X ie F w e D r P Tài liệu hướng dẫn giảng dạy w Click to buy NOW! w m o w c .d k. ocu-trac Hình 1.8: Forward DNS queries. IV.5. Stub zone. Là zone chứa bảng sao cơ sở dữ liệu DNS từ master name server, Stub zone chỉ chứa các resource record cần thiết như : A, SOA, NS, một hoặc vài địa chỉ của master name server hỗ trợ cơ chế cập nhật Stub zone, chế chứng thực name server trong zone và cung cấp cơ chế phân giải tên miền được hiệu quả hơn, đơn giản hóa công tác quản trị (Tham khảo Hình 1.9). Hình 1.9: Stub zone. IV.6. Dynamic DNS. Dynamic DNS là phương thức ánh xạ tên miền tới địa chỉ IP có tần xuất thay đổi cao. Dịch vụ DNS động (Dynamic DNS) cung cấp một chương trình đặc biệt chạy trên máy tính của người sử dụng dịch vụ dynamic DNS gọi là Dynamic Dns Client. Chương trình này giám sát sự thay đổi địa chỉ IP tại host và liên hệ với hệ thống DNS mỗi khi địa chỉ IP của host thay đổi và sau đó update thông tin vào cơ sở dữ liệu DNS về sự thay đổi địa chỉ đó. DNS Client đăng ký và cập nhật resource record của nó bằng cách gởi dynamic update. Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 355/555
 4. Change V -X ie F w e D r P Tài liệu hướng dẫn giảng dạy w Click to buy NOW! w m o w c .d k. ocu-trac Hình 1.10: Dynamic update. Các bước DHCP Server đăng ký và cập nhật resource record cho Client. Hình 1.11: DHCP server cập nhật dynamic update. IV.7. Active Directory-integrated zone. Sử dụng Active Directory-integrated zone có một số thuận lợi sau: - DNS zone lưu trữ trong trong Active Directory, nhờ cơ chế này mà dữ liệu được bảo mật hơn. - Sử dụng cơ chế nhân bản của Active Directory để cập nhận và sao chép cơ sở dữ liệu DNS. - Sử dụng secure dynamic update. - Sử dụng nhiều master name server để quản lý tên miền thay vì sử dụng một master name server. Mô hình Active Directory-integrated zone sử dụng secure dynamic update. Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 356/555
 5. Change V -X ie F w e D r P Tài liệu hướng dẫn giảng dạy w Click to buy NOW! w m o w c .d k. ocu-trac Hình 1.12: Secure dynamic update V. Phân loại Domain Name Server. Có nhiều loại Domain Name Server được tổ chức trên Internet. Sự phân loại này tùy thuộc vào nhiệm vụ mà chúng sẽ đảm nhận. Tiếp theo sau đây mô tả những loại Domain Name Server. V.1. Primary Name Server. Mỗi miền phải có một Primary Name Server. Server này được đăng kí trên Internet để quản lý miền. Mọi người trên Internet đều biết tên máy tình và địa chỉ IP của Server này. Người quản trị DNS sẽ tổ chức những tập tin CSDL trên Primary Name Server. Server này có nhiệm vụ phân giải tất cả các máy trong miền hay zone. V.2. Secondary Name Server. Mỗi miền có một Primary Name Server để quản lý CSDL của miền. Nếu như Server này tạm ngưng hoạt động vì một lý do nào đó thì việc phân giải tên máy tính thành địa chỉ IP và ngược lại xem như bị gián đoạn. Việc gián đoạn này làm ảnh hưởng rất lớn đến những tổ chức có nhu cầu trao đổi thông tin ra ngoài Internet cao. Nhằm khắc phục nhược điểm này, những nhà thiết kế đã đưa ra một Server dự phòng gọi là Secondary(hay Slave) Name Server. Server này có nhiệm vụ sao lưu tất cả những dữ liệu trên Primary Name Server và khi Primary Name Server bị gián đoạn thì nó sẽ đảm nhận việc phân giải tên máy tính thành địa chỉ IP và ngược lại. Trong một miền có thể có một hay nhiều Secondary Name Server. Theo một chu kỳ, Secondary sẽ sao chép và cập nhật CSDL từ Primary Name Server. Tên và địa chỉ IP của Secondary Name Server cũng được mọi người trên Internet biết đến. Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 357/555
 6. Change V -X ie F w e D r P Tài liệu hướng dẫn giảng dạy w Click to buy NOW! w m o w c .d k. ocu-trac Hình 1.13: Zone tranfser V.3. Caching Name Server. Caching Name Server không có bất kỳ tập tin CSDL nào. Nó có chức năng phân giải tên máy trên những mạng ở xa thông qua những Name Server khác. Nó lưu giữ lại những tên máy đã được phân giải trước đó và được sử dụng lại những thông tin này nhằm mục đích: - Làm tăng tốc độ phân giải bằng cách sử dụng cache. - Giảm bớt gánh nặng phân giải tên máy cho các Name Server. - Giảm việc lưu thông trên những mạng lớn. Hình .1.14: Bảng cache VI. Resource Record (RR). RR là mẫu thông tin dùng để mô tả các thông tin về cơ sở dữ liệu DNS, các mẫu tin này được lưu trong các file cơ sở dữ liệu DNS (\systemroot\system32\dns). Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 358/555
 7. Change V -X ie F w e D r P Tài liệu hướng dẫn giảng dạy w Click to buy NOW! w m o w c .d k. ocu-trac Hình 1.15: cơ sở dữ liệu VI.1. SOA(Start of Authority). Trong mỗi tập tin CSDL phải có một và chỉ một record SOA (start of authority). Record SOA chỉ ra rằng máy chủ Name Server là nơi cung cấp thông tin tin cậy từ dữ liệu có trong zone. Cú pháp của record SOA. [tên-miền] IN SOA [tên-server-dns] [địa-chỉ-email] ( serial number; refresh number; retry number; experi number; Time-to-live number) - Serial : Áp dụng cho mọi dữ liệu trong zone và là 1 số nguyên. Trong ví dụ, giá trị này bắt đầu từ 1 nhưng thông thường người ta sử dụng theo định dạng thời gian như 1997102301. Định dạng này theo kiều YYYYMMDDNN, trong đó YYYY là năm, MM là tháng, DD là ngày và NN số lần sửa đổi dữ liệu zone trong ngày. Bất kể là theo định dạng nào, luôn luôn phải tăng số này lên mỗi lần sửa đổi dữ liệu zone. Khi máy máy chủ Secondary liên lạc với máy chủ Primary, trước tiên nó sẽ hỏi số serial. Nếu số serial của máy Secondary nhỏ hơn số serial của máy Primary tức là dữ liệu zone trên Secondary đã cũ và sau đó máy Secondary sẽ sao chép dữ liệu mới từ máy Primary thay cho dữ liệu đang có hiện hành. - Refresh: Chỉ ra khoảng thời gian máy chủ Secondary kiểm tra dữ liệu zone trên máy Primary để cập nhật nếu cần. Trong ví dụ trên thì cứ mỗi 3 giờ máy chủ Secondary sẽ liên lạc với máy chủ Primary để cập nhật dữ liệu nếu có. Giá trị này thay đổi tuỳ theo tần suất thay đổi dữ liệu trong zone. - Retry: nếu máy chủ Secondary không kết nối được với máy chủ Primary theo thời hạn mô tả trong refresh (ví dụ máy chủ Primary bị shutdown vào lúc đó thì máy chủ Secondary phải tìm cách kết nối lại với máy chủ Primary theo một chu kỳ thời gian mô tả trong retry. Thông thường giá trị này nhỏ hơn giá trị refresh. Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 359/555
 8. Change V -X ie F w e D r P Tài liệu hướng dẫn giảng dạy w Click to buy NOW! w m o w c .d k. ocu-trac - Expire: Nếu sau khoảng thời gian này mà máy chủ Secondary không kết nối được với máy chủ Primary thì dữ liệu zone trên máy Secondary sẽ bị quá hạn. Một khi dữ liệu trên Secondary bị quá hạn thì máy chủ này sẽ không trả lời mọi truy vấn về zone này nữa. Giá trị expire này phải lớn hơn giá trị refresh và giá trị retry. - TTL: Viết tắt của time to live. Giá trị này áp dụng cho mọi record trong zone và được đính kèm trong thông tin trả lời một truy vấn. Mục đích của nó là chỉ ra thời gian mà các máy chủ Name Server khác cache lại thông tin trả lời. Việc cache thông tin trả lời giúp giảm lưu lượng truy vấn DNS trên mạng. VI.2. NS (Name Server). Record tiếp theo cần có trong zone là NS (name server) record. Mỗi Name Server cho zone sẽ có một NS record. Cú pháp: [domain_name] IN NS [DNS-Server_name] Ví dụ 2: Record NS sau: t3h.com. IN NS dnsserver.t3h.com. t3h.com. IN NS server.t3h.com. chỉ ra 2 name servers cho miền t3h.com VI.3. A (Address) và CNAME (Canonical Name). Record A (Address) ánh xạ tên máy (hostname) vào địa chỉ IP. Record CNAME (canonical name) tạo tên bí danh alias trỏ vào một tên canonical. Tên canonical là tên host trong record A hoặc lại trỏ vào 1 tên canonical khác. Cú pháp record A: [tên-máy-tính] IN A [địa-chỉ-IP] Ví dụ 1: record A trong tập tin db.t3h server.t3h.com. IN A 172.29.14.1 diehard.t3h.com. IN A 172.29.14.4 // Multi-homed hosts server.t3h.com. IN A 172.29.14.1 server.t3h.com. IN A 192.253.253.1 VI.4. AAAA. Ánh xạ tên máy (hostname) vào địa chỉ IP version 6 Cú pháp: [tên-máy-tính] IN AAAA [địa-chỉ-IPv6] Ví dụ: Server IN AAAA 1243:123:456:789:1:2:3:456ab Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 360/555
 9. Change V -X ie F w e D r P Tài liệu hướng dẫn giảng dạy w Click to buy NOW! w m o w c .d k. ocu-trac VI.5. SRV. Cung cấp cơ chế định vị dịch vụ, Active Directory sử dụng Resource Record này để xác định domain controllers, global catalog servers, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) servers. Các field trong SVR: - Tên dịch vụ service. - Giao thức sử dụng. - Tên miền (domain name). - TTL và class. - Priority. - Weight (hỗ trợ load balancing). - Port của dịch vụ. - Target chỉ định FQDN cho host hỗ trợ dịch vụ. Ví dụ: _ftp._tcp.somecompany.com. IN SRV 0 0 21 ftpsvr1.somecompany.com. _ftp._tcp.somecompany.com. IN SRV 10 0 21 ftpsvr2.somecompany.com.(Tham khảo hình 1.16) Hình 1.16: Thông tin về RR SRV VI.6. MX (Mail Exchange). DNS dùng record MX trong việc chuyển mail trên mạng Internet. Ban đầu chức năng chuyển mail dựa trên 2 record: record MD (mail destination) và record MF (mail forwarder) records. MD chỉ ra đích cuối cùng của một thông điệp mail có tên miền cụ thể. MF chỉ ra máy chủ trung gian sẽ chuyển tiếp mail đến được máy chủ đích cuối cùng. Tuy nhiên, việc tổ chức này hoạt động không tốt. Do đó, chúng được tích hợp lại thành một record là MX. Khi nhận được mail, trình chuyển mail (mailer) sẽ dựa vào record MX để quyết định đường đi của mail. Record MX chỉ ra một mail exchanger cho một miền - mail exchanger là một máy chủ xử lý (chuyển mail đến mailbox cục bộ hay làm gateway chuyền sang một giao thức chuyển mail khác như UUCP) hoặc chuyển tiếp mail đến một mail exchanger khác (trung gian) gần với mình nhất để đến tới máy chủ đích cuối cùng hơn dùng giao thức SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 361/555
 10. Change V -X ie F w e D r P Tài liệu hướng dẫn giảng dạy w Click to buy NOW! w m o w c .d k. ocu-trac Để tránh việc gửi mail bị lặp lại, record MX có thêm 1 giá trị bổ sung ngoài tên miền của mail exchanger là 1 số thứ tự tham chiếu. Đây là giá trị nguyên không dấu 16-bit (0-65535) chỉ ra thứ tự ưu tiên của các mail exchanger. Cú pháp record MX: [domain_name] IN MX [priority] [mail-host] Ví dụ record MX sau : t3h.com. IN MX 10 mailserver.t3h.com. Chỉ ra máy chủ mailserver.t3h.com là một mail exchanger cho miền t3h.com với số thứ tự tham chiếu 10. Chú ý: các giá trị này chỉ có ý nghĩa so sánh với nhau. Ví dụ khai báo 2 record MX: t3h.com. IN MX 1 listo.t3h.com. t3h.com. IN MX 2 hep.t3h.com. Trình chuyển thư mailer sẽ thử phân phát thư đến mail exchanger có số thứ tự tham chiếu nhỏ nhất trước. Nếu không chuyển thư được thì mail exchanger với giá trị kế sau sẽ được chọn. Trong trường hợp có nhiều mail exchanger có cùng số tham chiếu thì mailer sẽ chọn ngẫu nhiên giữa chúng. VI.7. PTR (Pointer). Record PTR (pointer) dùng để ánh xạ địa chỉ IP thành Hostname. Cú pháp: [Host-ID.{Reverse_Lookup_Zone}] IN PTR [tên-máy-tính] Ví dụ: Các record PTR cho các host trong mạng 192.249.249: 1.14.29.172.in-addr.arpa. IN PTR server.t3h.com. VII. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS. Có nhiều cách cài đặt dịch vụ DNS trên môi trường Windows như: Ta có thể cài đặt DNS khi ta nâng cấp máy chủ lên domain controllers hoặc cài đặt DNS trên máy stand-alone Windows 2003 Server từ tùy chọn Networking services trong thành phần Add/Remove Program. VII.1. Các bước cài đặt dịch vụ DNS. Khi cài đặt dịch vụ DNS trên Windows 2003 Server đòi hỏi máy này phải được cung cấp địa chỉ IP tĩnh, sau đây là một số bước cơ bản nhất để cài đặt dịch vụ DNS trên Windows 2003 stand-alone Server. Chọn Start | Control Panel | Add/Remove Programs. Chọn Add or Remove Windows Components trong hộp thoại Windows components. Từ hộp thoại ở bước 2 ta chọn Network Services sau đó chọn nút Details (Tham khảo hình 1.17) Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 362/555